Data i godzina rozpoczęcia licytacji: 2022-10-13 hour 10:00

Ogłoszenie o aukcji

Auction organiser:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

A person conducting the proceeding:

Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A.

ul. Towarowa 1

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Auction operator:

JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o.

ul. Armii Krajowej 56

44-330 Jastrzębie-Zdrój

NIP: 633-19-81-130 www.jswits.pl

Technical support for auction participants:

(+48) 71 787 35 34 [email protected]

Aukcja Nr 323/INW/22

(numer aukcji wg operatora 5646 )

(tryb postępowania – Aukcja elektroniczna)

Name of the auction: 323/INW/22 - Remont spągoładowarek dla potrzeb KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” i Ruch „Borynia” (3 zadania)

1. Języki
Język polski
2. Opis

Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są automatycznie następujące po sobie malejące poziomy cenowe. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza akceptację danego poziomu cenowego, widocznego podczas licytacji. Wykonawca posiada określoną ilość czasu na każdorazowe podjęcie decyzji o akceptacji danego poziomu cenowego. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału w licytacji.


O wyborze oferty i podjętej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany po zatwierdzeniu wyników postępowania.Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).Prosimy o zalogowanie się do aukcji z odpowiednim wyprzedzeniem uwzględniając ewentualne problemy sprzętowe oraz techniczne (np. problemy z logowaniem). UWAGA!!! Czas trwania sesji na platformie Operatora aukcji wynosi 5 minut. Zalogowanie się na więcej niż 5 minut przed rozpoczęciem aukcji bez wykonywania jakichkolwiek akcji (stan bezczynności) wymaga odświeżenia strony i ponownego zalogowania się.

3. Informacje dodatkowe

Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie „Regulaminu określającego sposób przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych” – Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 760/X/2021 z dnia 30.11.2021 r. dalej: Regulamin.

Uwaga !

Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji.

Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 756 4962.

Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na platformie zakupowej dostępnej na stronie internetowej o adresie:https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/aktualneaukcje.html oraz na stronie Zamawiającego pod poniższym linkiem:https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o adresie:[email protected]

Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie:[email protected] (załączają do wiadomości mailowej) nie może przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe pliki Wykonawca zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.

Postanowienia wzoru umowy/IPU znajdują zastosowanie w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub uchylane przez postanowienia Ogłoszenia o aukcji oraz Specyfikacji technicznej w niniejszym postępowaniu.

4. Waluta
PLN
Appendices
1. Załącznik nr 6. Klauzula Informacyjna RODO.pdf
2. Załącznik nr 5. Oświadczenie o dużym przedsiębiorcy.pdf
3. Załącznik nr 4. Wzór oświadczenia o blokadzie zobowiązań.pdf
4. Załącznik nr 3. Istotne postanowienia umowy.pdf
5. Załącznik nr 2. Specyfikacja techniczna.pdf
6. Załącznik nr 1. Formularz ofertowy.pdf
7. Informacja o zapytaniach i odpowiedziach 323 INW 22.pdf
8. Informacja 323 INW 22.pdf
6. Lista produktów
No. Name of the task Quantity Unit Notes
1. Remont spągoładowarki EL 160LS o numerze inwentarzowym 1-511-50008758 i numerze fabrycznym 1007 dla Ruchu „Zofiówka” 1 task Read
2. Remont spągoładowarki EZ 600 o numerze inwentarzowym 1-511-50009140 i numerze fabrycznym 1116 dla Ruchu „Zofiówka” 1 task Read
3. Remont spągoładowarki EL 160LS o numerze inwentarzowym 1-511-10007561 i numerze fabrycznym 0701/2007 dla Ruchu „Borynia” 1 task Read
7. Kryteria oceny
No. Category
1. Price
8. Reguły
Open bidding
Multiobject japanese auction
Descending price auction
Price is per unit
Time to make a decision: 60 seconds
9. Terminy
Termin rozpoczęcia licytacji: 2022-10-13 10:00
Termin składania ofert: 2022-10-11 23:59
10. Widok
Bidder cannot see other bidders’ names
11. Informacje o ofertach

1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych (na poszczególne zadania1÷3)

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia całości lub części przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

5. Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez prowadzącego postępowanie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

6. Kryterium oceny– najniższa cena: 100 %. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

7. Jeżeli przedmiotem licytacji jest pakiet nie jest dopuszczalne złożenie oferty częściowej. Po przeprowadzeniu licytacji Wykonawcy zostaną wezwani do rozpisania pakietu na poszczególne pozycje, suma wartości pozycji nie może przekraczać kwoty wskazanej w toku licytacji.


