Data i godzina rozpoczęcia licytacji: 2021-10-22 hour 12:00

Ogłoszenie o aukcji

Auction organiser:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

A person conducting the proceeding:

Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A.

ul. Towarowa 1

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Auction operator:

JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o.

ul. Armii Krajowej 56

44-330 Jastrzębie-Zdrój

NIP: 633-19-81-130 www.jswits.pl

Technical support for auction participants:

(+48) 71 787 35 34 [email protected]

Aukcja Nr 112/R/21

(numer aukcji wg operatora 3608 )

(tryb postępowania – Aukcja elektroniczna)

Name of the auction: 112/R/21 Świadczenie usług remontowych stojaków SHC dla JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka

1. Języki
Język polski
2. Opis

Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są automatycznie następujące po sobie malejące poziomy cenowe. 


Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza akceptację danego poziomu cenowego, widocznego podczas licytacji. 


Wykonawca posiada określoną ilość czasu na każdorazowe podjęcie decyzji o akceptacji danego poziomu cenowego.

 Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału w licytacji.


O wyborze oferty i podjętej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany po zatwierdzeniu wyników postępowania.


Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).


Prosimy o zalogowanie się 5 minut przed rozpoczęciem licytacji.
3. Informacje dodatkowe
Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie „Regulaminu określającego sposób przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych” – Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 312/X/2021 z dnia 18.05.2021 r. dalej: Regulamin.

Uwaga !

Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji.

Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 756 4095.


Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na platformie zakupowej dostępnej na stronie internetowej o adresie:https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/aktualneaukcje.html oraz na stronie Zamawiającego pod poniższym linkiem:https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/


Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o adresie:[email protected]


Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie:[email protected] (załączają do wiadomości mailowej) nie może przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe pliki Wykonawca zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.


Postanowienia wzoru umowy/IPU znajdują zastosowanie w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub uchylane przez postanowienia Ogłoszenia o aukcji oraz Specyfikacji technicznej w niniejszym postępowaniu. 


4. Waluta
PLN
5. Załączniki
1. Informacja - RODO.pdf
2. Oświadczenie statusu dużego przedsiębiorcy.pdf
3. zał. 1 Formularz ofertowy 112 R 21.pdf
4. zał. 2 Specyfikacja Techniczna 112 R 21.pdf
5. zał. 3 Istotne Postanowienia Umowy.pdf
6. załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań.pdf
6. Lista produktów
No. Name of the task Quantity Unit Notes
1. Świadczenie usług remontowych stojaków SHC dla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka”. 1 Bundle Read
7. Kryteria oceny
No. Category
1. Price
8. Reguły
Open bidding
Japanese auction
Descending price auction
Price is per whole contract
Time to make a decision: 60 seconds
9. Terminy
Termin rozpoczęcia licytacji: 2021-10-22 12:00
Termin składania ofert: 2021-10-18 23:59
10. Widok
Bidder cannot see other bidders’ names
11. Informacje o ofertach

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia całości lub części przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

 5. Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez prowadzącego postępowanie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.


   6. Kryterium oceny– najniższa cena: 100 %. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

   7.  Jeżeli w aukcji licytowana jest pozycja, której jednostką miary jest pakiet Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie pakietu, ponadto po zakończeniu aukcji Wykonawcy będą zobowiązani do proporcjonalnego rozpisania cen jednostkowych pakietu zgodnie z wartością uzyskaną w wyniku aukcji. Łączna wartość pakietu po rozpisaniu cen jednostkowych nie może przekroczyć wartości wylicytowanej w aukcji. Nierozpisanie pakietu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem oferty.
12. Kontakt w sprawach formalnych
Dział Zamówień Niepublicznych Usługi, Agnieszka Ostrowska nr tel.: 32 756 4095;
e-mail:[email protected]
13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia

Osoby kontaktowe w sprawach technicznych:

- Pan Dawid Gołofit: tel. (32) 756 1145; [email protected]

