Data i godzina rozpoczęcia licytacji: 2021-12-17 hour 10:00

Ogłoszenie o aukcji

Auction organiser:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

A person conducting the proceeding:

Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A.

ul. Towarowa 1

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Auction operator:

JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o.

ul. Armii Krajowej 56

44-330 Jastrzębie-Zdrój

NIP: 633-19-81-130 www.jswits.pl

Technical support for auction participants:

(+48) 71 787 35 34 [email protected]

Aukcja Nr 194/INW/21

(numer aukcji wg operatora 3871 )

(tryb postępowania – Aukcja elektroniczna)

Name of the auction: 194/INW/21 - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wszystkich niezbędnych robót związanych z budową instalacji do granulacji drobnoziarnistych frakcji węglowych w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów

1. Języki
Język polski
2. Opis

Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są automatycznie następujące po sobie malejące poziomy cenowe. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza akceptację danego poziomu cenowego, widocznego podczas licytacji. Wykonawca posiada określoną ilość czasu na każdorazowe podjęcie decyzji o akceptacji danego poziomu cenowego. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału w licytacji.

O wyborze oferty i podjętej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany po zatwierdzeniu wyników postępowania.

Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).

Prosimy o zalogowanie się do aukcji z odpowiednim wyprzedzeniem uwzględniając ewentualne problemy sprzętowe oraz techniczne (np. problemy z logowaniem).

UWAGA!!!

Czas trwania sesji na platformie Operatora aukcji wynosi 5 minut. Zalogowanie się na więcej niż 5 minut przed rozpoczęciem aukcji bez wykonywania jakichkolwiek akcji (stan bezczynności) wymaga odświeżenia strony i ponownego zalogowania się.

3. Informacje dodatkowe

Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie „Regulaminu określającego sposób przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych” – Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 312/X/2021 z dnia 18.05.2021 r. dalej: Regulamin.

Uwaga !

Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji.

Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 756 4968.

Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na platformie zakupowej dostępnej na stronie internetowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/aktualneaukcje.html oraz na stronie Zamawiającego pod poniższym linkiem: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o adresie: [email protected]

Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie: [email protected] (załączają do wiadomości mailowej) nie może przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe pliki Wykonawca zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.

Postanowienia wzoru umowy/IPU znajdują zastosowanie w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub uchylane przez postanowienia Ogłoszenia o aukcji oraz Specyfikacji technicznej w niniejszym postępowaniu.
4. Waluta
PLN
5. Załączniki
1. zał. nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy - 194 INW 21.pdf
2. Zał. nr 4 - cennik.pdf
3. zał. nr 2 - Specyfikacja techniczna -194 INW 21.pdf
4. Informacja - RODO.pdf
5. Wzór Oświadczenia - blokada faktur.pdf
6. Oświadczenie statusu dużego przedsiębiorcy podpisany.pdf
7. zal. nr 1 - Formularz Ofertowy 194 INW 21.pdf
8. Informacja o zapytaniach - postępowanie 194 NW 21.pdf
9. II Informacja o zapytaniach - postępowanie 194 NW 21.pdf
10. III Informacja o zapytaniach - postępowanie 194 NW 21.pdf
11. IV Informacja o zapytaniach - postępowanie 194 NW 21.pdf
12. V Informacja o zapytaniach - postępowanie 194 NW 21.pdf
13. Załącznik do ogłoszenia - Mapa z uzbrojeniem terenu.pdf
6. Lista produktów
No. Name of the task Quantity Unit Notes
1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wszystkich niezbędnych robót związanych z budową instalacji do granulacji drobnoziarnistych frakcji węglowych w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów 1 Bundle Read
7. Kryteria oceny
No. Category
1. Price
8. Reguły
Open bidding
Multiobject japanese auction
Descending price auction
Price is per unit
Time to make a decision: 60 seconds
9. Terminy
Termin rozpoczęcia licytacji: 2021-12-17 10:00
Termin składania ofert: 2021-12-10 23:59
10. Widok
Bidder cannot see other bidders’ names
11. Informacje o ofertach

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia całości lub części przedmiotu zamówienia podwykonawcom/osobom trzecim.

