Data i godzina rozpoczęcia licytacji: 2022-10-14 hour 09:00

Ogłoszenie o aukcji

Auction organiser:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

A person conducting the proceeding:

Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A.

ul. Towarowa 1

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Auction operator:

JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o.

ul. Armii Krajowej 56

44-330 Jastrzębie-Zdrój

NIP: 633-19-81-130 www.jswits.pl

Technical support for auction participants:

(+48) 71 787 35 34 [email protected]

Aukcja Nr 164/R/22

(numer aukcji wg operatora 5620 )

(tryb postępowania – Aukcja elektroniczna)

Name of the auction: 164/R/22 Wiercenie otworów małośrednicowych bezrdzeniowych w KWK Jastrzębie-Bzie

1. Języki
Język polski
2. Opis

Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są automatycznie następujące po sobie malejące poziomy cenowe. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza akceptację danego poziomu cenowego, widocznego podczas licytacji. Wykonawca posiada określoną ilość czasu na każdorazowe podjęcie decyzji o akceptacji danego poziomu cenowego. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału w licytacji.

O wyborze oferty i podjętej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany po zatwierdzeniu wyników postępowania.

Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).

Prosimy o zalogowanie się do aukcji z odpowiednim wyprzedzeniem uwzględniając ewentualne problemy sprzętowe oraz techniczne (np. problemy z logowaniem). UWAGA!!! Czas trwania sesji na platformie Operatora aukcji wynosi 5 minut. Zalogowanie się na więcej niż 5 minut przed rozpoczęciem aukcji bez wykonywania jakichkolwiek akcji (stan bezczynności) wymaga odświeżenia strony i ponownego zalogowania się.

3. Informacje dodatkowe

Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie „Regulaminu określającego sposób przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych” – Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 760/X/2021 z dnia 30.11.2021 r. dalej: Regulamin.

Uwaga !

Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji.

Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 756 4075.

Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na platformie zakupowej dostępnej na stronie internetowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/aktualneaukcje.html oraz na stronie Zamawiającego pod poniższym linkiem: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o adresie: [email protected]

Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie: [email protected] (załączają do wiadomości mailowej) nie może przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe pliki Wykonawca zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.

Postanowienia wzoru umowy/IPU znajdują zastosowanie w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub uchylane przez postanowienia Ogłoszenia o aukcji oraz Specyfikacji technicznej w niniejszym postępowaniu.

4. Waluta
PLN
Appendices
1. Zał. nr 3 - Istotne Postanowienia umowy.pdf
2. Zał. nr 2 - Wymagania techniczne.pdf
3. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy.pdf
4. Zał. nr 4 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań.pdf
5. Zał. nr 6 - Klauzula Informacyjna RODO.pdf
6. Zał. nr 7 - Oświadczenie JSW.pdf
7. Zał. nr 5 - Wykaz stawek obowiązujących u zamawiającego.pdf
6. Lista produktów
No. Name of the task Quantity Unit Notes
1. Wiercenie otworów małośrednicowych bezrdzeniowych w KWK Jastrzębie-Bzie 1 Bundle Read
7. Kryteria oceny
No. Category
1. Price
8. Reguły
Open bidding
Japanese auction
Descending price auction
Price is per whole contract
Time to make a decision: 60 seconds
9. Terminy
Termin rozpoczęcia licytacji: 2022-10-14 09:00
Termin składania ofert: 2022-10-07 23:59
10. Widok
Bidder cannot see other bidders’ names
11. Informacje o ofertach

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia całości lub części przedmiotu zamówienia podwykonawcom/osobom trzecim.

5.Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez prowadzącego postępowanie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

6. Kryterium oceny– najniższa cena: 100 %. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

7. Jeżeli przedmiotem licytacji jest pakiet nie jest dopuszczalne złożenie oferty częściowej. Po przeprowadzeniu licytacji Wykonawcy zostaną wezwani do rozpisania pakietu na poszczególne pozycje, suma wartości pozycji nie może przekraczać kwoty wskazanej w toku licytacji.

12. Kontakt w sprawach formalnych
Dział Zamówień Niepublicznych Usługi, Magdalena
Kuźnik nr tel.: 32 756 4075;
e-mail:[email protected]
13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Osoba kontaktowa w sprawach technicznych: Artur Dziendziel nr tel. 32 756 3535, Zbigniew
Zając nr tel. 32 756 3536
14. Warunki płatności

1. Zapłata ceny nastąpi w terminie do 60 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT do Centrum Usług Wspólnych - jednostki organizacyjnej Zamawiającego.

2. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

3. Fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na adres: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK „Jastrzębie - Bzie”, ul. Górnicza 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

4. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe – miesięczne po podpisaniu protokołu odbioru.

5. Podstawą wystawienia faktur VAT będzie pozytywny protokół odbioru robót podpisany przez upoważnione osoby Wykonawcy i Zamawiającego.

6. Nie dopuszcza się stosowania zaliczek i przedpłat bez zgody Zarządu JSW S.A.

7. Wartość umowy (w tym wartości jednostkowe), nie będą waloryzowane w czasie jej trwania.

15. Termin dostawy/wykonania

Termin wykonania: do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania środków.

Miejsce wykonania: KWK Jastrzębie-Bzie.

Sposób wykonania: zakres rzeczowy robót będzie każdorazowo zlecany przez KWK „Jastrzębie-Bzie” z określeniem zakresu robót i terminów ich wykonania oraz innych parametrów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Zakres rzeczowy zleceń będzie wynikał z bieżących potrzeb kopalni.
16. Sposób dostawy/wykonania
zgodnie z
załącznikiem nr 2 – Wymagania techniczne.
17. Warunki udziału

I. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil (konto) na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl oraz zgłosić udział w aukcji najpóźniej do godz. 23:59 w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji na platformie pod adresem internetowym: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html

Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.

II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert.

Wysokość wadium: 50 000,00 zł

Termin w jakim wadium zabezpiecza obowiązki Wykonawcy wynikające z udziału w niniejszym postępowaniu wynosi: od 07.10.2022 r. do 04.01.2023 r.

Wadium należy wnieść w jednej lub kilku z następujących form:

1. Pieniądzu w formie przelewu na rachunek bankowy (nie może być wpłacone przekazem pocztowym): Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, PKO BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443 8792 z dopiskiem "wadium do aukcji nr 164/R/22".

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert na rachunku bankowym Zamawiającego nastąpi uznanie przelewu środków pieniężnych odpowiadających kwotowo oznaczonemu wadium.

2. Gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione (w jednym z poniższych sposobów), jeżeli przed upływem terminu składania ofert:

- w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. zostanie złożony oryginał gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,

- oryginał gwarancji bankowej sporządzony w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta zostanie przesłany na adres skrzynki mailowej wskazany w punkcie 12.

- oryginał bądź kopia gwarancji ubezpieczeniowej sporządzonej w postaci elektronicznej lub kopia gwarancji ubezpieczeniowej, sporządzonej w postaci papierowej (formie pisemnej lub dokumentowej) zostanie przesłana na adres skrzynki mailowej wskazany w punkcie 12.

W szczególności treść gwarancji powinna zawierać:

a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłaty wadium na pierwsze żądanie Organizatora aukcji (Beneficjenta) w sytuacjach określonych w § 15 „Regulaminu … nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych” – Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 760/X/2021 z dnia 30.11.2021 r. ,

b) wskazanie sumy gwarancyjnej,

c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji,

d) określenie terminu ważności gwarancji.

Złożenie lub przesłanie gwarancji, których treść nie będzie spełniać ww. wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 21 ust. 2 lit. b Regulaminu.

Kasa ZWP JSW S.A. jest czynna w dniach: poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach od 08:00 do 09:00 oraz 12:30 do 13:30.

3. Wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Wykonawcy w wysokości odpowiadającej wartości wadium jest możliwe:

- w kwocie brutto dla faktur, których wartość nie przekracza 15 000,00 zł brutto,

- w kwocie netto dla faktur, których wartość przekracza 15 000,00 zł brutto.

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert do Prowadzącego postępowanie wpłynie od Wykonawcy oświadczenie (potwierdzone przez CUW) o przeznaczeniu kwot z należności Wykonawcy na pokrycie wadium w postępowaniu (wzór oświadczenie stanowi załącznik do ogłoszenia).

Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasady, jak i wysokości. W tym celu Wykonawca składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Obsługi Zobowiązań) stosowne oświadczenie (w 2 egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Obsługi Zobowiązań) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Wykonawca dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje w CUW JSW S.A. – Sekcja Obsługi Zobowiązań).

W przypadku złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej Wykonawca wysyła elektroniczną kopię podpisanego oświadczenia na wskazany adres e-mail: [email protected]

Osobami zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882, Pani Bożena Temich nr tel. 32 756 4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739.

