Data i godzina rozpoczęcia licytacji: 2021-10-21 hour 13:00

Ogłoszenie o aukcji

Auction organiser:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

A person conducting the proceeding:

Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A.

ul. Towarowa 1

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Auction operator:

JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o.

ul. Armii Krajowej 56

44-330 Jastrzębie-Zdrój

NIP: 633-19-81-130 www.jswits.pl

Technical support for auction participants:

(+48) 71 787 35 34 [email protected]

Aukcja Nr 131/INW/21

(numer aukcji wg operatora 3465 )

(tryb postępowania – Aukcja elektroniczna)

Name of the auction: 131/INW/21 Zakup 2 sztuk samojezdnych urządzeń montażowych i demontażowych sekcji obudowy zmechanizowanej dla KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka

1. Języki
Język polski
2. Opis

Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są automatycznie następujące po sobie malejące poziomy cenowe. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza akceptację danego poziomu cenowego, widocznego podczas licytacji. Wykonawca posiada określoną ilość czasu na każdorazowe podjęcie decyzji o akceptacji danego poziomu cenowego. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału w licytacji.

O wyborze oferty i podjętej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany po zatwierdzeniu wyników postępowania.

Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).

Prosimy o zalogowanie się do aukcji z odpowiednim wyprzedzeniem uwzględniając ewentualne problemy sprzętowe oraz techniczne (np. problemy z logowaniem). UWAGA!!! Czas trwania sesji na platformie Operatora aukcji wynosi 5 minut. Zalogowanie się na więcej niż 5 minut przed rozpoczęciem aukcji bez wykonywania jakichkolwiek akcji (stan bezczynności) wymaga odświeżenia strony i ponownego zalogowania się.

3. Informacje dodatkowe

Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie „Regulaminu określającego sposób

przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych” – Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 312/X/2021 z dnia 18.05.2021 r. dalej: Regulamin.

Uwaga !

Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji.

Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 756 4070

Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na platformie zakupowej dostępnej na stronie internetowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/aktualneaukcje.html oraz na stronie Zamawiającego pod poniższym linkiem: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o adresie: [email protected]

Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie: [email protected] (załączają do wiadomości mailowej) nie może przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe pliki Wykonawca zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.

Postanowienia wzoru umowy/IPU znajdują zastosowanie w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub uchylane przez postanowienia Ogłoszenia o aukcji oraz Specyfikacji technicznej w niniejszym postępowaniu.

4. Waluta
PLN
5. Załączniki
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf
2. Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna.pdf
3. Załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy.pdf
4. Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia wadium.pdf
5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa.pdf
6. Załącznik nr 6 - Informacja - RODO.pdf
7. Ogłoszenie- zmiana.pdf
8. Info o odp i modyfikacji - postępowanie131 INW 21.pdf
6. Lista produktów
No. Name of the task Quantity Unit Notes
1. Samojezdne urządzenie montażowe dla stanowisk montażowych i demontażowych sekcji obudowy zmechanizowanej 2 pieces Read
7. Kryteria oceny
No. Category
1. Price
8. Reguły
Open bidding
Multiobject japanese auction
Descending price auction
Price is per unit
Time to make a decision: 60 seconds
9. Terminy
Termin rozpoczęcia licytacji: 2021-10-21 13:00
Termin składania ofert: 2021-10-12 23:59
10. Widok
Bidder cannot see other bidders’ names
11. Informacje o ofertach
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia całości lub części przedmiotu zamówienia podwykonawcom/osobom trzecim

5. Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez prowadzącego postępowanie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

6. Kryterium oceny– najniższa cena: 100 %. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

7.Jeżeli w aukcji licytowana jest pozycja, której jednostką miary jest pakiet Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie pakietu, ponadto po zakończeniu aukcji Oferenci będą zobowiązani do rozpisania cen jednostkowych pakietu zgodnie z wartością uzyskaną w wyniku aukcji. Łączna wartość pakietu po rozpisaniu cen jednostkowych nie może przekroczyć wartości wylicytowanej w aukcji. Nierozpisanie pakietu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem oferty.