12. Kontakt w sprawach formalnych

ZWP Dział Zamówień Niepublicznych Inwestycje: Agnieszka Bajor nr tel. 32 756 4962, e-mail: [email protected]

13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia

KWK Borynia-Zofiówka: 

Marek Piegza nr tel. 32 756 55 47, 

Sylwester Buczek nr tel. 32 756 15 47

14. Warunki płatności1. Zapłata ceny/wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 60 dni od jej dostarczenia do Centrum Usług Wspólnych – jednostki organizacyjnej Zamawiającego (adres: ul. Armii Krajowej 56, 44 – 330 Jastrzębie – Zdrój).

2. W przypadku gdy cena (wynagrodzenie – w zależności od rodzaju umowy) lub jej (jego) część, wynikająca z faktury VAT, wskazanej w ust._ przekroczy kwotę 15 000 złotych brutto, Zamawiający dokona zapłaty faktury VAT mechanizmem podzielnej płatności, przewidzianym w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający uprawniony będzie do zapłaty ceny lub jej części, wynikającej z faktury VAT, której wartość nie będzie przekraczała kwoty 15 000 złotych brutto mechanizmem podzielnej płatności.

3. Wykonawca, jeżeli jest czynnym podatnikiem VAT oświadcza, że nr rachunku bankowego wskazany na fakturach został umieszony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

4. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie przez Wykonawcę faktur w formie elektronicznej począwszy od daty wskazanej w pisemnym Oświadczeniu o akceptacji przesyłania faktur drogą elektroniczną i na zasadach w nim opisanych. Wzór Oświadczenia został opublikowany na stronie o adresie: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/dokumenty-do-pobrania/ (Oświadczenie o akceptacji faktur elektronicznych – dostawca). Dla ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) nie jest wymagane uzyskanie Oświadczenia o akceptacji przesyłania faktur drogą elektroniczną.

5. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

6. Fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić z zaznaczeniem, którego Ruchu dotyczy na adres:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

KWK „Borynia-Zofiówka”

ul. Rybnicka 6,

44-335 Jastrzębie-Zdrój.

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury na adres:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

ul. Armii Krajowej 56,

44-330 Jastrzębie-Zdrój.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego – zgodnie z zakresem wykonanych zadań.

9. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru z wykonania zadania dla danego Ruchu podpisany przez upoważnione osoby Wykonawcy i Zamawiającego stanowiące jej integralną część.

10. Wynagrodzenie wskazane w umowie zostanie powiększone o należny podatek VAT według stawki wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

11. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie o wysokość zmiany podatku VAT, bez konieczności zmiany umowy. Zmiana wynagrodzenia brutto nie będzie zmianą umowy i nie będzie skutkowała zmianą wynagrodzenia netto.

12. Nie dopuszcza się stosowania zaliczek i przedpłat bez zgody Zarządu JSW S.A.15. Termin dostawy/wykonania

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:


A. dla zadania 1 - do 30.12.2022 r.. Przekazanie spągoładowarki do remontu do 2 tygodni od daty zawarcia umowy.

B. dla zadania 2 - do 30.12.2022 r.. Przekazanie spągoładowarki do remontu do 2 tygodni od daty zawarcia umowy.

C. dla zadania 3 - do 30.12.2022 r.. Przekazanie spągoładowarki do remontu do 2 tygodni od daty zawarcia umowy.


2. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia [dla zadania nr 1,2 i 3]:

­ zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz załącznikiem nr 3.


3. Sposób wykonania przedmiotu zamówienia [dla zadania nr 1,2 i 3]:

­ zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz załącznikiem nr 3.


