Data i godzina rozpoczęcia licytacji: 2021-11-08 hour 11:00

Ogłoszenie o aukcji

Auction organiser:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

A person conducting the proceeding:

Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A.

ul. Towarowa 1

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Auction operator:

JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o.

ul. Armii Krajowej 56

44-330 Jastrzębie-Zdrój

NIP: 633-19-81-130 www.jswits.pl

Technical support for auction participants:

(+48) 71 787 35 34 [email protected]

Aukcja Nr 127/R/21

(numer aukcji wg operatora 3656 )

(tryb postępowania – Aukcja elektroniczna)

Name of the auction: 127/R/21 - Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych ( zmieszanych ) i segregowanych odpadów komunalnych wytwarzanych przez KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia” i Ruch „Zofiówka” oraz dzierżawa kontenerów/pojemników do ich gromadzenia w okresie 12 miesięcy.

1. Języki
Język polski
2. Opis

Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są automatycznie następujące po sobie malejące poziomy cenowe. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza akceptację danego poziomu cenowego, widocznego podczas licytacji. Wykonawca posiada określoną ilość czasu na każdorazowe podjęcie decyzji o akceptacji danego poziomu cenowego. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału w licytacji.

O wyborze oferty i podjętej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany po zatwierdzeniu wyników postępowania.

Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).

Prosimy o zalogowanie się 5 minut przed rozpoczęciem licytacji.

3. Informacje dodatkowe

Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie „Regulaminu określającego sposób

przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych” – Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 312/X/2021 z dnia 18.05.2021 r. dalej: Regulamin.

Uwaga !

Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji.

Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 756 4936.

Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na platformie zakupowej dostępnej na stronie internetowej o adresie:https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/aktualneaukcje.htmloraz na stronie Zamawiającego pod poniższym linkiem:https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o adresie:[email protected]

Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie:[email protected] (załączają do wiadomości mailowej) nie może przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe pliki Wykonawca zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.

Postanowienia wzoru umowy/IPU znajdują zastosowanie w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub uchylane przez postanowienia Ogłoszenia o aukcji oraz Specyfikacji technicznej w niniejszym postępowaniu.

4. Waluta
PLN
5. Załączniki
1. Zał. 1 Formularz ofertowy.pdf
2. Zał. 2 Wymagania Techniczne.pdf
3. Zał. 4 Oświadczenie o zgodzie na zablokowanie zobowiązań.pdf
4. Zał. 5 Klauzula Informacyjna RODO.pdf
5. Zał. 6 Oświadczenie statusu dużego przedsiębiorcy.pdf
6. Zał. 3 Istotne Postanowienia Umowy.pdf
6. Lista produktów
No. Name of the task Quantity Unit Notes
1. Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych ( zmieszanych ) i segregowanych odpadów komunalnych wytwarzanych przez KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia” i Ruch „Zofiówka” oraz dzierżawa kontenerów/pojemników do ich gromadzenia w okresie 12 miesięcy 1 Bundle Read
7. Kryteria oceny
No. Category
1. Price
8. Reguły
Open bidding
Japanese auction
Descending price auction
Price is per whole contract
Time to make a decision: 60 seconds
9. Terminy
Termin rozpoczęcia licytacji: 2021-11-08 11:00
Termin składania ofert: 2021-10-28 23:59
10. Widok
Bidder cannot see other bidders’ names
11. Informacje o ofertach

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równoważnych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia całości lub części przedmiotu zamówienia podwykonawcom którzy posiadają wpis w urzędzie Miasta Jastrzębie – Zdrój do rejestru działalności regulowanej w zakresie odpadów komunalnych.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5. Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez prowadzącego postępowanie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

6. Kryterium oceny– najniższa cena: 100 %. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

7. Jeżeli w aukcji licytowana jest pozycja, której jednostką miary jest pakiet Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie pakietu, ponadto po zakończeniu aukcji Wykonawcy będą zobowiązani do rozpisania cen jednostkowych pakietu zgodnie z wartością uzyskaną w wyniku aukcji. Łączna wartość pakietu po rozpisaniu cen jednostkowych nie może przekroczyć wartości wylicytowanej w aukcji. Nierozpisanie pakietu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem oferty.

12. Kontakt w sprawach formalnych
Dział Zamówień Niepublicznych Usługi, Katarzyna
Białas nr tel.: 32 756 4936;
e-mail: [email protected]

13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka: Tatiana Rusin nr tel.:  32 756 5636; Jędrzej Jakubów nr tel.: 32 756  5637

KWK Borynia-Zofiówka Ruch Borynia: Jolanta Sokalla nr tel.: 32 756 1837
14. Warunki płatności

1. Zapłata ceny/wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 90 dni od jej dostarczenia do Centrum Usług Wspólnych – jednostki organizacyjnej Zamawiającego (adres: ul. Armii Krajowej 56, 44 – 330 Jastrzębie – Zdrój), chyba że Wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w stosunku do którego termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty dostarczenia faktury do Centrum Usług Wspólnych.

