Data i godzina rozpoczęcia licytacji: 2023-06-30 hour 12:00

Ogłoszenie o aukcji

Auction organiser:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

A person conducting the proceeding:

Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A.

ul. Towarowa 1

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Auction operator:

JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o.

ul. Armii Krajowej 56

44-330 Jastrzębie-Zdrój

NIP: 633-19-81-130 www.jswits.pl

Technical support for auction participants:

(+48) 71 787 35 34 [email protected]

Aukcja Nr 197/INW/23

(numer aukcji wg operatora 7295 )

(tryb postępowania – Aukcja elektroniczna)

Name of the auction: 197/INW/23 Wykonanie remontu mostu przenośnikowego ob. 8.2 w ZPMW KWK Pniówek

1. Języki
Język polski
2. Opis

Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są automatycznie następujące po sobie malejące poziomy cenowe. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza akceptację danego poziomu cenowego, widocznego podczas licytacji. Wykonawca posiada określoną ilość czasu na każdorazowe podjęcie decyzji o akceptacji danego poziomu cenowego. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału w licytacji.

O wyborze oferty i podjętej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany po zatwierdzeniu wyników postępowania.

Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).

Prosimy o zalogowanie się do aukcji z odpowiednim wyprzedzeniem uwzględniając ewentualne problemy sprzętowe oraz techniczne (np. problemy z logowaniem). UWAGA!!! Czas trwania sesji na platformie Operatora aukcji wynosi 5 minut. Zalogowanie się na więcej niż 5 minut przed rozpoczęciem aukcji bez wykonywania jakichkolwiek akcji (stan bezczynności) wymaga odświeżenia strony i ponownego zalogowania się.

3. Informacje dodatkowe

Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie „Regulaminu określającego sposób przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych” – Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 760/X/2021 z dnia 30.11.2021 r., dalej: Regulamin.

Uwaga !

Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji.

Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 756 4096.

Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na platformie zakupowej dostępnej na stronie internetowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/aktualneaukcje.html oraz na stronie Zamawiającego pod poniższym linkiem: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o adresie: [email protected]

Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie: [email protected] (załączają do wiadomości mailowej) nie może przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe pliki Wykonawca zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.

Postanowienia wzoru umowy/IPU znajdują zastosowanie w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub uchylane przez postanowienia Ogłoszenia o aukcji oraz Specyfikacji technicznej w niniejszym postępowaniu.

4. Waluta
PLN
Appendices
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf
2. Załącznik nr 2A - do Specyfikacji technicznej - Przedmiar most 8.2.pdf
3. Załącznik nr 3 - IPU.pdf
4. Załącznik nr 4 - Wizja lokalna.pdf
5. Załącznik nr 5 - Cennik usług pomocniczych.pdf
6. Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia - wstrzymanie zapłaty należności.pdf
7. Załącznik nr 8 - Klauzula inf. RODO.pdf
8. 2023.06.06 Informacja o zapytaniach i odpowiedziach 197 INW 23.pdf
9. Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna po modyfikacji.pdf
10. Informacja o modyfikacji 197 INW 23.pdf
6. Lista produktów
No. Name of the task Quantity Unit Notes
1. Wykonanie remontu mostu przenośnikowego ob. 8.2 w ZPMW KWK Pniówek 1 Bundle Read
7. Kryteria oceny
No. Category
1. Price
8. Reguły
Open bidding
Japanese auction
Descending price auction
Price is per whole contract
Time to make a decision: 60 seconds
9. Terminy
Termin rozpoczęcia licytacji: 2023-06-30 12:00
Termin składania ofert: 2023-06-16 23:59
10. Widok
Bidder cannot see other bidders’ names
11. Informacje o ofertach

1. Zamawiający nie dopuszczaskładania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszczaskładanie ofert równoważnych.