4. Dodatkowe informacje [dla zadania nr 1, 2 i 3]:


4.1 Remont przedmiotowych spągoładowarek zostanie wykonany w warsztacie Wykonawcy.


4.2 Wykonawca na swój koszt zapewni transport „do” i „z” remontu.


4.3 Miejscem odbioru i zdania przedmiotu postępowania przez Wykonawcę po przeprowadzonym remoncie będzie:


4.3.1 dla zadania nr 1 i 2 będzie teren JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” (czynny w dni robocze w godzinach: 6:00 - 13:00),


4.3.2 dla zadania nr 3 teren JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia” (czynny w dni robocze w godzinach: 6:00 - 13:00).


4.4 Wykonawca odpowiada za pobrany przedmiot postępowania od chwili jego odbioru do zdania po wykonaniu usługi.


4.5 Odbiór i zdanie przedmiotu postępowania po przeprowadzonym remoncie będzie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez upoważnione osoby Zamawiającego i Wykonawcy.


4.6 Wykonawca zapewnia wszystkie materiały, urządzenia, sprzęt i narzędzia potrzebne do wykonania przedmiotu postępowania.


4.7 Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o przygotowaniu do odbioru i zdania przedmiotu postępowania na 3 dni przed planowanymi akcjami.


16. Sposób dostawy/wykonania

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Specyfikacja techniczna

17. Warunki udziału

I. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil (konto) na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl oraz zgłosić udział w aukcji najpóźniej do godz. 23:59 w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji na platformie pod adresem internetowym: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html

Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.

II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert. 

Wysokość wadium: 52 000,00 zł: 

Zadanie 1: 17 300,00 zł

Zadanie 2: 17 300,000 zł

Zadanie 3: 17 400,00 zł

Wadium należy wnieść w jednej lub kilku z następujących form:

1. Pieniądzu w formie przelewu na rachunek bankowy (nie może być wpłacone przekazem pocztowym): Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, PKO BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443 8792 z dopiskiem "wadium do aukcji nr 323/INW/22".

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert na rachunku bankowym Zamawiającego nastąpi uznanie przelewu środków pieniężnych odpowiadających kwotowo oznaczonemu wadium.


2. Gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione (w jednym z poniższych sposobów), jeżeli przed upływem terminu składania ofert:

- w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. zostanie złożony oryginał gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

- oryginał gwarancji bankowej sporządzony w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta zostanie przesłany na adres skrzynki mailowej: [email protected]

- oryginał bądź kopia gwarancji ubezpieczeniowej sporządzonej w postaci elektronicznej lub kopia gwarancji ubezpieczeniowej, sporządzonej w postaci papierowej (formie pisemnej lub dokumentowej) zostanie przesłana na adres skrzynki mailowej: [email protected]


W szczególności treść gwarancji powinna zawierać:

a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłaty wadium na pierwsze żądanie Organizatora aukcji (Beneficjenta) w sytuacjach określonych w § 15 „Regulaminu określającego sposób przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych” – Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 760/X/2021 z dnia 30.11.2021 r.,

b) wskazanie sumy gwarancyjnej,

c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji,

d) określenie terminu ważności gwarancji.

Złożenie lub przesłanie gwarancji, których treść nie będzie spełniać ww. wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 21 ust. 2 lit. b Regulaminu.

Kasa ZWP JSW S.A. jest czynna w dniach: poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach od 08:00 do 09:00 oraz 12:30 do 13:30.


3. Wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Wykonawcy w wysokości odpowiadającej wartości wadium jest możliwe:

- w kwocie brutto dla faktur, których wartość nie przekracza 15 000,00 zł brutto,

- w kwocie netto dla faktur, których wartość przekracza 15 000,00 zł brutto.

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert do Prowadzącego postępowanie wpłynie od Wykonawcy oświadczenie (potwierdzone przez CUW JSW S.A.) o przeznaczeniu kwot z należności Wykonawcy na pokrycie wadium w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik do ogłoszenia).

Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasady, jak i wysokości. W tym celu Wykonawca składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Obsługi Zobowiązań) stosowne oświadczenie (w 2 egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Obsługi Zobowiązań) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Wykonawca dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje w CUW JSW S.A. – Sekcja Obsługi Zobowiązań).