2. W przypadku gdy cena (wynagrodzenie – w zależności od rodzaju umowy) lub jej (jego) część, wynikająca z faktury VAT, wskazanej w ust._ przekroczy kwotę 15 000 złotych brutto, Zamawiający dokona zapłaty faktury VAT mechanizmem podzielnej płatności, przewidzianym w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający uprawniony będzie do zapłaty ceny lub jej części, wynikającej z faktury VAT, której wartość nie będzie przekraczała kwoty 15 000 złotych brutto mechanizmem podzielnej płatności.

3. Wykonawca, jeżeli jest czynnym podatnikiem VAT oświadcza, że nr rachunku bankowego wskazany na fakturach został umieszony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

4. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie przez Wykonawcę faktur w formie elektronicznej począwszy od daty wskazanej w pisemnym Oświadczeniu o akceptacji przesyłania faktur drogą elektroniczną i na zasadach w nim opisanych. Wzór Oświadczenia został opublikowany na stronie o adresie: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/dokumenty-do-pobrania/ (Oświadczenie o akceptacji faktur elektronicznych – dostawca). Dla ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) nie jest wymagane uzyskanie Oświadczenia o akceptacji przesyłania faktur drogą elektroniczną

5. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

6. Fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na adres:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

KWK „Borynia-Zofiówka” z zaznaczeniem którego Ruchu dotyczy

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury na adres:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

ul. Armii Krajowej 56, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

8. Dopuszcza się fakturowanie częściowe-miesięczne

9. Płatność za wykonanie usługi nastąpi w okresach miesięcznych na podstawie miesięcznego protokołu
odbioru w/w usług podpisanych przez obie strony umowy i będzie zależne od faktycznych ilości odbioru
pojemników oraz ilości dzierżawionych pojemników w ciągu danego miesiąca

10. Nie dopuszcza się stosowania zaliczek i przedpłat bez zgody Zarządu JSW S.A.

11. Wartość umowy nie będzie waloryzowana w okresie jej trwania.

15. Termin dostawy/wykonania
12 miesięcy od dnia 01.01.2022r. Wykonawca jest zobowiązany terminowo wykonać usługę
odbioru odpadów tj. najpóźniej do 2 dni roboczych od wyznaczonego przez
Zamawiającego terminu odbioru. Miejsce i sposób zgodny ze Specyfikacją
techniczną.

16. Sposób dostawy/wykonania
Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Wymagania Techniczne
17. Warunki udziału

I. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil (konto) na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl oraz zgłosić udział w aukcji najpóźniej do godz. 23:59 w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji na platformie pod adresem internetowym: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html

Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.

II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert.

Wysokość wadium: 18 000,00 PLN

Termin w jakim wadium zabezpiecza obowiązki Wykonawcy wynikające z udziału w niniejszym postępowaniu wynosi: od 28.10.2021. do 25.01.2022 r.

Wadium należy wnieść w jednej lub kilku z następujących form:

1. Bezgotówkowo w formie przelewu na rachunek bankowy: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, PKO BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443 8792 z dopiskiem "wadium do aukcji nr 127/R/21".

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert na rachunku bankowym Zamawiającego nastąpi uznanie przelewu środków odpowiadających kwotowo oznaczonemu wadium.

2. Poręczenia bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zgodnie z Ustawą) lub gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert oryginał gwarancji lub poręczenia zostanie złożony w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. bądź oryginał gwarancji lub poręczenia sporządzony w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta lub poręczyciela zostanie przesłany na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. Wystawienie gwarancji ubezpieczeniowej nie wymaga podpisu. Dopuszcza się złożenie kopii w zakresie gwarancji ubezpieczeniowej.

W szczególności treść gwarancji lub poręczenia powinna zawierać:

a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wadium na pierwsze żądanie Organizatora aukcji (Beneficjenta)w sytuacjach określonych w § 15 Regulaminu,

b) wskazanie sumy gwarancyjnej lub poręczenia,

c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji lub poręczenia,

d) określenie terminu ważności gwarancji lub poręczenia.

Złożenie lub przesłanie poręczenia lub gwarancji, których treść nie będzie spełniać ww. wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 21 ust. 2 lit. b Regulaminu.