1) W przypadku dopuszczenia podwykonawców:

a) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych podmiotów, którym zostanie powierzone wykonanie całości lub części przedmiotu zamówienia jako podwykonawcom - niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

b) Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów, którym zostanie powierzone wykonanie całości lub części przedmiotu zamówienia jako podwykonawcom, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5. Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez prowadzącego postępowanie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

5. Kryterium oceny– 100 % cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

6. Jeżeli w aukcji licytowana jest pozycja, której jednostką miary jest pakiet Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie pakietu, ponadto po zakończeniu aukcji Wykonawcy będą zobowiązani do rozpisania cen jednostkowych pakietu zgodnie z wartością uzyskaną w wyniku aukcji. Łączna wartość pakietu po rozpisaniu cen jednostkowych nie może przekroczyć wartości wylicytowanej w aukcji. Nierozpisanie pakietu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem oferty.

12. Kontakt w sprawach formalnych

Dział Zamówień Niepublicznych Inwestycje, Roksana Sitek nr tel.: 32 756 4968; e-mail: [email protected]

13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Osoba kontaktowa w sprawach technicznych:

Pan Marcin Zniszczoł nr. tel. 32 718 5572

Pan Kazimierz Buchta nr. tel. 32 756 4398

14. Warunki płatności

1. Płatność nastąpi przelewem w terminie do 90 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, chyba że Wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w stosunku do którego termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT.

2. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

3. Fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na adres:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” ul. Dworcowa 1, 44-190 Knurów

4. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe.

5. Podstawą wystawienia faktury VAT będą częściowe protokoły odbioru za wykonanie każdego z Etapów, podpisane przez upoważnione osoby Wykonawcy i Zamawiającego.

6. Nie dopuszcza się stosowania zaliczek i przedpłat bez zgody Zarządu JSW S.A.

15. Termin dostawy/wykonania

1. Termin realizacji zamówienia: do 18 miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym:

- Etap I: do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy,

- Etap II: do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy,

- Etap III: do 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.

2. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Ruch Knurów.


16. Sposób dostawy/wykonania
Sposób wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Techniczną.
17. Warunki udziału

I. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil (konto) na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl oraz zgłosić udział w aukcji najpóźniej do godz. 23:59 w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji na platformie pod adresem internetowym: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html

Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.

II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert.

Wysokość wadium: 450 000,00 PLN

Termin w jakim wadium zabezpiecza obowiązki Wykonawcy wynikające z udziału w niniejszym postępowaniu wynosi: 10.12.2021 r. do 09.03.2022 r.

Wadium należy wnieść w jednej z następujących form:

1. Bezgotówkowo w formie przelewu na rachunek bankowy: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, PKO BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443 8792 z dopiskiem "wadium do aukcji nr 194/INW/21".

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert na rachunku bankowym Zamawiającego nastąpi uznanie przelewu środków odpowiadających kwotowo oznaczonemu wadium.

2. Poręczenia bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zgodnie z Ustawą PZP) lub gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert oryginał gwarancji lub poręczenia zostanie złożony w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. bądź oryginał gwarancji lub poręczenia sporządzony w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta lub poręczyciela zostanie przesłany na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. Wystawienie gwarancji ubezpieczeniowej nie wymaga podpisu. Dopuszcza się złożenie kopii w zakresie gwarancji ubezpieczeniowej.

W szczególności treść gwarancji lub poręczenia powinna zawierać:

a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wadium na pierwsze żądanie Organizatora aukcji (Beneficjenta) w sytuacjach określonych w § 15 Regulaminu,

b) wskazanie sumy gwarancyjnej lub poręczenia,

c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji lub poręczenia,

d) określenie terminu ważności gwarancji lub poręczenia.

Złożenie lub przesłanie poręczenia lub gwarancji, których treść nie będzie spełniać ww. wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 21 ust. 2 lit. b Regulaminu.

Kasa ZWP JSW S.A. jest czynna w dniach: poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach od 08:00 do 09:00 oraz 12:30 do 13:30.

3. Wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Wykonawcy w wysokości odpowiadającej wartości wadium jest możliwe:

- w kwocie brutto dla faktur, których wartość nie przekracza 15 000,00 zł brutto,

- w kwocie netto dla faktur, których wartość przekracza 15 000,00 zł brutto.

