Data i godzina rozpoczęcia licytacji: 2022-10-17 hour 10:00

Ogłoszenie o aukcji

Auction organiser:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

A person conducting the proceeding:

Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A.

ul. Towarowa 1

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Auction operator:

JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o.

ul. Armii Krajowej 56

44-330 Jastrzębie-Zdrój

NIP: 633-19-81-130 www.jswits.pl

Technical support for auction participants:

(+48) 71 787 35 34 [email protected]

Aukcja Nr 167/R/22

(numer aukcji wg operatora 5615 )

(tryb postępowania – Aukcja elektroniczna)

Name of the auction: 167/R/22 - Drążenie pochylni S-4 pokład 405/2 oraz przecinki B-S w JSW S.A. KWK Pniówek

1. Języki
Język polski
2. Opis

Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są automatycznie następujące po sobie malejące poziomy cenowe. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza akceptację danego poziomu cenowego, widocznego podczas licytacji. Wykonawca posiada określoną ilość czasu na każdorazowe podjęcie decyzji o akceptacji danego poziomu cenowego. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału w licytacji.

O wyborze oferty i podjętej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany po zatwierdzeniu wyników postępowania.

Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).

Prosimy o zalogowanie się do aukcji z odpowiednim wyprzedzeniem uwzględniając ewentualne problemy sprzętowe oraz techniczne (np. problemy z logowaniem). UWAGA!!! Czas trwania sesji na platformie Operatora aukcji wynosi 5 minut. Zalogowanie się na więcej niż 5 minut przed rozpoczęciem aukcji bez wykonywania jakichkolwiek akcji (stan bezczynności) wymaga odświeżenia strony i ponownego zalogowania się.

3. Informacje dodatkowe

Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie „Regulaminu określającego sposóbprzygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych” – Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 760/X/2021 z dnia 30.11.2021 r. dalej: Regulamin.

Uwaga !

Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji.

Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 756 4261.

Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na platformie zakupowej dostępnej na stronie internetowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/aktualneaukcje.html oraz na stronie Zamawiającego pod poniższym linkiem: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o adresie: [email protected]


Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie: [email protected] (załączają do wiadomości mailowej) nie może przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe pliki Wykonawca zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.


Postanowienia wzoru umowy/IPU znajdują zastosowanie w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub uchylane przez postanowienia Ogłoszenia o aukcji oraz Specyfikacji technicznej w niniejszym postępowaniu.

4. Waluta
PLN
Appendices
1. zał. 2 - Specyfikacja techniczna.pdf
2. zał. 1 - Formularz Ofertowy.pdf
3. zał. 5 - Wzór ośwadczenia.pdf
4. zał. 4 - Cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych.pdf
5. zał. 3 - IPU.pdf
6. zał. 6 - Klauzula inf. RODO.pdf
7. zał. 7 - Oświadczenie JSW.pdf
8. Informacja o zapytaniach i odpowiedziach 167 R 22.pdf
6. Lista produktów
No. Name of the task Quantity Unit Notes
1. Drążenie pochylni S-4 pokład 405/2 oraz przecinki B-S w JSW S.A. KWK Pniówek 1 Bundle Read
7. Kryteria oceny
No. Category
1. Price
8. Reguły
Open bidding
Japanese auction
Descending price auction
Price is per whole contract
Time to make a decision: 60 seconds
9. Terminy
Termin rozpoczęcia licytacji: 2022-10-17 10:00
Termin składania ofert: 2022-10-10 23:59
10. Widok
Bidder cannot see other bidders’ names
11. Informacje o ofertach

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiającynie dopuszcza możliwości powierzenia całości lub części przedmiotu zamówienia podwykonawcom/osobie trzeciej.

5.Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez prowadzącego postępowanie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

6. Kryterium oceny - najniższa cena: 100 %. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

7. Jeżeli przedmiotem licytacji jest pakiet nie jest dopuszczalne złożenie oferty częściowej. Po przeprowadzeniu licytacji Wykonawcy zostaną wezwani do rozpisania pakietu na poszczególne pozycje, suma wartości pozycji nie może przekraczać kwoty wskazanej w toku licytacji.

