Data i godzina rozpoczęcia licytacji: 2021-10-25 hour 11:00

Ogłoszenie o aukcji

Auction organiser:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

A person conducting the proceeding:

Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A.

ul. Towarowa 1

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Auction operator:

JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o.

ul. Armii Krajowej 56

44-330 Jastrzębie-Zdrój

NIP: 633-19-81-130 www.jswits.pl

Technical support for auction participants:

(+48) 71 787 35 34 [email protected]

Aukcja Nr 122/INW/21

(numer aukcji wg operatora 3454 )

(tryb postępowania – Aukcja elektroniczna)

Name of the auction: 122/INW/21 Wyciszenie stacji wentylatorów głównych przy szybie III JSW S.A. KWK Pniówek

1. Języki
Język polski
2. Opis

Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są automatycznie następujące po sobie malejące poziomy cenowe. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza akceptację danego poziomu cenowego, widocznego podczas licytacji. Wykonawca posiada określoną ilość czasu na każdorazowe podjęcie decyzji o akceptacji danego poziomu cenowego. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału w licytacji.

O wyborze oferty i podjętej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany po zatwierdzeniu wyników postępowania.

Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).

Prosimy o zalogowanie się do aukcji z odpowiednim wyprzedzeniem uwzględniając ewentualne problemy sprzętowe oraz techniczne (np. problemy z logowaniem). UWAGA!!! Czas trwania sesji na platformie Operatora aukcji wynosi 5 minut. Zalogowanie się na więcej niż 5 minut przed rozpoczęciem aukcji bez wykonywania jakichkolwiek akcji (stan bezczynności) wymaga odświeżenia strony i ponownego zalogowania się.

3. Informacje dodatkowe

Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie „Regulaminu określającego sposób

przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych” – Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 105/X/2021 z dnia 16.02.2021 r. dalej: Regulamin.

Uwaga !

Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji.

Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 756 4934

Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na platformie zakupowej dostępnej na stronie internetowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/aktualneaukcje.html oraz na stronie Zamawiającego pod poniższym linkiem: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o adresie: [email protected]

Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie: [email protected] (załączają do wiadomości mailowej) nie może przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe pliki Wykonawca zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.

Postanowienia wzoru umowy/IPU znajdują zastosowanie w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub uchylane przez postanowienia Ogłoszenia o aukcji oraz Specyfikacji technicznej w niniejszym postępowaniu.

4. Waluta
PLN
5. Załączniki
Attachments are avalible after log-in
6. Lista produktów
No. Name of the task Quantity Unit Notes
1. Wyciszenie stacji wentylatorów głównych przy szybie III KWK Pniówek 1 task Read
7. Kryteria oceny
No. Category
1. Price
8. Reguły
Open bidding
Multiobject japanese auction
Descending price auction
Price is per unit
Time to make a decision: 60 seconds
9. Terminy
Termin rozpoczęcia licytacji: 2021-10-25 11:00
Termin składania ofert: 2021-10-19 23:59
10. Widok
Bidder cannot see other bidders’ names
11. Informacje o ofertach

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równoważnych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

4. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia całości lub części przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

Wykonawca nie może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

5. Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez prowadzącego postępowanie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

6. Kryterium oceny– najniższa cena: 100 %. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

7. Jeżeli przedmiotem licytacji jest pakiet (zadanie) nie jest dopuszczalne złożenie oferty częściowej. Po przeprowadzeniu licytacji Wykonawcy zostaną wezwani do rozpisania pakietu (zadania) na poszczególne pozycje, suma wartości pozycji nie może przekraczać kwoty wskazanej w toku licytacji.