W przypadku złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej Wykonawca wysyła elektroniczną kopię podpisanego oświadczenia na wskazany adres e-mail: [email protected]

Osobami zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882, Pani Bożena Temich nr tel. 32 756 4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739.

Wraz z ofertą należy przedłożyć egzemplarz oświadczenia potwierdzony przez pracownika CUW.


Wraz z ofertą należy przedłożyć egzemplarz oświadczenia potwierdzony przez pracownika CUW.

III. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą:

Wykaz dokumentów składanych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do aukcji:


1. Wypełniony formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1.

2. Zaakceptowane oświadczenia będące załącznikiem nr 1.

3. Potwierdzenie dokonania ustanowienia wadium.

4. Dokumenty wskazane w Specyfikacji technicznej – załącznik nr 2.

5. Dodatkowe wymagane od Wykonawcy dokumenty:

5.1 W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnienia do wykonywania usług remontowych w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia, Zamawiający żąda:

a) w przypadku Wykonawcy, który jest producentem przedmiotu zamówienia: oświadczenia Wykonawcy, że jest producentem maszyn/urządzeń, będących przedmiotem zamówienia, lub

b) w przypadku Wykonawcy, który nie jest producentem przedmiotu zamówienia: oryginał lub kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem dobrowolnej oceny zdolności zakładu remontowego wydanej przez jednostkę certyfikującą, potwierdzającą zdolność Wykonawcy do wykonywania remontów w zakresie przedmiotu zamówienia, ważnej w dniu składania ofert.

- Wykonawca (w przypadku oferty złożonej przez konsorcjum firm, lider bądź jeden z uczestników/członków konsorcjum) przedstawi wykaz co najmniej jednej usługi obejmującej remont spągoładowarek dla podziemnych zakładów górniczych wykonanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Ww. wykaz winien zawierać przedmiot zamówienia, daty wykonania, wartości i dane podmiotu na rzecz którego roboty zostały wykonane.

- Referencje lub inne dokumenty wystawione przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego lub jego zastępcę lub inne osoby upoważnione, na rzecz którego wskazane w wykazie usługi były wykonane, wskazujące, że przedmiot zamówienia został wykonany należycie, a w przypadku braku posiadania takich referencji Wykonawca przedstawi oryginał lub kopię oświadczenia producenta przedmiotu zamówienia z rekomendacją do przeprowadzania przez Wykonawcę remontów w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia.

5.2 Aktualny odpis KRS lub CEIDG.

5.2.1 W przypadku braku rejestracji w KRS lub CEIDG lub Wykonawcy zagranicznego – wystawiony zgodnie z obowiązującymi przepisami oryginał lub kopię odpisu z innego odpowiedniego rejestru handlowego obejmujący informację o zasadach reprezentacji razem z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez Wykonawcę.

5.2.2 W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który nie podlega rejestracji w KRS lub CEIDG – (wystawiony zgodnie z obowiązującymi przepisami) oryginał lub kopia odpisu z innego odpowiedniego rejestru handlowego obejmujący informację o zasadach reprezentacji razem z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez Wykonawcę.Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.

Ofertę można złożyć w jednej z następujących form:

- w formie pisemnej – przez przesłanie oferty w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji. Wykonawca przesyła ofertę wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres: JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

- w formie wiadomości e-mail, jest składana jako skan (pdf) oferty sporządzonej uprzednio w formie pisemnej ze wszystkimi koniecznymi elementami. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji ([email protected]) W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.

- w formie elektronicznej, składana jest w formie plików pdf obejmujących treść oferty i została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji ([email protected]). W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.

18. Prawa i obowiązki zamawiającego

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania w całości lub części (w zakresie poszczególnych zadań) bez podania przyczyn na każdym etapie Postępowania.

3. Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy Wykonawca złoży kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.

4. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.

5. Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres e-mail: [email protected] do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy zakończono licytację.

6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą stosownie do postanowień Regulaminu.


19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji elektronicznej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Specyfikacja techniczna

20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Specyfikacja techniczna

21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Specyfikacja techniczna

22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
-


Pobierz ogłoszenie o aukcji


Deadline for aplication expired on 2022-10-11 at 23:59 .