Data i godzina rozpoczęcia licytacji: 2021-10-29 hour 10:00

Ogłoszenie o aukcji

Auction organiser:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

A person conducting the proceeding:

Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A.

ul. Towarowa 1

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Auction operator:

JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o.

ul. Armii Krajowej 56

44-330 Jastrzębie-Zdrój

NIP: 633-19-81-130 www.jswits.pl

Technical support for auction participants:

(+48) 71 787 35 34 [email protected]

Aukcja Nr 125/R/21

(numer aukcji wg operatora 3609 )

(tryb postępowania – Aukcja elektroniczna)

Name of the auction: 125/R/21 Świadczenie usług z zakresu całodobowej obsługi pielęgniarskiej przyszybowych punktów opatrunkowych w JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Zadanie nr 1: przyszybowy punkt opatrunkowy z lokalizacją RUCH KNURÓW ul. Kopalniana 1. Zadanie nr 2: przyszybowy punkt opatrunkowy z lokalizacją RUCH SZCZYGŁOWICE ul. Górnicza 1.

1. Języki
Język polski
2. Opis

Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są automatycznie następujące po sobie malejące poziomy cenowe. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza akceptację danego poziomu cenowego, widocznego podczas licytacji. Wykonawca posiada określoną ilość czasu na każdorazowe podjęcie decyzji o akceptacji danego poziomu cenowego. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału w licytacji.

O wyborze oferty i podjętej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany po zatwierdzeniu wyników postępowania.

Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).

Prosimy o zalogowanie się 5 minut przed rozpoczęciem licytacji.

3. Informacje dodatkowe

Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie „Regulaminu określającego sposób przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych” – Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 312/X/2021 z dnia 18.05.2021 r. dalej: Regulamin.

Uwaga !

Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji.

Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 756 4915.

Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na platformie zakupowej dostępnej na stronie internetowej o adresie:https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/aktualneaukcje.html oraz na stronie Zamawiającego pod poniższym linkiem:https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o adresie:[email protected]

Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie:[email protected] (załączają do wiadomości mailowej) nie może przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe pliki Wykonawca zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.

Postanowienia wzoru umowy/IPU znajdują zastosowanie w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub uchylane przez postanowienia Ogłoszenia o aukcji oraz Specyfikacji technicznej w niniejszym postępowaniu.

4. Waluta
PLN
5. Załączniki
Attachments are avalible after log-in
6. Lista produktów
No. Name of the task Quantity Unit Notes
1. Zadanie 1 – Świadczenie usług z zakresu całodobowej obsługi pielęgniarskiej przyszybowych punktów opatrunkowych w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. - przyszybowy punkt opatrunkowy z lokalizacją RUCH KNURÓW ul. Kopalniana 1 1 Bundle Read
2. Zadanie 2 – Świadczenie usług z zakresu całodobowej obsługi pielęgniarskiej przyszybowych punktów opatrunkowych w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. - przyszybowy punkt opatrunkowy z lokalizacją RUCH SZCZYGŁOWICE ul. Górnicza 1 1 Bundle Read
7. Kryteria oceny
No. Category
1. Price
8. Reguły
Open bidding
Multiobject japanese auction
Descending price auction
Price is per unit
Time to make a decision: 120 seconds
9. Terminy
Termin rozpoczęcia licytacji: 2021-10-29 10:00
Termin składania ofert: 2021-10-26 23:59
10. Widok
Bidder cannot see other bidders’ names
11. Informacje o ofertach
1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia całości lub części przedmiotu zamówienia podwykonawcom / osobom trzecim. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5. Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez prowadzącego postępowanie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.
6. Kryterium oceny– najniższa cena: 100 %. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
7. Jeżeli w aukcji licytowana jest pozycja, której jednostką miary jest pakiet Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie pakietu, ponadto po zakończeniu aukcji Wykonawcyi będą zobowiązani do rozpisania cen jednostkowych pakietu zgodnie z wartością uzyskaną w wyniku aukcji. Łączna wartość pakietu po rozpisaniu cen jednostkowych nie może przekroczyć wartości wylicytowanej w aukcji. Nierozpisanie pakietu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem oferty.
12. Kontakt w sprawach formalnych
ZWP Dział Zamówień Niepublicznych Usługi: Zaremba Magdalena nr tel. 32 756 49 15, e-mail: [email protected]13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
KWK Knurów-Szczygłowice Leszek Palarz nr tel. 32 718 5503, Sylwester Wilczek  nr tel. 32 718 5516.14. Warunki płatności