12. Kontakt w sprawach formalnych
Dział Zamówień Niepublicznych Inwestycje, Sylwia Maciończyk nr tel.: 32 756 4934; e-mail: [email protected]13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia

Osoba kontaktowa w sprawach technicznych: Piotr Kuś nr tel.: 32 756 2548


14. Warunki płatności

1. Płatność nastąpi przelewem w terminie do 90 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego, chyba że Wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w stosunku do którego termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego. Strony uznają, że za datę zapłaty zobowiązania uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

2. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

3. Fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na adres:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK „Pniówek” ul. Krucza 18, 43-251 Pawłowice.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości fakturowania częściowego. Rozliczenie zamówienia nastąpi 1 fakturą za wykonanie całości prac objętych umową tj. projektu, robót budowlanych przewidzianych projektem po przedstawienie protokołów stwierdzających osiągnięcie poziomu hałasu w środowisku dla pory nocnej poniżej 45 dB w punkcie P1 – zlokalizowanym w granicy z posesją przy ul. Krucza 22 w Pniówku oraz po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie o ile będzie wymagane w decyzji właściwego organu nadzoru budowlanego.

5. Podstawą do wystawiania faktury będzie pozytywny protokół odbioru końcowego podpisany przez upoważnione osoby Wykonawcy i Zamawiającego.

6. Nie dopuszcza się stosowania zaliczek i przedpłat bez zgody Zarządu JSW S.A.

7. Wartości jednostkowe umowy nie będą indeksowane w okresie jej trwania.

8. W przypadku gdy wynagrodzenie lub jego część, wynikająca z faktury VAT, wskazanej w ust. 3 przekroczy kwotę 15.000 złotych brutto, Zamawiający dokona zapłaty faktury VAT mechanizmem podzielonej płatności, przewidzianym w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający uprawniony będzie do zapłaty ceny lub jej części, wynikającej z faktury VAT, której wartość nie będzie przekraczała kwoty 15 000 złotych brutto mechanizmem podzielonej płatności.

15. Termin dostawy/wykonania

1. Całość zamówienia należy wykonać do 30.09.2022 r. 16. Sposób dostawy/wykonania


   1. Wykonawca przy współudziale przedstawicieli służb technicznych kopalni opracuje harmonogram wykonania prac objętych projektem.

2. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie w ruchu zakładu górniczego, na stacji wentylatorów głównych przy szybie III KWK „Pniówek”.

3. Sposób wykonania jest określony w Specyfikacji technicznej stanowiący załącznik nr 2 do formularza do zlecenia aukcji.

17. Warunki udziału

I. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil (konto) na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl oraz zgłosić udział w aukcji najpóźniej do godz. 23:59 w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji na platformie pod adresem internetowym:https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html

Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.

II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert.

Wysokość wadium: 102 000,00 PLN

Wadium należy wnieść w jednej z następujących form:

1. Bezgotówkowo w formie przelewu na rachunek bankowy: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, PKO BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443 8792 z dopiskiem "wadium do aukcji
nr 122/INW/21".

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert na rachunku bankowym Zamawiającego nastąpi uznanie przelewu środków odpowiadających kwotowo oznaczonemu wadium.

2. Poręczenia bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zgodnie z Ustawą PZP) lub gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert oryginał gwarancji lub poręczenia zostanie złożony w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. bądź oryginał gwarancji lub poręczenia sporządzony w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta lub poręczyciela zostanie przesłany na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. Wystawienie gwarancji ubezpieczeniowej nie wymaga podpisu. Dopuszcza się złożenie kopii w zakresie gwarancji ubezpieczeniowej.

W szczególności treść gwarancji lub poręczenia powinna zawierać:

a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wadium na pierwsze żądanie Organizatora aukcji (Beneficjenta)w sytuacjach określonych w § 15 Regulaminu,

b) wskazanie sumy gwarancyjnej lub poręczenia,

c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji lub poręczenia,

d) określenie terminu ważności gwarancji lub poręczenia.

Złożenie lub przesłanie poręczenia lub gwarancji, których treść nie będzie spełniać ww. wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 21 ust. 2 lit. b Regulaminu.

Kasa ZWP JSW S.A. jest czynna w dniach: poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach od 08:00 do 09:00 oraz 12:30 do 13:30.

3. Wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Wykonawcy w wysokości odpowiadającej wartości wadium jest możliwe:

- w kwocie brutto dla faktur, których wartość nie przekracza 15 000,00 zł brutto,

- w kwocie netto dla faktur, których wartość przekracza 15 000,00 zł brutto.

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert do Prowadzącego postępowanie wpłynie od Wykonawcy oświadczenie (potwierdzone przez CUW) o przeznaczeniu kwot z wskazanych zobowiązań na pokrycie wadium w postępowaniu(wzór oświadczenie stanowi załącznik do ogłoszenia).

Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasady, jak i wysokości. W tym celu Wykonawca składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) stosowne oświadczenie (w 2 egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Wykonawca dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje w CUW JSW S.A. – Sekcja Rozliczeń z Dostawcami).

W przypadku złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej Wykonawca wysyła elektroniczną kopię podpisanego oświadczenia na wskazany adresy e-mail: [email protected]

Osobami zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882, Pani Bożena Temich nr tel. 32 756 4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739.

Wraz z ofertą należy przedłożyć egzemplarz oświadczenia potwierdzony przez pracownika CUW.

III. Złożenie przez Wykonawcę oferty zawierającej:

1. formularz ofertowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia),

2. potwierdzenie wniesienia wadium,

3. dokumenty wskazane w specyfikacji technicznej (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

3.1.Wykaz robót obejmujący prace budowlane związane bezpośrednio z wyciszeniem budynków, budowli, maszyn lub instalacji (co najmniej jedna z ww. wymienionego zakresu) z okresu lat 2012-2021, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

       3.2.Referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego wskazane w wykazie prace budowlane były wykonane, wystawione przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego lub jego zastępcę, potwierdzające, że zostały one wykonane należycie.

     3.3.Na potwierdzenie faktu, iż Oferent posiada możliwości wykonania robót będących przedmiotem zamówienia w zakresie zdolności zawodowej, przedstawi stosowne oświadczenie o zatrudnieniu przy realizacji przedmiotu przetargu pracowników posiadających wymienione w specyfikacji technicznej (stanowiącej Załącznik nr 2) wymagane aktualne kwalifikacje i uprawnienia.

      4. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z rejonem objętym zakresem robót i planem sytuacyjnym. Zapoznanie się przez Oferenta z obiektem będzie możliwe w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 700 - 1200 w obecności przedstawiciela kopalni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu – osoba do kontaktu: Piotr Hrynczyszyn – Nadsztygar MPN, nr tel. 32 756 2354.
Oferent dołącza do oferty wypełniony i podpisany Załącznik nr 5.

  Wszystkie dokumenty związane z realizacją przedmiotu zamówienia muszą być w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski.

   UWAGA

   Jeżeli zostaną dołączone kopie dokumentów, to muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

     Ofertę można złożyć w jednej z następujących form:

   - w formie pisemnej – przez przesłanie oferty w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji. Wykonawca przesyła ofertę wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres: JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

   - w formie wiadomości e-mail, jest składana jako skan (pdf) oferty sporządzonej uprzednio w formie pisemnej ze wszystkimi koniecznymi elementami. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.

     - w formie elektronicznej, składana jest w formie plików pdf obejmujących treść oferty i została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.

18. Prawa i obowiązki zamawiającego

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

3. Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy Wykonawca złoży kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.

4. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.

5. Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres e-mail: [email protected] do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy zakończono licytację.

    6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą stosownie do postanowień Regulaminu.
19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji elektronicznej
Celem zawarcia umowy oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie wezwany do złożenia oświadczenia wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi status przedsiębiorstwa. Wykonawcy składający ofertę wspólną przesyłają oświadczenie oraz stosowne dokumenty w odniesieniu do występującego w ich imieniu pełnomocnika. Informację i dokumenty oferent przesyła na adres email: [email protected] W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer postępowania 

Dokumenty składane w trakcie realizacji zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 3 – istotne postanowienia umowy.
20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Specyfikacja techniczna21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Specyfikacja techniczna22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
Pobierz ogłoszenie o aukcji


Deadline for aplication expired on 2021-10-19 at 23:59 .