3. Zamawiający nie dopuszczaskładanie ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie dopuszczamożliwości powierzenia całości lub części przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

5.Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez prowadzącego postępowanie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

6. Kryterium oceny– najniższa cena: 100 %. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

7. Jeżeli przedmiotem licytacji jest pakiet nie jest dopuszczalne złożenie oferty częściowej. Po przeprowadzeniu licytacji Wykonawcy zostaną wezwani do rozpisania pakietu na poszczególne pozycje, suma wartości pozycji nie może przekraczać kwoty wskazanej w toku licytacji.

12. Kontakt w sprawach formalnych

Dział Zamówień Niepublicznych Inwestycje:

Małgorzata Zięba nr tel.: 32 756 4096; e-mail: [email protected]

13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia

Osoba kontaktowa w sprawach technicznych:

Wacław Wita nr tel.: 32 756 2774,

Sebastian Szary nr tel.: 32 756 2774

14. Warunki płatności

1. Zapłata ceny nastąpi w terminie do 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata następuje przelewem w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

2. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

3. Fakturę za realizację przedmiotu zamówienia należy wystawić na adres: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK „Pniówek”, ul. Krucza 18, 43-251 Pawłowice.

4. Fakturę za realizację przedmiotu zamówienia należy dostarczyć ich na adres: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., ul. Armii Krajowej 56, 44-330 Jastrzębie Zdrój.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego po wykonaniu danego etapu robót – nie częściej niż raz w miesiącu, zgodnie z Harmonogramem wykonania robót, sporządzonym przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym (przed podpisaniem umowy).

6. Podstawą do wystawiania faktur będą każdorazowo pozytywne protokoły odbioru robót podpisane przez upoważnione osoby Wykonawcy i Zamawiającego.

15. Termin dostawy/wykonania

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

16. Sposób dostawy/wykonania

Roboty remontowe będą prowadzone w ruchu zakładu górniczego KWK Pniówek.

Most jest usytuowany pomiędzy stacją przesypową ob. 5.3 a stacją przesypową ob. 8.3.

Sposób wykonania jest określony w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2.

17. Warunki udziału

I. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil (konto) na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl oraz zgłosić udział w aukcji najpóźniej do godz. 23:59 w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji na platformie pod adresem internetowym:https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html

Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.

II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert.

Wysokość wadium: 92 000,00 PLN

Wadium należy wnieść w jednej lub kilku z następujących form:

1.Pieniądzu w formie przelewu na rachunek bankowy(nie może być wpłacone przekazem pocztowym): Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, PKO BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443 8792 z dopiskiem "wadium do aukcji nr 197/INW/23".

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert na rachunku bankowym Zamawiającego nastąpi uznanie przelewu środków pieniężnych odpowiadających kwotowo oznaczonemu wadium.

2. Gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione (w jednym z poniższych sposobów), jeżeli przed upływem terminu składania ofert:

- w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. zostanie złożony oryginał gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

- oryginał gwarancji bankowej sporządzony w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta zostanie przesłany na adres skrzynki mailowej: [email protected].

- oryginał bądź kopia gwarancji ubezpieczeniowej sporządzonej w postaci elektronicznej lub kopia gwarancji ubezpieczeniowej, sporządzonej w postaci papierowej (formie pisemnej lub dokumentowej) zostanie przesłana na adres skrzynki mailowej: [email protected].

W szczególności treść gwarancji powinna zawierać:

a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłaty wadium na pierwsze żądanie Organizatora aukcji (Beneficjenta)w sytuacjach określonych w § 15 „Regulaminu określającego sposób przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych” – Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr760/X/2021 z dnia 30.11.2021 r.,

b) wskazanie sumy gwarancyjnej,

c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji,

d) określenie terminu ważności gwarancji.

Złożenie lub przesłanie gwarancji, których treść nie będzie spełniać ww. wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 21 ust. 2 lit. b Regulaminu.

Kasa ZWP JSW S.A. jest czynna w dniach: poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach od 08:00 do 09:00 oraz 12:30 do 13:30.

3. Wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Wykonawcy w wysokości odpowiadającej wartości wadium jest możliwe:

- w kwocie brutto dla faktur, których wartość nie przekracza 15 000,00 zł brutto,

- w kwocie netto dla faktur, których wartość przekracza 15 000,00 zł brutto.

