Data i godzina rozpoczęcia licytacji: 2023-06-23 hour 10:00

Ogłoszenie o aukcji

Auction organiser:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

A person conducting the proceeding:

Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A.

ul. Towarowa 1

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Auction operator:

JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o.

ul. Armii Krajowej 56

44-330 Jastrzębie-Zdrój

NIP: 633-19-81-130 www.jswits.pl

Technical support for auction participants:

(+48) 71 787 35 34 [email protected]

Aukcja Nr 177/INW/23

(numer aukcji wg operatora 7210 )

(tryb postępowania – Aukcja elektroniczna)

Name of the auction: 177/INW/23 - Termomodernizacja budynku Centrum Usług Wspólnych JSW S.A. przy ul. Armii Krajowej 56 w Jastrzębiu-Zdroju

1. Języki
Język polski
2. Opis

Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są automatycznie następujące po sobie malejące poziomy cenowe. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza akceptację danego poziomu cenowego, widocznego podczas licytacji. Wykonawca posiada określoną ilość czasu na każdorazowe podjęcie decyzji o akceptacji danego poziomu cenowego. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału w licytacji.


O wyborze oferty i podjętej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany po zatwierdzeniu wyników postępowania.


Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).


Prosimy o zalogowanie się do aukcji z odpowiednim wyprzedzeniem uwzględniając ewentualne problemy sprzętowe oraz techniczne (np. problemy z logowaniem). UWAGA!!! Czas trwania sesji na platformie Operatora aukcji wynosi 5 minut. Zalogowanie się na więcej niż 5 minut przed rozpoczęciem aukcji bez wykonywania jakichkolwiek akcji (stan bezczynności) wymaga odświeżenia strony i ponownego zalogowania się.

3. Informacje dodatkowe

Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie „Regulaminu określającego sposób

przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych” – Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 760/X/2021 z dnia 30.11.2021 r. dalej: Regulamin.

Uwaga !

Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji.

Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 756 4962.

Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na platformie zakupowej dostępnej na stronie internetowej o adresie:https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/aktualneaukcje.html oraz na stronie Zamawiającego pod poniższym linkiem:https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o adresie: [email protected]

Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie: [email protected] (załączają do wiadomości mailowej) nie może przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe pliki Wykonawca zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.

Postanowienia wzoru umowy/IPU znajdują zastosowanie w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub uchylane przez postanowienia Ogłoszenia o aukcji oraz Specyfikacji technicznej w niniejszym postępowaniu.

4. Waluta
PLN
Appendices
1. Załącznik nr 6. Informacja RODO.pdf
2. Załącznik nr 5. Oświadczenie dotyczące statusu.pdf
3. Załącznik nr 4. Wzór oświadczenia.pdf
4. Załącznik nr 3. Istotne postanowienia umowy.pdf
5. Załącznik nr 2. Specyfikacja techniczna.pdf
6. Załącznik nr 1. Formularz ofertowy.pdf
7. Informacja o pytaniach do post. 177 INW 23.pdf
8. Informacja o pytaniach i modyfikacji do post. 177 INW 23.pdf
9. Załącznik nr 2.1 do ST Przedmiar.pdf
6. Lista produktów
No. Name of the task Quantity Unit Notes
1. Termomodernizacja budynku Centrum Usług Wspólnych JSW S.A. przy ul. Armii Krajowej 56 w Jastrzębiu-Zdroju 1 Bundle Read
7. Kryteria oceny
No. Category
1. Price
8. Reguły
Open bidding
Japanese auction
Descending price auction
Price is per whole contract
Time to make a decision: 60 seconds
9. Terminy
Termin rozpoczęcia licytacji: 2023-06-23 10:00
Termin składania ofert: 2023-06-14 23:59
10. Widok
Bidder cannot see other bidders’ names
11. Informacje o ofertach

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert równoważnych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia całości lub części przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

5. Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez prowadzącego postępowanie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

6. Kryterium oceny– najniższa cena: 100 %. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

7. Jeżeli przedmiotem licytacji jest pakiet nie jest dopuszczalne złożenie oferty częściowej. Po przeprowadzeniu licytacji Wykonawcy zostaną wezwani do rozpisania pakietu na poszczególne pozycje, suma wartości pozycji nie może przekraczać kwoty wskazanej w toku licytacji.


