Data i godzina rozpoczęcia licytacji: 2021-12-09 hour 10:00

Ogłoszenie o aukcji

Auction organiser:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

A person conducting the proceeding:

Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A.

ul. Towarowa 1

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Auction operator:

JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o.

ul. Armii Krajowej 56

44-330 Jastrzębie-Zdrój

NIP: 633-19-81-130 www.jswits.pl

Technical support for auction participants:

(+48) 71 787 35 34 [email protected]

Aukcja Nr 138/R/21

(numer aukcji wg operatora 3860 )

(tryb postępowania – Aukcja elektroniczna)

Name of the auction: 138/R/21 Izolacja i wzmocnienie obudowy łukowej wyznaczonych odcinków wyrobisk górniczych za pomocą betonu natryskowego po ich obwodzie metodą torkretowania w JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice

1. Języki
Język polski
2. Opis

Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są automatycznie następujące po sobie malejące poziomy cenowe. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza akceptację danego poziomu cenowego, widocznego podczas licytacji. Wykonawca posiada określoną ilość czasu na każdorazowe podjęcie decyzji o akceptacji danego poziomu cenowego. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału w licytacji.
O wyborze oferty i podjętej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany po zatwierdzeniu wyników postępowania.
Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).
Prosimy o zalogowanie się 5 minut przed rozpoczęciem licytacji.

3. Informacje dodatkowe

Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie „Regulaminu określającego sposób przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych” – Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 312/X/2021 z dnia 18.05.2021 r. dalej: Regulamin.

Uwaga !

Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji.

Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 756 4962.

Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na platformie zakupowej dostępnej na stronie internetowej o adresie:https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/aktualneaukcje.html oraz na stronie Zamawiającego pod poniższym linkiem:https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o adresie:[email protected]

Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie:[email protected] (załączają do wiadomości mailowej) nie może przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe pliki Wykonawca zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.

Postanowienia wzoru umowy/IPU znajdują zastosowanie w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub uchylane przez postanowienia Ogłoszenia o aukcji oraz Specyfikacji technicznej w niniejszym postępowaniu.

4. Waluta
PLN
5. Załączniki
1. Załącznik nr 7. Klauzula Informacyjna RODO.pdf
2. Załącznik nr 6. Oświadczenie statusu dużego przedsiębiorcy.pdf
3. Załącznik nr 5. Cennik opłat stosowany na rzecz podmiotów zewnętrznych.pdf
4. Załącznik nr 4. Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań.pdf
5. Załącznik nr 3. Istotne postanowienia umowy.pdf
6. Załącznik nr 2. Specyfikacja techniczna.pdf
7. Załącznik nr 1. Formularz ofertowy.pdf
6. Lista produktów
No. Name of the task Quantity Unit Notes
1. Izolacja i wzmocnienie obudowy łukowej wyznaczonych odcinków wyrobisk górniczych za pomocą betonu natryskowego po ich obwodzie metodą torkretowania w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” dla potrzeb Ruchu Knurów 13500 m2 Read
2. Izolacja i wzmocnienie obudowy łukowej wyznaczonych odcinków wyrobisk górniczych za pomocą betonu natryskowego po ich obwodzie metodą torkretowania w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” dla potrzeb Ruchu Szczygłowice 5300 m2 Read
7. Kryteria oceny
No. Category
1. Price
8. Reguły
Open bidding
Multiobject japanese auction
Descending price auction
Price is per unit
Time to make a decision: 120 seconds
9. Terminy
Termin rozpoczęcia licytacji: 2021-12-09 10:00
Termin składania ofert: 2021-12-01 23:59
10. Widok
Bidder cannot see other bidders’ names
11. Informacje o ofertach

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia całości lub części przedmiotu zamówienia podwykonawcom/osobom trzecim.

1) W przypadku dopuszczenia podwykonawców:

a) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych podmiotów, którym zostanie powierzone wykonanie całości lub części przedmiotu zamówienia jako podwykonawcom - niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

b) Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów, którym zostanie powierzone wykonanie całości lub części przedmiotu zamówienia jako podwykonawcom, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5. Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez prowadzącego postępowanie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

5. Kryterium oceny– 100 % cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

6. Jeżeli w aukcji licytowana jest pozycja, której jednostką miary jest pakiet Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie pakietu, ponadto po zakończeniu aukcji Wykonawcy będą zobowiązani do rozpisania cen jednostkowych pakietu zgodnie z wartością uzyskaną w wyniku aukcji. Łączna wartość pakietu po rozpisaniu cen jednostkowych nie może przekroczyć wartości wylicytowanej w aukcji. Nierozpisanie pakietu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem oferty.
12. Kontakt w sprawach formalnych

ZWP Dział Zamówień Niepublicznych Usługi: Agnieszka Bajor nr tel. 32 756 49 62 [email protected]

13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia

KWK Knurów-Szczygłowice: 

Dariusz Kminikowski nr 32 718 53 05,

Paweł Dorociak nr 32 718 50 81

14. Warunki płatności

1. Płatność nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2. Fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na adres:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK Knurów-Szczygłowice ul. Dworcowa 1, 44-190 Knurów

3. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe - miesięczne.

4. Protokół odbioru z faktycznie wykonanych robót w danym okresie rozliczeniowym będzie podstawą do wystawienia faktury VAT stanowiąc jednocześnie jej integralną część.