12. Kontakt w sprawach formalnych

Dział Zamówień Niepublicznych Usługi, Lucyna Grzonkanr tel.: 32 756 4070; e-mail: [email protected]

13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia

Osoba kontaktowa w sprawach technicznych:Marcin Rączka nr tel.: 32 756 5480

14. Warunki płatności

Zapłata ceny/wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT
w terminie do 90 dni od jej dostarczenia do Centrum Usług Wspólnych – jednostki organizacyjnej Zamawiającego (adres: ul. Armii Krajowej 56, 44 – 330 Jastrzębie – Zdrój), chyba że Wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w stosunku do którego termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty dostarczenia faktury do Centrum Usług Wspólnych.

2. 2. W przypadku gdy cena (wynagrodzenie – w zależności od rodzaju umowy) lub jej (jego) część, wynikająca z faktury VAT, wskazanej w ust._ przekroczy kwotę 15 000 złotych brutto, Zamawiający dokona zapłaty faktury VAT mechanizmem podzielnej płatności, przewidzianym w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług.
3. Zamawiający uprawniony będzie do zapłaty ceny lub jej części, wynikającej z faktury VAT, której wartość nie będzie przekraczała kwoty 15 000 złotych brutto mechanizmem podzielnej płatności.

3. 4. Wykonawca, jeżeli jest czynnym podatnikiem VAT oświadcza, że nr rachunku bankowego wskazany na fakturach został umieszony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

4. 5.Zamawiający wyraża Dostawcy zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej począwszy od dat wskazanej na pisemnym oświadczeniu o akceptacji przesyłania faktur drogą elektroniczną i na zasadach w nim opisanych, a którego wzór znajduje się na stronie:https://www.jsw.pl/dla-kontrahentów/dokumenty-do-pobrania/ (Oświadczenie o akceptacji faktur elektronicznych – dostawca).

5. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

6. 6. Fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na adres:

J Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka”

Rybnicka 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

7. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości fakturowania częściowego.

8. 8. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru po dostawie kompletnego urządzenia wraz z osprzętem, podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego.

9. 9. Nie dopuszcza się stosowania zaliczek bez zgody Zarządu JSW S.A.

1 10. Wynagrodzenie wskazane w umowie zostanie powiększone o należny podatek VAT według stawki wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

15. Termin dostawy/wykonania
Termin realizacji przedmiotu zamówienia :do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy lecz nie później niż do
31.12.2021r.
16. Sposób dostawy/wykonania

Miejsce wykonania: miejscem odbioru przedmiotu zamówienia jest magazyn ZWP przy :

• KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka

czynne w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 700-1300.

Dostawa jednorazowa.
17. Warunki udziału

. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil (konto) na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl oraz zgłosić udział w aukcji najpóźniej do godz. 23:59 w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji na platformie pod adresem internetowym: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html

Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.

II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert.

Wysokość wadium: 9 000,00PLN

Termin w jakim wadium zabezpiecza obowiązki Wykonawcy wynikające z udziału w niniejszym postępowaniu wynosi: 12.10.2021 . do 09.01.2022 r.

Wadium należy wnieść w jednej z następujących form:

1. Bezgotówkowo w formie przelewu na rachunek bankowy: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, PKO BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443 8792 z dopiskiem "wadium do aukcji
nr 131INW/21".

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert na rachunku bankowym Zamawiającego nastąpi uznanie przelewu środków odpowiadających kwotowo oznaczonemu wadium.

2. Poręczenia bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zgodnie z Ustawą PZP) lub gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert oryginał gwarancji lub poręczenia zostanie złożony w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. bądź oryginał gwarancji lub poręczenia sporządzony w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta lub poręczyciela zostanie przesłany na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. Wystawienie gwarancji ubezpieczeniowej nie wymaga podpisu. Dopuszcza się złożenie kopii w zakresie gwarancji ubezpieczeniowej.

W szczególności treść gwarancji lub poręczenia powinna zawierać:

a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wadium na pierwsze żądanie Organizatora aukcji (Beneficjenta) w sytuacjach określonych w § 15 Regulaminu,

b) wskazanie sumy gwarancyjnej lub poręczenia,

c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji lub poręczenia,

d) określenie terminu ważności gwarancji lub poręczenia.