- Pan Sebastian Bienek: tel. (32) 756 5485; [email protected]

14. Warunki płatności

1. Płatność nastąpi przelewem w terminie do 90 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego, chyba że wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w stosunku do którego termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego. Strony uznają, że za datę zapłaty zobowiązania uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

2. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

3.Dopuszcza się fakturowanie częściowe ( oddzielnie dla każdego zlecenia)

4.Fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na adres: 

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia”

ul. Rybnicka 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury na adres: 
   Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
   ul. Armii Krajowej 56, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

6.Podstawą wystawienia faktur VAT będą końcowe protokół odbioru za wykonaną usługę, podpisane przez upoważnione osoby Wykonawcy i Zamawiającego stanowiące jej integralną część.

7.Wynagrodzenie wskazane w umowie zostanie powiększone o należny podatek VAT według stawki wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8.W przypadku zmiany stawki podatku VAT, odnoszącej się do usługi, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie o wysokość zmiany podatku VAT, bez konieczności zmiany umowy. Zmiana wynagrodzenia brutto nie będzie zmianą umowy i nie będzie skutkowała zmianą wynagrodzenia netto.

9.Nie dopuszcza się stosowania zaliczek i przedpłat bez zgody Zarządu JSW S.A.

15. Termin dostawy/wykonania

Termin, miejsce i sposób wykonania przedmiotu zamówienia:

1. Wymagany termin realizacji zamówienia:

a) Termin wykonania całego zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, wg potrzeb ruchowych Zamawiającego.

b) Termin wykonania poszczególnych zleceń do 10 dni roboczych (poniedziałek – piątek z wyłączeniem świąt państwowych) od daty zdania stojaków/pistoletów/baterii do remontu.

Miejsce oraz sposób wykonania przedmiotu zamówienia określono w specyfikacji technicznej stanowiąca załącznik nr 2 ogłoszenia o aukcji.
16. Sposób dostawy/wykonania
---------------------------------


17. Warunki udziału

I. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil (konto) na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl oraz zgłosić udział w aukcji najpóźniej do godz. 23:59 w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji na platformie pod adresem internetowym: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html

Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.

   II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert.

Wysokość wadium: 21 000,00 PLN

Termin w jakim wadium zabezpiecza obowiązki Wykonawcy wynikające z udziału w niniejszym postępowaniu wynosi: 18.10.2021 r. do 16.01.2022 r.

Wadium należy wnieść w jednej z następujących form:

1. Bezgotówkowo w formie przelewu na rachunek bankowy: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, PKO BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443 8792 z dopiskiem "wadium do aukcji nr 112/R/21".

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert na rachunku bankowym Zamawiającego nastąpi uznanie przelewu środków odpowiadających kwotowo oznaczonemu wadium.


2. Poręczenia bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zgodnie z Ustawą) lub gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert oryginał gwarancji lub poręczenia zostanie złożony w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. bądź oryginał gwarancji lub poręczenia sporządzony w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta lub poręczyciela zostanie przesłany na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. Wystawienie gwarancji ubezpieczeniowej nie wymaga podpisu. Dopuszcza się złożenie kopii w zakresie gwarancji ubezpieczeniowej.

W szczególności treść gwarancji lub poręczenia powinna zawierać:

   a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wadium na pierwsze żądanie Organizatora aukcji (Beneficjenta) w sytuacjach określonych w § 15 Regulaminu,

b) wskazanie sumy gwarancyjnej lub poręczenia,

c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji lub poręczenia,

d) określenie terminu ważności gwarancji lub poręczenia.

Złożenie lub przesłanie poręczenia lub gwarancji, których treść nie będzie spełniać ww. wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 21 ust. 2 lit. b Regulaminu.

Kasa ZWP JSW S.A. jest czynna w dniach: poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach od 08:00 do 09:00 oraz 12:30 do 13:30.

3. Wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Wykonawcy w wysokości odpowiadającej wartości wadium jest możliwe:

- w kwocie brutto dla faktur, których wartość nie przekracza 15 000,00 zł brutto,

- w kwocie netto dla faktur, których wartość przekracza 15 000,00 zł brutto.

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert do Prowadzącego postępowanie wpłynie od Wykonawcy oświadczenie (potwierdzone przez CUW) o przeznaczeniu kwot z wskazanych zobowiązań na pokrycie wadium w postępowaniu (wzór oświadczenie stanowi załącznik do ogłoszenia).

   Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasady, jak i wysokości. W tym celu Wykonawca składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) stosowne oświadczenie (w 2 egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczeniaWykonawca dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje w CUW JSW S.A. – Sekcja Rozliczeń z Dostawcami).

  W przypadku złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej Wykonawca wysyła elektroniczną kopię podpisanego oświadczenia na wskazany adres e-mail: [email protected]

Osobami zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882, Pani Bożena Temich nr tel. 32 756 4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739.

Wraz z ofertą należy przedłożyć egzemplarz oświadczenia potwierdzony przez pracownika CUW.

  III. Złożenie przez Wykonawcę oferty zawierającej:

  Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą:

1. Wypełniony formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1 (tj. Formularz Ofertowy).

2. Zaakceptowane oświadczenia będące załącznikiem nr 1 (tj. Formularz Ofertowy).

3. Potwierdzenie dokonania ustanowienia wadium.

4. Dodatkowe wymagane od oferenta dokumenty:

5. Aktualny wpis do KRS lub CEIDG

6. Referencje potwierdzającą należyte przeprowadzanie remontu stojaków typu SHC w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie.

7. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia następujące warunki:

- jest producentem stojaków typu SHC i/lub pistoletów zasilających SHC i/lub baterii zaworowych typu BZS, ACH, SHZ.

i / lub

- jest autoryzowanym przedstawicielem producenta stojaków typu SHC i/lub pistoletów zasilających SHC i/lub baterii zaworowych typu BZS, ACH, SHZ, -oświadczenie producenta, że autoryzacja jest nadal aktualna w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.

i / lub

- posiada ocenę/oceny zdolności do wykonania remontu stojaków typu SHC i/lub pistoletów zasilających SHC i/lub baterii zaworowych typu BZS, ACH, SHZ, wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.

i / lub

posiada certyfikat systemu zapewnienia jakości ISO wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą lub inny równoważny certyfikat systemu zapewnienia jakości.Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.

Ofertę można złożyć w jednej z następujących form:

- w formie pisemnej – przez przesłanie oferty w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji. Wykonawca przesyła ofertę wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres: JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

- w formie wiadomości e-mail, jest składana jako skan (pdf) oferty sporządzonej uprzednio w formie pisemnej ze wszystkimi koniecznymi elementami. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.

- w formieelektronicznej , składana jest w formie plików pdf obejmujących treść oferty i została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.
18. Prawa i obowiązki zamawiającego

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

3. Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy Wykonawca złoży kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.

4. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.

5. Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres e-mail: [email protected] do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy zakończono licytację.

6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą stosownie do postanowień Regulaminu.
19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji elektronicznej

1. Zgodnie z załącznikiem nr 2 tj. Specyfikacja Techniczna.

2. Celem zawarcia umowy oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie wezwany do złożenia oświadczenia wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi status przedsiębiorstwa. 
Wykonawcy składający ofertę wspólną przesyłają oświadczenie oraz stosowne dokumenty w odniesieniu do występującego w ich imieniu pełnomocnika. Informację i dokumenty Wykonawca przesyła na adres email: [email protected]

W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer postępowania.

3. Przesłane oświadczenie powinno uwzględniać przepisy załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r. z późn. zm.).

20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
Zgodnie z Zał. 2 tj. Specyfikacja techniczna


21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie z Zał. 2 tj. Specyfikacja techniczna


22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
-------------------------


Pobierz ogłoszenie o aukcji


Deadline for aplication expired on 2021-10-18 at 23:59 .