Data i godzina rozpoczęcia licytacji: 2021-11-03 hour 11:00

Ogłoszenie o aukcji

Auction organiser:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

A person conducting the proceeding:

Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A.

ul. Towarowa 1

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Auction operator:

JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o.

ul. Armii Krajowej 56

44-330 Jastrzębie-Zdrój

NIP: 633-19-81-130 www.jswits.pl

Technical support for auction participants:

(+48) 71 787 35 34 [email protected]

Aukcja Nr 121/R/21

(numer aukcji wg operatora 3607 )

(tryb postępowania – Aukcja elektroniczna)

Name of the auction: 121/R/21 - Roboty górnicze w zakresie zabudowy przenośnika zgrzebłowego ścianowego i podścianowego dla zbrojonej ściany IV w pokładzie 408/3, zabudowy napędów przenośników taśmowych wraz z trasą przenośników taśmowych dla JSW S.A. KWK „Knurów–Szczygłowice” Ruch Szczygłowice.

1. Języki
Język polski
2. Opis

Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są automatycznie następujące po sobie malejące poziomy cenowe. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza akceptację danego poziomu cenowego, widocznego podczas licytacji. Wykonawca posiada określoną ilość czasu na każdorazowe podjęcie decyzji o akceptacji danego poziomu cenowego. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału w licytacji.


O wyborze oferty i podjętej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany po zatwierdzeniu wyników postępowania.


Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).


Prosimy o zalogowanie się 5 minut przed rozpoczęciem licytacji.

3. Informacje dodatkowe

Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie „Regulaminu określającego sposób przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych” – Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 312/X/2021 z dnia 18.05.2021 r. dalej: Regulamin.


Uwaga !

Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji.

Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 756 4936.


Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na platformie zakupowej dostępnej na stronie internetowej o adresie:https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/aktualneaukcje.html oraz na stronie Zamawiającego pod poniższym linkiem:https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o adresie:[email protected]


Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie:[email protected] (załączają do wiadomości mailowej) nie może przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe pliki Wykonawca zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.


Postanowienia wzoru umowy/IPU znajdują zastosowanie w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub uchylane przez postanowienia Ogłoszenia o aukcji oraz Specyfikacji technicznej w niniejszym postępowaniu.

4. Waluta
PLN
5. Załączniki
1. Zał. 3 do Specyfikacji Technicznej (wizja).pdf
2. Zał. 4 Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zaobowiązań.pdf
3. Zał. 6 Klauzula Informacyjna RODO.pdf
4. Zał. 7 Oświadczenie statusu dużego przedsiębiorcy.pdf
5. Zał. 5 Cennik usług świadczonych przez Zamawiającego.pdf
6. Informacja o modyfikacji 121 R 21.pdf
7. Informacja o zapytaniach i odpowiedziach 121 R 21.pdf
8. Zał. 1 Specyfikacja techniczna - po modyfikacji.pdf
9. Zał. 3 Istotne Postanowienia Umowy - po modyfikacji.pdf
10. Zał. 2 Formularz Ofertowy - po modyfikacji.pdf
6. Lista produktów
No. Name of the task Quantity Unit Notes
1. Zadanie 1 - Roboty górnicze w zakresie zabudowy przenośnika zgrzebłowego ścianowego i podścianowego dla zbrojonej ściany IV w pokładzie 408/3, zabudowy napędów przenośników taśmowych wraz z trasą przenośników taśmowych. 1 Bundle Read
2. Zadanie 2 - Wyłożenie oraz połączenie instalacji siłowej, systemu automatyki, oświetlenia w ścianie, chodniku podścianowym, chodniku nadścianowym oraz na 3 przenośnikach taśmowych. 1 Bundle Read
7. Kryteria oceny
No. Category
1. Price
8. Reguły
Open bidding
Multiobject japanese auction
Descending price auction
Price is per unit
Time to make a decision: 60 seconds
9. Terminy
Termin rozpoczęcia licytacji: 2021-11-03 11:00
Termin składania ofert: 2021-10-26 23:59
10. Widok
Bidder cannot see other bidders’ names
11. Informacje o ofertach
  1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia całości lub części przedmiotu zamówienia podwykonawcom/osobom trzecim.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5.  Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez prowadzącego postępowanie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.