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert do Prowadzącego postępowanie wpłynie od Wykonawcy oświadczenie (potwierdzone przez CUW JSW S.A.) o przeznaczeniu kwot z należności Wykonawcy na pokrycie wadium w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik do ogłoszenia).

Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasady, jak i wysokości. W tym celu Wykonawca składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Obsługi Zobowiązań) stosowne oświadczenie (w 2 egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Obsługi Zobowiązań) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Wykonawca dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje w CUW JSW S.A. – Sekcja Obsługi Zobowiązań).

W przypadku złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej Wykonawca wysyła elektroniczną kopię podpisanego oświadczenia na wskazany adres e-mail: [email protected].

Osobami zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882, Pani Bożena Temich nr tel. 32 756 4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739.

Wraz z ofertą należy przedłożyć egzemplarz oświadczenia potwierdzony przez pracownika CUW.

III. Złożenie przez Wykonawcę oferty zawierającej:

1. Wypełniony formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1.

2. Potwierdzenie dokonania ustanowienia wadium.

3. Dodatkowe wymagane od Wykonawcy dokumenty:

A. Wykaz zamówień (co najmniej jednego) wskazujących, że Wykonawca (w przypadku oferty złożonej przez konsorcjum firm, lider bądź jeden z uczestników/członków konsorcjum) wykonał w okresie ostatnich dziesięciu lat licząc od dnia ogłoszenia postępowania (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) roboty budowlane związane z remontem mostu przenośnikowego na zakładach górniczych wydobywających węgiel kamiennyo łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł netto. Ww. wykaz winien zawierać wartości i przedmioty wykonanych robót oraz daty wykonania i dane podmiotu, na rzecz którego robót zostały wykonane.

B. Referencje bądź inne dokumenty wystawione przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny lub inne upoważnione osoby, dla których wskazane w wykazie robót były wykonywane, potwierdzające, że zostały one wykonane należycie.

C. Oświadczenie o zatrudnianiu osób posiadających aktualne uprawnienia i świadectwa kwalifikacji.
Osoby niezbędne do realizacji zamówienia określone są szczegółowo w Specyfikacji technicznej
– pkt V.12, stanowiącej Załącznik nr 2.

D. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z rejonem objętym zakresem robót, planem sytuacyjnym. Zapoznanie się przez Wykonawcę z obiektem będzie możliwe w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 700 - 1200 w obecności przedstawiciela kopalni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu
(tel. 32 756 27 74). Wykonawca dołącza do oferty wypełniony i podpisany
Załącznik nr 4.

4. Kserokopię, poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który nie podlega rejestracji w KRS lub nie został ujawniony w CEIDG (wystawiony zgodnie z obowiązującymi przepisami) oryginał lub kopia odpisu z innego odpowiedniego rejestru handlowego, obejmujący informację o zasadach reprezentacji razem z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez Wykonawcę.

Jeśli Wykonawca działa przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa lub kopię notarialnie poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.

Ofertę można złożyć w jednej z następujących form:

- w formie pisemnej – przez przesłanie oferty w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji. Wykonawca przesyła ofertę wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres: JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

- w formie wiadomości e-mail, jest składana jako skan (pdf) oferty sporządzonej uprzednio w formie pisemnej ze wszystkimi koniecznymi elementami. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej: [email protected]. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.

- w formie elektronicznej, składana jest w formie plików pdf obejmujących treść oferty i została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej: [email protected]. W tytule wiadomości
e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.

18. Prawa i obowiązki zamawiającego


1. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania w całości lub części (w zakresie poszczególnych zadań) bez podania przyczyn na każdym etapie Postępowania.

3. Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy Wykonawca złoży kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.

4. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.

5. Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres e-mail: [email protected] do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy zakończono licytację.

6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą stosownie do postanowień Regulaminu.


19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji elektronicznej
-

20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Specyfikacja techniczna

21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Specyfikacja techniczna

22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne


Pobierz ogłoszenie o aukcji


Deadline for aplication expired on 2023-06-16 at 23:59 .