12. Kontakt w sprawach formalnych

Dział Zamówień Niepublicznych Usługi, Julia Paśnik nr tel.: 32 756 4261; e-mail: [email protected]

13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia

Osoba kontaktowa w sprawach technicznych: Tomasz Mrowiec nr tel. 32 756 2030, Tomasz Ryncarz nr tel. 32 756 2358

14. Warunki płatności

1. Zapłata wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia regulowana będzie na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT, przelewem w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do CUW - jednostki organizacyjnej Zamawiającego, na rachunek wskazany na fakturze. Strony uznają, że za datę zapłaty zobowiązania uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

2. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

3. Fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na adres: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK „Pniówek” ul. Krucza 18, 43-251 Pawłowice.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego miesięcznego, zgodnie z wykonem za dany miesiąc.

5. Podstawą do wystawiania faktur będą pozytywne protokoły odbioru podpisane przez upoważnione osoby Wykonawcy i Zamawiającego.

6. Nie dopuszcza się stosowania zaliczek i przedpłat bez zgody Zarządu JSW S.A.

7. W przypadku gdy wynagrodzenie lub jego część, wynikająca z faktury VAT, wskazanej w ust. 3 przekroczy kwotę 15.000 złotych brutto, Zamawiający dokona zapłaty faktury VAT mechanizmem podzielonej płatności, przewidzianym w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający uprawniony będzie do zapłaty ceny lub jej części, wynikającej z faktury VAT, której wartość nie będzie przekraczała kwoty
15 000 złotych brutto mechanizmem podzielonej płatności.

8. Zamawiający wyraża Wykonawcy zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej począwszy od daty wskazanej na pisemnym Oświadczeniu o akceptacji przesyłania faktur drogą elektroniczną i na zasadach w nim opisanych, a którego wzór znajduje się na stronie: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/dokumenty-do-pobrania/ (Oświadczenie o akceptacji faktur elektronicznych – dostawca). Dla ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) nie jest wymagane uzyskanie Oświadczenia o akceptacji przesyłania faktur drogą elektroniczną.

9. Wykonawca, który jest czynnym podatnikiem VAT, oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany w treści faktury VAT został zamieszczony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

10. Wartości jednostkowe netto składające się na wartość umowy nie będą waloryzowane w okresie jej trwania

15. Termin dostawy/wykonania

10 miesięcy od daty zawarcia umowy

16. Sposób dostawy/wykonania

zgodnie z załącznikiem nr 2 – Specyfikacja techniczna

17. Warunki udziału

I. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil (konto) na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl oraz zgłosić udział w aukcji najpóźniej do godz. 23:59 w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji na platformie pod adresem internetowym: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html

Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.

II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert.

Wysokość wadium: 312 000,00 zł

Termin w jakim wadium zabezpiecza obowiązki Wykonawcy wynikające z udziału w niniejszym postępowaniu wynosi: od 10.10.2022 r. do 07.01.2023 r.

Wadium należy wnieść w jednej lub kilku z następujących form:

1. Pieniądzu w formie przelewu na rachunek bankowy (nie może być wpłacone przekazem pocztowym): Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, PKO BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443 8792 z dopiskiem "wadium do aukcji nr 167/R/22".

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert na rachunku bankowym Zamawiającego nastąpi uznanie przelewu środków pieniężnych odpowiadających kwotowo oznaczonemu wadium.

2. Gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione (w jednym z poniższych sposobów), jeżeli przed upływem terminu składania ofert:

- w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. zostanie złożony oryginał gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,

- oryginał gwarancji bankowej sporządzony w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta zostanie przesłany na adres skrzynki mailowej wskazany w punkcie 12.

- oryginał bądź kopia gwarancji ubezpieczeniowej sporządzonej w postaci elektronicznej lub kopia gwarancji ubezpieczeniowej, sporządzonej w postaci papierowej (formie pisemnej lub dokumentowej) zostanie przesłana na adres skrzynki mailowej wskazany w punkcie 12.

W szczególności treść gwarancji powinna zawierać:

a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłaty wadium na pierwsze żądanie Organizatora aukcji (Beneficjenta) w sytuacjach określonych w § 15 „Regulaminu … nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych” – Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 760/X/2021 z dnia 30.11.2021 r. ,

b) wskazanie sumy gwarancyjnej,

c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji,

d) określenie terminu ważności gwarancji.