6. Kryterium oceny– najniższa cena: 100 %. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

7. Jeżeli w aukcji licytowana jest pozycja, której jednostką miary jest pakiet Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie pakietu, ponadto po zakończeniu aukcji Wykonawcy będą zobowiązani do rozpisania cen jednostkowych pakietu zgodnie z wartością uzyskaną w wyniku aukcji. Łączna wartość pakietu po rozpisaniu cen jednostkowych nie może przekroczyć wartości wylicytowanej w aukcji. Nierozpisanie pakietu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem oferty.

12. Kontakt w sprawach formalnych
Dział Zamówień Niepublicznych Usługi, Katarzyna
Białas nr tel.: 32 756 4936;
e-mail: [email protected]
13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Osoba kontaktowa w sprawach technicznych – KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice: Sławomir Hnida - 32 717 6198, Szymon Makosz – 32 717 6198, Radosław Dziwiszek – 32 717 6980
14. Warunki płatności

1. Zapłata ceny nastąpi w terminie do 90 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, chyba że Wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w stosunku do którego termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT.

2. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

3. Faktury za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na adres: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” ul. Dworcowa 1, 44-190 Knurów.

4. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe – za każdy miesiąc kalendarzowy realizacji zamówienia, przy czym roboty rozliczane będą w oparciu o ceny jednostkowe uzyskane po przeprowadzeniu postępowania.

5. Podstawą wystawienia faktur VAT będą miesięczne protokoły odbioru robót podpisane przez upoważnionych Przedstawicieli Stron, przy czym ostatni protokół będzie równocześnie protokołem odbioru całego zamówienia.

6. Nie dopuszcza się stosowania zaliczek bez zgody Zarządu JSW S.A.

7. Określenie warunków ewentualnej zmiany ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia o realizacji na okres dłuższy niż 1 rok: Wartość umowy nie będzie waloryzowana w czasie jej trwania.

15. Termin dostawy/wykonania
Termin realizacji :

a) 3,5 miesiąca od przekazania rejonu robót Wykonawcy,

b) przekazanie rejonu robót nastąpi w okresie do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.

16. Sposób dostawy/wykonania

1. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch Szczygłowice.

2. Sposób wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Techniczną.
17. Warunki udziału

I. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil (konto) na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl oraz zgłosić udział w aukcji najpóźniej do godz. 23:59 w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji na platformie pod adresem internetowym: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html

Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.

II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert.

Wysokość wadium: 47 000,00 PLN

Termin w jakim wadium zabezpiecza obowiązki Wykonawcy wynikające z udziału w niniejszym postępowaniu wynosi: od 26.10.2021 r. do 23.01.2022 r.

Wadium należy wnieść w jednej lub kilku z następujących form:

1. Bezgotówkowo w formie przelewu na rachunek bankowy: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, PKO BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443 8792 z dopiskiem "wadium do aukcji nr 121/R/21".

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert na rachunku bankowym Zamawiającego nastąpi uznanie przelewu środków odpowiadających kwotowo oznaczonemu wadium.

2. Poręczenia bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zgodnie z Ustawą) lub gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert oryginał gwarancji lub poręczenia zostanie złożony w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. bądź oryginał gwarancji lub poręczenia sporządzony w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta lub poręczyciela zostanie przesłany na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. Wystawienie gwarancji ubezpieczeniowej nie wymaga podpisu. Dopuszcza się złożenie kopii w zakresie gwarancji ubezpieczeniowej.

W szczególności treść gwarancji lub poręczenia powinna zawierać:

a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wadium na pierwsze żądanie Organizatora aukcji (Beneficjenta)w sytuacjach określonych w § 15 Regulaminu,

b) wskazanie sumy gwarancyjnej lub poręczenia,

c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji lub poręczenia,

d) określenie terminu ważności gwarancji lub poręczenia.