Wraz z ofertą należy przedłożyć egzemplarz oświadczenia potwierdzony przez pracownika CUW.

III. Złożenie przez wykonawcę oferty zawierającej:

1. Wypełniony formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1.

2. Potwierdzenie dokonania ustanowienia wadium.

1. Dokumenty wskazane w Wymaganiach Technicznych – załącznik nr 2.

2. Oświadczenie o dysponowaniu pracownikami:

a) minimum 1 osoba służby BHP posiadająca łącznie kwalifikacje:

- pracownika służby BHP (zgodnie z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. z 1997r. nr 109 poz. 704 z późn. zm.) oraz

- dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w specjalności, której stwierdzenie kwalifikacji następuje w drodze świadectwa wydanego przez organy nadzoru górniczego,

b) minimum 1 osoba wyższego dozoru ruchu,

c) minimum 4 osoby dozoru ruchu,

d) minimum 16 osób posiadające kwalifikacje wiertacza.

Pracownicy Wykonawcy uczestniczący w realizacji przedmiotowego zamówienia muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, aktualne badania lekarskie, ubezpieczenia, aktualne zaświadczenia zgodnie z zapisami wskazanymi w Wymaganiach Technicznych będących załącznikiem nr 2.

5. Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym niezbędnym do:

a) wiercenia otworów bezrdzeniowych o średnicach do Ø 216mm o długości do 120 m w ilości minimum 5 sztuk (wiertnice o różnorodnym napędzie, w tym 1 szt. o możliwości wiercenia do 300m), wiertnice będą dopuszczone do pracy w wyrobiskach dołowych klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz wyrobiskach ze stopniem „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu, a także rurowania, udrażniania i czyszczenia otworów,

b) wiercenia otworów bezrdzeniowych, zabezpieczania ich oraz wykonywania pomiarów w warunkach możliwego występowania ciśnień wód złożowych o wartościach 12 MPa.

6. Wykonawca (w przypadku oferty złożonej przez konsorcjum firm, lider bądź jeden z uczestników/członków konsorcjum) winien przedstawić wykaz usług (co najmniej jednej) obejmujących realizację zamówień polegających na wykonaniu lub wykonywaniu otworów małośrednicowych bezrdzeniowych w podziemnych zakładach górniczych w tym: jednego otworu o długości minimum 200 m oraz jednego otworu drążonego w warunkach przewidywanego ciśnienia wody złożowej o wartości co najmniej 12MPa z ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, (jeżeli okres działalności jest krótszy, to za ten okres).

Wykaz powinien zawierać przedmiot, daty wykonania usług i dane podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana.

7. Referencje bądź inne dokumenty potwierdzające, że świadczenie usług wskazanych w wykazie zostało wykonane należycie.

8.Z treścią zarządzenia nr 38/2020 Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Jastrzębie-Bzie w Jastrzębiu-Zdroju dotyczącym zasad współpracy, koordynacji i nadzoru robót wykonywanych przez zewnętrzne podmioty gospodarcze na rzecz KWK Jastrzębie-Bzie można zapoznać się u osób wskazanych do kontaktu ws. przedmiotu zamówienia w niniejszym ogłoszeniu

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.

Ofertę można złożyć w jednej z następujących form:

- w formie pisemnej – przez przesłanie oferty w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji. Wykonawca przesyła ofertę wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres: JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

- w formie wiadomości e-mail, jest składana jako skan (pdf) oferty sporządzonej uprzednio w formie pisemnej ze wszystkimi koniecznymi elementami. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.

- w formie elektronicznej, składana jest w formie plików pdf obejmujących treść oferty i została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.
18. Prawa i obowiązki zamawiającego

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania w całości lub części (w zakresie poszczególnych zadań) bez podania przyczyn na każdym etapie Postępowania.

3. Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy Wykonawca złoży kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.

4. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.

5. Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres e-mail: [email protected] do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy zakończono licytację.

6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą stosownie do postanowień Regulaminu.
19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji elektronicznej
-
20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
zgodnie z
załącznikiem nr 2 – Wymagania techniczne.
21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
zgodnie z
załącznikiem nr 2 – Wymagania techniczne.
22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
zgodnie z
załącznikiem nr 2 – Wymagania techniczne.
Pobierz ogłoszenie o aukcji


Deadline for aplication expired on 2022-10-07 at 23:59 .