Złożenie lub przesłanie gwarancji, których treść nie będzie spełniać ww. wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 21 ust. 2 lit. b Regulaminu.

Kasa ZWP JSW S.A. jest czynna w dniach: poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach od 08:00 do 09:00 oraz 12:30 do 13:30.

3. Wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Wykonawcy w wysokości odpowiadającej wartości wadium jest możliwe:

- w kwocie brutto dla faktur, których wartość nie przekracza 15 000,00 zł brutto,

- w kwocie netto dla faktur, których wartość przekracza 15 000,00 zł brutto.

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofertdo Prowadzącego postępowanie wpłynie od Wykonawcy oświadczenie (potwierdzone przez CUW) o przeznaczeniu kwot z należności Wykonawcy na pokrycie wadium w postępowaniu (wzór oświadczenie stanowi załącznik do ogłoszenia).

Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasady, jak i wysokości. W tym celuWykonawca składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Obsługi Zobowiązań) stosowne oświadczenie (w 2 egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Obsługi Zobowiązań) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczeniaWykonawca dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje w CUW JSW S.A. – Sekcja Obsługi Zobowiązań).

W przypadku złożenia oświadczenia w postaci elektronicznejWykonawca wysyła elektroniczną kopię podpisanego oświadczenia na wskazany adres e-mail: [email protected]

Osobami zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882, Pani Bożena Temich nr tel. 32 756 4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739.

Wraz zofertą należy przedłożyć egzemplarz oświadczenia potwierdzony przez pracownika CUW.

III. Złożenie przez wykonawcę oferty zawierającej:

1. Wypełniony formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1.

2. Potwierdzenie dokonania ustanowienia wadium.

3. Dodatkowe wymagane od Wykonawcy dokumenty:

3.1 Wykonawca (w przypadku oferty złożonej przez konsorcjum firm, lider bądź jeden z uczestników/członków konsorcjum) winien przedstawić wykaz co najmniej jednej roboty dotyczącej wykonania lub wykonywania drążenia za pomocą kombajnu chodnikowego, na odcinku wyrobiska o długości minimum 200m dla Zakładów Górniczych wydobywających węgiel w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Wykaz winien zawierać przedmiot zamówienia, daty wykonania, wartości i dane podmiotu na rzecz którego roboty zostały wykonane.

3.2 Referencje lub inne dokumenty wystawione przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego lub jego zastępcę, na rzecz którego wskazane w powyższym wykazie roboty były wykonane, potwierdzające że przedmiot zamówienia został wykonany należycie.

3.3 Oświadczenie o zatrudnianiu osób posiadających stwierdzenia kwalifikacji wymagane przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego – zgodnie z Załącznikiem nr 2 – Specyfikacja Techniczna – zaakceptowane na druku Formularza ofertowego.

4. Jeśli Wykonawca działa przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa lub kopię notarialnie poświadczoną za zgodność z oryginałem.

5. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który nie podlega rejestracji w KRS lub CEIDG (wystawiony zgodnie z obowiązującymi przepisami) oryginał lub kopia odpisu z innego odpowiedniego rejestru handlowego obejmujący informację o zasadach reprezentacji razem z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez Wykonawcę.

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.

Ofertę można złożyć w jednej z następujących form:

- w formie pisemnej – przez przesłanie oferty w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji. Wykonawca przesyła ofertę wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres: JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

- w formie wiadomości e-mail, jest składana jako skan (pdf) oferty sporządzonej uprzednio w formie pisemnej ze wszystkimi koniecznymi elementami. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.

- w formie elektronicznej, składana jest w formie plików pdf obejmujących treść oferty i została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.

18. Prawa i obowiązki zamawiającego

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania w całości lub części (w zakresie poszczególnych zadań) bez podania przyczyn na każdym etapie Postępowania.

3. Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy Wykonawca złoży kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.

4. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.

5. Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres e-mail: [email protected] do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy zakończono licytację.

6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą stosownie do postanowień Regulaminu.

19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji elektronicznej
-

20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
-

21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia

zgodnie z załącznikiem nr 2 – Specyfikacja techniczna

22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne

zgodnie z załącznikiem nr 2 – Specyfikacja techniczna

Pobierz ogłoszenie o aukcji


Deadline for aplication expired on 2022-10-10 at 23:59 .