Złożenie lub przesłanie poręczenia lub gwarancji, których treść nie będzie spełniać ww. wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 21 ust. 2 lit. b Regulaminu.

Kasa ZWP JSW S.A. jest czynna w dniach: poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach od 08:00 do 09:00 oraz 12:30 do 13:30.

3. Wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Wykonawcy w wysokości odpowiadającej wartości wadium jest możliwe:

- w kwocie brutto dla faktur, których wartość nie przekracza 15 000,00 zł brutto,

- w kwocie netto dla faktur, których wartość przekracza 15 000,00 zł brutto.

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert do Prowadzącego postępowanie wpłynie od Wykonawcy oświadczenie (potwierdzone przez CUW) o przeznaczeniu kwot z wskazanych zobowiązań na pokrycie wadium w postępowaniu(wzór oświadczenie stanowi załącznik do ogłoszenia).

Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasady, jak i wysokości. W tym celu Wykonawca składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) stosowne oświadczenie (w 2 egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Wykonawca dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje w CUW JSW S.A. – Sekcja Rozliczeń z Dostawcami).

W przypadku złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej Wykonawca wysyła elektroniczną kopię podpisanego oświadczenia na wskazany adres e-mail: [email protected]

Osobami zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882, Pani Bożena Temich nr tel. 32 756 4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739.

Wraz z ofertą należy przedłożyć egzemplarz oświadczenia potwierdzony przez pracownika CUW.

III. Złożenie przez Wykonawcę oferty zawierającej:

1. Wypełniony formularz ofertowy będący załącznikiem nr 2.

2. Potwierdzenie dokonania wpłaty wadium.

3. Oświadczenie o zapoznaniu się z miejscem planowanych robót i panującymi tam warunkami wykonywania robót oraz zakresem prac do wykonania (załącznik do Specyfikacji Technicznej).

4. Wykonawca przedstawi:

4.1. Dla zadania 1:

a) Wykaz co najmniej 1 usługi polegającej na zabudowie tras przenośników zgrzebłowych ścianowych lub podścianowych lub przenośników taśmowych z eksploatowanych ścian wraz z ich transportem w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny z ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres działalności jest krótszy, to za ten okres) o łącznej wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł netto. W/w wykaz winien zawierać wartości wykonanych usług, przedmioty, daty wykonania i dane podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana.

b) Referencje bądź inne dokumenty podpisane przez KRZG lub jego Zastępcę wskazujące, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie.

4.2. Dla zadania 2:

a) Wykaz co najmniej 1 usługi elektrycznej przy zbrojeniu ścian w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny z ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres działalności jest krótszy, to za ten okres) o łącznej wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł netto. W/w wykaz winien zawierać wartości wykonanych usług, przedmioty, daty wykonania i dane podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana.

b) Referencje bądź inne dokumenty podpisane przez KRZG lub jego Zastępcę wskazujące, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie.

4.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca korzystający z doświadczenia (referencji) podmiotu trzeciego musi wskazać ów podmiot jako podwykonawcę zakresu umowy w części z jakiej korzysta z jego potencjału.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia pracowników posiadających następujące kwalifikacje i uprawnienia:

a) Do kierowania, nadzorowania i kontroli nad robotami pracowników posiadających kwalifikacje i uprawnienia (określone w ustawie Prawo geologiczne i górnicze):

Zadanie 1:

­-  co najmniej 1 osobę posiadającą stwierdzenie kwalifikacji kierownika działu górniczego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,

-­ co najmniej 1 osobę posiadającą stwierdzenie kwalifikacji osoby wyższego dozoru w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w specjalności górniczej,

- co najmniej 4 osoby posiadające stwierdzenie kwalifikacji osoby dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w specjalności górniczej,

­-  co najmniej 2 osoby posiadające stwierdzenie kwalifikacji osoby dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w specjalności mechanicznej,

­ - 1 osobę posiadającą łącznie kwalifikacje pracownika służb BHP zgodnie z § 4 Rozporządzenia RM z dn. 2.09.1997 r. w sprawie służb BHP i osoby minimum dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w specjalności, której stwierdzenie kwalifikacji następuje w drodze świadectwa wydanego przez organy nadzoru górniczego.