Złożenie lub przesłanie poręczenia lub gwarancji, których treść nie będzie spełniać ww. wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 21 ust. 2 lit. b Regulaminu.

Kasa ZWP JSW S.A. jest czynna w dniach: poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach od 08:00 do 09:00 oraz 12:30 do 13:30.

3. Wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Wykonawcy w wysokości odpowiadającej wartości wadium jest możliwe:

- w kwocie brutto dla faktur, których wartość nie przekracza 15 000,00 zł brutto,

- w kwocie netto dla faktur, których wartość przekracza 15 000,00 zł brutto.

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofertdo Prowadzącego postępowanie wpłynie od Wykonawcy oświadczenie (potwierdzone przez CUW) o przeznaczeniu kwot z wskazanych zobowiązań na pokrycie wadium w postępowaniu (wzór oświadczenie stanowi załącznik do ogłoszenia).

Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasady, jak i wysokości. W tym celuWykonawca składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) stosowne oświadczenie (w 2 egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczeniaWykonawca dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje w CUW JSW S.A. – Sekcja Rozliczeń z Dostawcami).

W przypadku złożenia oświadczenia w postaci elektronicznejWykonawca wysyła elektroniczną kopię podpisanego oświadczenia na wskazany adresy e-mail: [email protected]

Osobami zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882, Pani Bożena Temich nr tel. 32 756 4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739.

Wraz zofertą należy przedłożyć egzemplarz oświadczenia potwierdzony przez pracownika CUW.

III. Złożenie przez Wykonawcę oferty zawierającej:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia),

2. Zaakceptowane oświadczenia będące załącznikiem nr 1

3. Potwierdzenie dokonania ustanowienia wadium

4. Dokumenty wskazane w specyfikacji technicznej (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

5. Wraz z ofertą Wykonawca dostarczy wykaz obejmujący dostawy samojezdnych urządzeń montażowych dla stanowisk montażowych i demontażowych sekcji obudowy zmechanizowanej ,na kwotę co najmniej 200 000,00 zł. z okresu ostatnich dwóch lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

6. Referencje bądź innych dokumentów wystawione przez KRZG lub jego Zastępcę potwierdzające ,że wskazany w wykazie przedmiot zamówienia został wykonany należycie.

Wszystkie dokumenty związane z realizacją przedmiotu zamówienia muszą być w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski.

UWAGA

Jeżeli zostaną dołączone kopie dokumentów, to muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Ofertę można złożyć w jednej z następujących form:

- w formie pisemnej – przez przesłanie oferty w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji. Wykonawca przesyła ofertę wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres: JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

- w formie wiadomości e-mail, jest składana jako skan (pdf) oferty sporządzonej uprzednio w formie pisemnej ze wszystkimi koniecznymi elementami. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.

- w formie elektronicznej, składana jest w formie plików pdf obejmujących treść oferty i została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.
18. Prawa i obowiązki zamawiającego

. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

3. Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy Wykonawca złoży kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.

4. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.

5. Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres e-mail: [email protected] do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy zakończono licytację.

6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą stosownie do postanowień Regulaminu.
19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji elektronicznej
Celem zawarcia umowy oraz wypełnienia obowiązków wynikających z
przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych, Wykonawca, który złożył
najkorzystniejszą ofertę zostanie wezwany do złożenia oświadczenia wraz ze
stosownymi dokumentami potwierdzającymi status przedsiębiorstwa. Wykonawcy
składający ofertę wspólną przesyłają oświadczenie oraz stosowne dokumenty w
odniesieniu do występującego w ich imieniu pełnomocnika. Informację i dokumenty
oferent przesyła na adres email: [email protected] W tytule wiadomości
e-mail Wykonawca podaje numer postępowania.
20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Specyfikacja techniczna
21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Specyfikacja techniczna
22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
-
Pobierz ogłoszenie o aukcji


Deadline for aplication expired on 2021-10-12 at 23:59 .