5. Nie dopuszcza się stosowania zaliczek bez zgody Zarządu JSW S.A.15. Termin dostawy/wykonania


1. Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie (dla zadania nr 1 i 2):

do 32 miesięcy od daty przekazania rejonu robót.

Przekazanie rejonu robót nastąpi najpóźniej do 1 miesiąca od daty zawarcia umowy.

2. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: KWK Knurów – Szczygłowice

3. Sposób wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Techniczną.


16. Sposób dostawy/wykonania

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Specyfikacja techniczna

17. Warunki udziału

I. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil (konto) na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl oraz zgłosić udział w aukcji najpóźniej do godz. 23:59 w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji na platformie pod adresem internetowym: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html

Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.

II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert. Wysokość wadium: 

Zadanie 1: 49 000,00 

Zadanie 2: 15 000,00

Termin w jakim wadium zabezpiecza obowiązki Wykonawcy wynikające z udziału w niniejszym postępowaniu wynosi: od 01.12.2021. do 28.02.2022 r.

Wadium należy wnieść w jednej lub kilku z następujących form:

1. Bezgotówkowo w formie przelewu na rachunek bankowy: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, PKO BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443 8792 z dopiskiem "wadium do aukcji nr 138/R/21".

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert na rachunku bankowym Zamawiającego nastąpi uznanie przelewu środków odpowiadających kwotowo oznaczonemu wadium.

2. Poręczenia bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zgodnie z Ustawą) lub gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert oryginał gwarancji lub poręczenia zostanie złożony w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. bądź oryginał gwarancji lub poręczenia sporządzony w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta lub poręczyciela zostanie przesłany na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. Wystawienie gwarancji ubezpieczeniowej nie wymaga podpisu. Dopuszcza się złożenie kopii w zakresie gwarancji ubezpieczeniowej.

W szczególności treść gwarancji lub poręczenia powinna zawierać:

a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wadium na pierwsze żądanie Organizatora aukcji (Beneficjenta)w sytuacjach określonych w § 15 Regulaminu,

b) wskazanie sumy gwarancyjnej lub poręczenia,

c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji lub poręczenia,

d) określenie terminu ważności gwarancji lub poręczenia.

Złożenie lub przesłanie poręczenia lub gwarancji, których treść nie będzie spełniać ww. wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 21 ust. 2 lit. b Regulaminu.

Kasa ZWP JSW S.A. jest czynna w dniach: poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach od 08:00 do 09:00 oraz 12:30 do 13:30.

3. Wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Wykonawcy w wysokości odpowiadającej wartości wadium jest możliwe:

- w kwocie brutto dla faktur, których wartość nie przekracza 15 000,00 zł brutto,

- w kwocie netto dla faktur, których wartość przekracza 15 000,00 zł brutto.

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert do Prowadzącego postępowanie wpłynie od Wykonawcy oświadczenie (potwierdzone przez CUW) o przeznaczeniu kwot z wskazanych zobowiązań na pokrycie wadium w postępowaniu(wzór oświadczenie stanowi załącznik do ogłoszenia).

Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasady, jak i wysokości. W tym celu Wykonawca składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) stosowne oświadczenie (w 2 egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Wykonawca dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje w CUW JSW S.A. – Sekcja Rozliczeń z Dostawcami).

W przypadku złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej Wykonawca wysyła elektroniczną kopię podpisanego oświadczenia na wskazany adres e-mail: [email protected]

Osobami zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882, Pani Bożena Temich nr tel. 32 756 4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739.

Wraz z ofertą należy przedłożyć egzemplarz oświadczenia potwierdzony przez pracownika CUW.

III. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą:

1. Wypełniony formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1.

2. Potwierdzenie dokonania ustanowienia wadium.

3. Wykonawca przedstawi stosowne rekomendacje, referencje itp., wskazujące że gwarantuje wymaganą jakość oraz bezpieczeństwo wykonania przedmiotu zamówienia:

Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające, że w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane związane z izolacją i wzmocnieniem obudowy łukowej wyrobisk górniczych za pomocą betonu natryskowego po ich obwodzie metodą torkretowania w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny o łącznej wartości nie mniejszej niż: 200 000,00 zł netto i że roboty te zostały wykonane należycie, podpisane przez KRZG lub jego Zastępcę.

4. Oświadczenie o zatrudnianiu ludzi w odpowiedniej ilości z odpowiednimi kwalifikacjami złożone na druku formularza ofertowego.
Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.

Ofertę można złożyć w jednej z następujących form:

- w formie pisemnej – przez przesłanie oferty w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji. Wykonawca przesyła ofertę wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres: JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

- w formie wiadomości e-mail, jest składana jako skan (pdf) oferty sporządzonej uprzednio w formie pisemnej ze wszystkimi koniecznymi elementami. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji ([email protected]). W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.

- w formie elektronicznej, składana jest w formie plików pdf obejmujących treść oferty i została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji ([email protected]). W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.

18. Prawa i obowiązki zamawiającego

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie Postępowania.
3. Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy oferent złoży kolejną, korzystniejszą ofertę,zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.
4. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej. 
5. Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres e-mail: [email protected] do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy zakończono licytację.
6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji elektronicznej


20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Specyfikacja techniczna

21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Specyfikacja techniczna

22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
-
Pobierz ogłoszenie o aukcji


Deadline for aplication expired on 2021-12-01 at 23:59 .