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert do Prowadzącego postępowanie wpłynie od Wykonawcy oświadczenie (potwierdzone przez CUW) o przeznaczeniu kwot z wskazanych zobowiązań na pokrycie wadium w postępowaniu (wzór oświadczenie stanowi załącznik do ogłoszenia).

Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasady, jak i wysokości. W tym celu Wykonawca składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) stosowne oświadczenie (w 2 egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Wykonawca dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje w CUW JSW S.A. – Sekcja Rozliczeń z Dostawcami).

W przypadku złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej Wykonawca wysyła elektroniczną kopię podpisanego oświadczenia na wskazany adresy e-mail: [email protected]

Osobami zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882, Pani Bożena Temich nr tel. 32 756 4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739.

Wraz z ofertą należy przedłożyć egzemplarz oświadczenia potwierdzony przez pracownika CUW.

III. Złożenie przez Wykonawcę oferty zawierającej:

1. Wypełniony formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1.

2. Potwierdzenie dokonania ustanowienia wadium.

3. Dokumenty wskazane w Specyfikacji technicznej – załącznik nr 2.

4. Do oferty należy dołączyć wykaz co najmniej 2 robót budowlanych dotyczących budowy lub modernizacji ciągów technologicznych związanych z przeróbką węgla dla zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wraz z podaniem przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego roboty zostały wykonane.

5. Referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego wskazane w wykazie roboty były wykonane, potwierdzające, że zostały one wykonane należycie.

6. Oświadczenie na Formularzu Ofertowym, że:

Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

7. Oświadczenie na Formularzu Ofertowym o zatrudnianiu:

 osób posiadających wymagane przepisami kwalifikacje:

a. 1 osoba posiadająca łącznie:

− uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponadto wymagany jest wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności,

− stwierdzenie kwalifikacji osoby dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w specjalności budowlanej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b. 1 osoba posiadająca łącznie:

− uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponadto wymagany jest wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności,

− stwierdzone kwalifikacje osoby dozoru elektrycznego na powierzchni w ruchu zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny - zgodnie z obowiązującymi przepisami, − świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 1 na stanowisku dozoru „D” w zakresie obsługi, konserwacji, montażu, kontrolno-pomiarowym dla co najmniej:

• urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu min. 1kV,

• aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.

c. 1 osoba służby BHP posiadająca kwalifikacje pracownika służby bhp, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

d. 1 osoba na każdą obłożoną zmianę pracy, posiadająca kwalifikacje niezbędne do pełnienia obowiązków osoby wykonującej czynności w dozorze ruchu w podziemnym zakładzie górniczym wydobywającym węgiel kamienny, w specjalności mechanicznej maszyn i urządzeń na powierzchni zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca korzystający z doświadczenia (referencji) podmiotu trzeciego musi wskazać ów podmiot jako podwykonawcę zakresu umowy w części z jakiej korzysta z jego potencjału.

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.

Ofertę można złożyć w jednej z następujących form:

- w formie pisemnej – przez przesłanie oferty w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji. Wykonawca przesyła ofertę wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres: JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

- w formie wiadomości e-mail, jest składana jako skan (pdf) oferty sporządzonej uprzednio w formie pisemnej ze wszystkimi koniecznymi elementami. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.

- w formie elektronicznej, składana jest w formie plików pdf obejmujących treść oferty i została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji

18. Prawa i obowiązki zamawiającego

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

3. Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy Wykonawca złoży kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.

4. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.

5. Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres e-mail: [email protected] do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy zakończono licytację.

6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą stosownie do postanowień Regulaminu
19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji elektronicznej

Celem zawarcia umowy oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie wezwany do złożenia oświadczenia wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi status przedsiębiorstwa. Wykonawcy składający ofertę wspólną przesyłają oświadczenie oraz stosowne dokumenty w odniesieniu do występującego w ich imieniu pełnomocnika. Informację i dokumenty oferent przesyła na adres email: [email protected] W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer postępowania

20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
Zgodnie z załącznikiem nr 2 - Specyfikacja techniczna
21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie z załącznikiem nr 2 - Specyfikacja techniczna
22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
Zgodnie z załącznikiem nr 2 - Specyfikacja techniczna
Pobierz ogłoszenie o aukcji


Deadline for aplication expired on 2021-12-10 at 23:59 .