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 90 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, chyba że Wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w stosunku do którego termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT.


2. Fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na adres: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK Knurów-Szczygłowice ul. Dworcowa 1, 44-190 Knurów.

3. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe w okresach miesięcznych, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.

4. Każdorazowo podstawą wystawienia faktury będzie miesięczny protokół odbioru / lista obecności z podpisem pielęgniarki, potwierdzający zgodność realizacji usługi ze zleceniem.

5. Miesięczne protokoły odbioru / listy obecności sporządzone zostaną w oparciu o stawki uzyskane po przeprowadzonym postępowaniu.

6. W przypadku gdy cena (wynagrodzenie – w zależności od rodzaju umowy) lub jej (jego) część, wynikająca z faktury VAT, wskazanej w ust. 4 przekroczy kwotę 15 000 złoty brutto, Zamawiający dokona zapłaty faktury VAT mechanizmem podzielonej płatności, przewidzianym w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający uprawniony będzie do zapłaty ceny lub jej części, wynikającej z faktury VAT, której wartość nie będzie przekraczała kwoty 15 000 zł brutto mechanizmem podzielonej płatności.

7. Nie dopuszcza się stosowania zaliczek bez zgody Zarządu JSW S.A.

8. Wartość umowy nie będzie indeksowana w czasie jej trwania.

15. Termin dostawy/wykonania
dla zadania nr 1 i 2: od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Sposób wykonania jest określony w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1.

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:
zadanie nr 1 - Ruch Knurów Kopalniana 1, 44-190 Knurów
zadanie nr 2 - Ruch Szczygłowice Górnicza 1, 44-193 Knurów
16. Sposób dostawy/wykonania
Zgodnie z załącznikiem nr 1 – Specyfikacja techniczna17. Warunki udziału

I. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil (konto) na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl oraz zgłosić udział w aukcji najpóźniej do godz. 23:59 w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji na platformie pod adresem internetowym: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html

Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.

II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert.

Wysokość wadium:

zadanie nr 1: 14 000,00 zł

zadanie nr 2: 14 500,00 zł


Termin w jakim wadium zabezpiecza obowiązki Wykonawcy wynikające z udziału w niniejszym postępowaniu wynosi: od 26.10.2021. do 23.01.2022 r.

Wadium należy wnieść w jednej lub kilku z następujących form:

1. Bezgotówkowo w formie przelewu na rachunek bankowy: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, PKO BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443 8792 z dopiskiem "wadium do aukcji nr 125/R/21".

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert na rachunku bankowym Zamawiającego nastąpi uznanie przelewu środków odpowiadających kwotowo oznaczonemu wadium.

2. Poręczenia bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zgodnie z Ustawą) lub gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert oryginał gwarancji lub poręczenia zostanie złożony w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. bądź oryginał gwarancji lub poręczenia sporządzony w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta lub poręczyciela zostanie przesłany na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. Wystawienie gwarancji ubezpieczeniowej nie wymaga podpisu. Dopuszcza się złożenie kopii w zakresie gwarancji ubezpieczeniowej.

W szczególności treść gwarancji lub poręczenia powinna zawierać:

a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wadium na pierwsze żądanie Organizatora aukcji (Beneficjenta)w sytuacjach określonych w § 15 Regulaminu,

b) wskazanie sumy gwarancyjnej lub poręczenia,

c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji lub poręczenia,

d) określenie terminu ważności gwarancji lub poręczenia.