Zadanie 2

- co najmniej 1 osobę posiadającą stwierdzenie kwalifikacji kierownika działu energomechanicznego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,

- co najmniej 1 osobę posiadającą stwierdzenie kwalifikacji osoby dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w specjalności elektrycznej,

- co najmniej 1 osobę posiadającą stwierdzenie kwalifikacji osoby wyższego dozoru w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w specjalności elektrycznej posiadającą:

· świadectwa kwalifikacyjne URE uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w następującym zakresie:

Grupa I

 urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV,

 urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV,

 elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,

 aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.

· aktualny kurs specjalistyczny dla osób dozoru ruchu elektrycznego w podziemnych zakładach górniczych w zakresie budowy eksploatacji, konserwacji, i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej (DEx).

· posiadanie stosownych kwalifikacji i zatwierdzeń urzędu górniczego zgodnie z obowiązującymi przepisami dla osób dozoru wykonujących prace w ruchu zakładu górniczego.

- 1 osobę posiadającą łącznie kwalifikacje pracownika służb BHP zgodnie z § 4 Rozporządzenia RM z dn. 2.09.1997 r. w sprawie służb BHP i osoby minimum dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w specjalności, której stwierdzenie kwalifikacji następuje w drodze świadectwa wydanego przez organy nadzoru górniczego.

b) Osoby wykonujące czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego przewidziane do realizacji robót objętych zamówieniem w ilości:

Zadanie 2

- minimum 6 osób na stanowiskach robotniczych posiadających:

świadectwa kwalifikacyjne URE uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w następującym zakresie:

Grupa I

· urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV,

· elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,

· aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.


c) Do wykonywania robót osobami posiadającymi poniższe uprawnienia, kwalifikacje, w tym:

Zadanie 1

- co najmniej 4 osoby na dobę z uprawnieniem do obsługi przenośników taśmowych i zgrzebłowych.

- co najmniej 24 osoby na dobę z kwalifikacjami górnika.

- co najmniej 8 osób na dobę z kwalifikacjami ślusarza.

- co najmniej 4 osoby na dobę posiadające uprawnienia do obsługi wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego.

- co najmniej 4 osoby na dobę posiadające uprawnienia manewrowego / konwojenta.

- co najmniej 4 osoby na dobę z uprawnieniem do obsługi urządzeń do spągowania i urabiania.

Zadanie 2

- minimum 3 osoby na stanowiskach robotniczych posiadających:

 świadectwa kwalifikacyjne URE uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w następującym zakresie:

Grupa I

· urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV,

· urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV,

· elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,

· aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.


Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.

Ofertę można złożyć w jednej z następujących form:

- w formie pisemnej – przez przesłanie oferty w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji. Wykonawca przesyła ofertę wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres: JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

- w formie wiadomości e-mail, jest składana jako skan (pdf) oferty sporządzonej uprzednio w formie pisemnej ze wszystkimi koniecznymi elementami. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.

- w formie elektronicznej, składana jest w formie plików pdf obejmujących treść oferty i została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.

18. Prawa i obowiązki zamawiającego

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

3. Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy Wykonawca złoży kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.

4. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.

5. Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres e-mail: [email protected] do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy zakończono licytację.

6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą stosownie do postanowień Regulaminu.

19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji elektronicznej
Celem zawarcia umowy oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie wezwany do złożenia oświadczenia wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi status przedsiębiorstwa. Wykonawcy składający ofertę wspólną przesyłają oświadczenie oraz stosowne dokumenty w odniesieniu do występującego w ich imieniu pełnomocnika. Informację i dokumenty oferent przesyła na adres email: [email protected] W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer postępowania.
20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach

Zgodnie z załącznikiem nr 1 – Specyfikacja Techniczna.

21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia

Zgodnie z załącznikiem nr 1 – Specyfikacja Techniczna.

22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
---


Pobierz ogłoszenie o aukcji


Deadline for aplication expired on 2021-10-26 at 23:59 .