Kasa ZWP JSW S.A. jest czynna w dniach: poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach od 08:00 do 09:00 oraz 12:30 do 13:30.

3. Wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Wykonawcy w wysokości odpowiadającej wartości wadium jest możliwe:

- w kwocie brutto dla faktur, których wartość nie przekracza 15 000,00 zł brutto,

- w kwocie netto dla faktur, których wartość przekracza 15 000,00 zł brutto.

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofertdo Prowadzącego postępowanie wpłynie od Wykonawcy oświadczenie (potwierdzone przez CUW) o przeznaczeniu kwot z wskazanych zobowiązań na pokrycie wadium w postępowaniu(wzór oświadczenie stanowi załącznik do ogłoszenia).

Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasady, jak i wysokości. W tym celuWykonawca składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) stosowne oświadczenie (w 2 egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Wykonawca dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje w CUW JSW S.A. – Sekcja Rozliczeń z Dostawcami).

W przypadku złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej Wykonawca wysyła elektroniczną kopię podpisanego oświadczenia na wskazany adres e-mail: [email protected]

Osobami zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882, Pani Bożena Temich nr tel. 32 756 4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739.

Wraz z ofertą należy przedłożyć egzemplarz oświadczenia potwierdzony przez pracownika CUW.


III. Złożenie przez Wykonawcę oferty zawierającej:

1. Wypełniony formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1.

2. Zaakceptowane oświadczenia będące załącznikiem nr 1.

3. Potwierdzenie dokonania ustanowienia wadium.

4. Dokumenty wskazane w Wymaganiach Technicznych – załącznik nr 2.

5. Dodatkowe wymagane od Wykonawcy dokumenty:

5.1 Oświadczenie informujące o tym iż, Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi oraz posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w celu zapewnienia rzetelnego (terminowego i jakościowego) wykonania przedmiotu usługi.

5.2 Kopie stosownych zezwoleń, zaświadczeń, atestów, rekomendacji, referencji itp. wskazujących, że dany wykonawca gwarantuje wymaganą jakość wykonania przedmiotu aukcji, w tym w szczególności:

a) aktualnego zaświadczenia (wraz z nadanym numerem rejestrowym) o dokonaniu wpisu do właściwego ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w aktualnie obowiązującej Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych będących przedmiotem przetargu,

b) posiadanie dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 875 wraz ze zm.) w zakresie transportu odpadów oraz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

c) Wykonawca przedstawi:

- wykaz wykonanej co najmniej 1 usługi, której zakres obejmuje łącznie odbiór oraz transport odpadów komunalnych z ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres działalności jest krótszy, to za ten okres) o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł netto. W/w wykaz winien zawierać wartości wykonanych usług, przedmioty, daty wykonania i dane podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana,

- referencje bądź inne dokumenty wskazujące, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie,

d) posiadanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.


5.3 Wymagane dokumenty od Podwykonawców:

a) aktualne zaświadczenie (wraz z nadanym numerem rejestrowym) o dokonaniu wpisu do właściwego ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w aktualnie obowiązującej Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych będących przedmiotem przetargu,

b) posiadanie dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 875 wraz ze zm.) w zakresie transportu odpadów oraz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

c) posiadanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.


Ofertę można złożyć w jednej z następujących form:

- w formie pisemnej – przez przesłanie oferty w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji. Wykonawca przesyła ofertę wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres: JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

- w formie wiadomości e-mail, jest składana jako skan (pdf) oferty sporządzonej uprzednio w formie pisemnej ze wszystkimi koniecznymi elementami. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.

- w formie elektronicznej, składana jest w formie plików pdf obejmujących treść oferty i została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcj

18. Prawa i obowiązki zamawiającego

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

3. Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy Wykonawca złoży kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.

4. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.

5. Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres e-mail: [email protected] do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy zakończono licytację.

6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą stosownie do postanowień Regulaminu.
19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji elektronicznej
Celem zawarcia umowy oraz wypełnienia obowiązków
wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Wykonawca, który złożył
najkorzystniejszą ofertę zostanie wezwany do złożenia oświadczenia wraz ze
stosownymi dokumentami potwierdzającymi status przedsiębiorstwa. Wykonawcy
składający ofertę wspólną przesyłają oświadczenie oraz stosowne dokumenty w
odniesieniu do występującego w ich imieniu pełnomocnika. Informację i dokumenty
wykonawca przesyła na adres email: [email protected] W tytule wiadomości e-mail
Wykonawca podaje numer postępowania.

20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Wymagania Techniczne
21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Wymagania Techniczne
22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne


Pobierz ogłoszenie o aukcji


Deadline for aplication expired on 2021-10-28 at 23:59 .