Złożenie lub przesłanie poręczenia lub gwarancji, których treść nie będzie spełniać ww. wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 21 ust. 2 lit. b Regulaminu.

Kasa ZWP JSW S.A. jest czynna w dniach: poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach od 08:00 do 09:00 oraz 12:30 do 13:30.

3. Wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Wykonawcy w wysokości odpowiadającej wartości wadium jest możliwe:

- w kwocie brutto dla faktur, których wartość nie przekracza 15 000,00 zł brutto,

- w kwocie netto dla faktur, których wartość przekracza 15 000,00 zł brutto.

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert do Prowadzącego postępowanie wpłynie od Wykonawcy oświadczenie (potwierdzone przez CUW) o przeznaczeniu kwot z wskazanych zobowiązań na pokrycie wadium w postępowaniu(wzór oświadczenie stanowi załącznik do ogłoszenia).

Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasady, jak i wysokości. W tym celu Wykonawca składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) stosowne oświadczenie (w 2 egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Wykonawca dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje w CUW JSW S.A. – Sekcja Rozliczeń z Dostawcami).

W przypadku złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej Wykonawca wysyła elektroniczną kopię podpisanego oświadczenia na wskazany adres e-mail: [email protected]

Osobami zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882, Pani Bożena Temich nr tel. 32 756 4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739.

Wraz z ofertą należy przedłożyć egzemplarz oświadczenia potwierdzony przez pracownika CUW.

III. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą:

1. Wypełniony formularz ofertowy będący załącznikiem nr 2.

2. Potwierdzenie dokonania wpłaty wadium.

3. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej potwierdzać będzie dysponowanie odpowiednią ilością pielęgniarek w celu zagwarantowania należytego wykonania usługi świadczenia całodobowej obsługi pielęgniarskiej przyszybowego punktu opatrunkowego. Wykonawca przedstawi oświadczenie o ilości personelu pielęgniarskiego, który będzie skierowany do wykonania zadania.

4. Wykaz usług w zakresie wykonywania obsługi pielęgniarskiej punktów opatrunkowych (tj. świadczenie usługi z zakresu opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane) jakie Wykonawca wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania (jeżeli okres działalności jest krótszy, to za ten okres). Wykaz powinien zawierać rodzaj usługi, daty wykonania i dane podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana.

5. Referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz których wskazane w wykazie usługi były wykonane, wskazujące, że zostały one wykonane należycie.Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.

Ofertę można złożyć w jednej z następujących form:

- w formie pisemnej – przez przesłanie oferty w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji. Wykonawca przesyła ofertę wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres: JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

- w formie wiadomości e-mail, jest składana jako skan (pdf) oferty sporządzonej uprzednio w formie pisemnej ze wszystkimi koniecznymi elementami. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.

- w formie elektronicznej, składana jest w formie plików pdf obejmujących treść oferty i została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.
18. Prawa i obowiązki zamawiającego
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie Postępowania.
3. Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy oferent złoży kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.
4. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.
5. Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres e-mail: [email protected] do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy zakończono licytację.
6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym  Wykonawcą stosownie do postanowień Regulaminu.
19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji elektronicznej
Celem zawarcia umowy oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie wezwany do złożenia oświadczenia wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi status przedsiębiorstwa. Wykonawcy składający ofertę wspólną przesyłają oświadczenie oraz stosowne dokumenty w odniesieniu do występującego w ich imieniu pełnomocnika. Informację i dokumenty oferent przesyła na adres email: [email protected] W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer postępowania.
20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
Zgodnie z załącznikiem nr 1 – Specyfikacja techniczna21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie z załącznikiem nr 1 – Specyfikacja techniczna22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
-Pobierz ogłoszenie o aukcji


Deadline for aplication expired on 2021-10-26 at 23:59 .