12. Kontakt w sprawach formalnych

Dział Zamówień Niepublicznych Inwestycje:
Agnieszka Bajor nr tel.: 32 756 4962, e-mail: [email protected]

13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia

Osoba kontaktowa w sprawach technicznych: 

Grzegorz Gaca nr tel.: 32 756 4685

Aleksander Kula nr tel.: 32 756 4448

Kornelia Drobiak nr tel.: 32 756 4411
14. Warunki płatności

2. Rozliczenia między Oferentem a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

3. Faktury za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na adres: Jastrzębska Spółka

Węglowa S.A., Aleja Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktur na adres: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. ul. Armii Krajowej 56, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

5. Płatność nastąpi przelewem w terminie do 60 dni od daty dostarczenia faktury VAT

do Zamawiającego.

6. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe.

7. Podstawą wystawienia faktur będą pozytywne protokoły odbioru wykonanej pracy podpisane przez upoważnione osoby Wykonawcy i Zamawiającego.

8. Nie dopuszcza się stosowania przedpłat i zaliczek bez zgody Zarządu JSW S.A.


15. Termin dostawy/wykonania


Termin realizacji zamówienia: 31.08.2024 r.

Lokalizacja: Budynek Biura Zarządu JSW S.A.; Jastrzębie-Zdrój; ul. Armii Krajowej 562. 

Sposób wykonania zamówienia: zgodnie ze Specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia o aukcji.
16. Sposób dostawy/wykonania

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną.

17. Warunki udziału

I. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil (konto) na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl oraz zgłosić udział w aukcji najpóźniej do godz. 23:59 w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji na platformie pod adresem internetowym: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html

Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.

II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert.

Wysokość wadium: 68 000,00 PLN

Wadium należy wnieść w jednej lub kilku z następujących form:

1. Pieniądzu w formie przelewu na rachunek bankowy (nie może być wpłacone przekazem pocztowym): nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443 8792 z dopiskiem "wadium do aukcji nr 177/INW/23".

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert na rachunku bankowym Zamawiającego nastąpi uznanie przelewu środków odpowiadających kwotowo oznaczonemu wadium.

2. Gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, (w jednym z poniższych sposobów) jeżeli przed upływem terminu składania ofert:

- w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. zostanie złożony oryginał gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,

- oryginał gwarancji bankowej sporządzony w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta zostanie przesłany na adres skrzynki mailowej [email protected]

- oryginał bądź kopia gwarancji ubezpieczeniowej sporządzonej w postaci elektronicznej lub kopia gwarancji ubezpieczeniowej, sporządzonej w postaci papierowej (formie pisemnej lub dokumentowej) zostanie przesłana na adres skrzynki mailowej: [email protected]

W szczególności treść gwarancji powinna zawierać:

a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłaty wadium na pierwsze żądanie Organizatora aukcji (Beneficjenta) w sytuacjach określonych w § 15 „Regulaminu … nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych” – Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 760/X/2021 z dnia 30.11.2021 r. ,

b) wskazanie sumy gwarancyjnej,

c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji,

d) określenie terminu ważności gwarancji.

Złożenie lub przesłanie gwarancji, których treść nie będzie spełniać ww. wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 21 ust. 2 lit. b Regulaminu.

Kasa ZWP JSW S.A. jest czynna w dniach: poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach od 08:00 do 09:00 oraz 12:30 do 13:30.

3. Wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Wykonawcy w wysokości odpowiadającej wartości wadium jest możliwe:

- w kwocie brutto dla faktur, których wartość nie przekracza 15 000,00 zł brutto,

- w kwocie netto dla faktur, których wartość przekracza 15 000,00 zł brutto.

Wadium uznaje się zaskutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert do Prowadzącego postępowanie wpłynie od Wykonawcy oświadczenie (potwierdzone przez CUW) o przeznaczeniu kwot z należności Wykonawcy na pokrycie wadium w postępowaniu (wzór oświadczenie stanowi załącznik do ogłoszenia).

Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasady, jak i wysokości. W tym celu Wykonawca składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Obsługi Zobowiązań) stosowne oświadczenie (w 2 egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Obsługi Zobowiązań) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Wykonawca dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje w CUW JSW S.A. – Sekcja Obsługi Zobowiązań).

W przypadku złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej Wykonawca wysyła elektroniczną kopię podpisanego oświadczenia na wskazany adres e-mail: [email protected]

Osobami zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882, Pani Bożena Temich nr tel. 32 756 4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739.

Wraz z ofertą należy przedłożyć egzemplarz oświadczenia potwierdzony przez pracownika CUW.


III. Złożenie przez Wykonawcę oferty zawierającej:

Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą:

1. Wypełniony formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o aukcji.

2. Wykaz zamówień (min 1) wskazujących, że Wykonawca (w przypadku oferty złożonej przez konsorcjum firm, lider bądź jeden z uczestników/członków konsorcjum) wykonał w okresie ostatnich 5 lat licząc od dnia ogłoszenia postępowania (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) roboty budowlane dotyczące termomodernizacji obiektów budowlanych. Ww. wykaz winien zawierać wartości i przedmioty wykonanych robót oraz daty wykonaniai dane podmiotu, na rzecz którego roboty zostały wykonane.

3. Referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego wskazane w wykazie roboty były wykonywane, potwierdzające, że zostały one wykonane należycie.

4. Wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu przetargu, pełniących funkcje kierownicze:

a) osoba kierująca pracami budowlanymi - posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa,

b) pracownik służby bhp – powinien posiadać kwalifikacje pracownika służby bhp (zgodnie z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

c) osoba kierująca pracami branży elektrycznej - posiadająca odpowiednie uprawnienia w zakresie sieci elektrycznych (świadectwo kwalifikacyjne G-1/D, G-1/E).

Zamawiający wymaga potwierdzenia nabytych uprawnień przez złożenie odpowiednich dokumentów w formie oświadczenia.

5. Umowę dotyczącą ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą powstać w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej m.in. za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich (powstałych w związku z prowadzonymi pracami) oraz robót i urządzeń budowlanych.

6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z aktualnym stanem technicznym terenu i obiektów, w których zostanie zlokalizowany przedmiot przetargu.

7. Oświadczenie, że oferent dysponuje odpowiednim sprzętem oraz że zatrudnieni pracownicy posiadają stosowne uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu prac tożsamych z przedmiotem zamówienia.

- w formie pisemnej, przez przesłanie oferty w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji. Wykonawca przesyła ofertę wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres: JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.


- w formie wiadomości e-mail, jest składana jako skan (pdf) oferty sporządzonej uprzednio w formie pisemnej ze wszystkimi koniecznymi elementami. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji ([email protected]). W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.


- w formie elektronicznej, składana jest w formie plików pdf obejmujących treść oferty i została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji([email protected]). W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.18. Prawa i obowiązki zamawiającego

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania w całości lub części (w zakresie poszczególnych zadań) bez podania przyczyn na każdym etapie Postępowania.

3. Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy Wykonawca złoży kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.

4. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.

5. Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres e-mail: [email protected] do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy zakończono licytację.

6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą stosownie do postanowień Regulaminu.


19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji elektronicznej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Specyfikacja techniczna

20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Specyfikacja techniczna

21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Specyfikacja techniczna

22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
-Pobierz ogłoszenie o aukcji


Deadline for aplication expired on 2023-06-14 at 23:59 .