Data i godzina rozpoczęcia licytacji: 2020-08-13 hour 10:00

Ogłoszenie o aukcji

Auction organiser:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

A person conducting the proceeding:

Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A.

ul. Towarowa 1

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Auction operator:

JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o.

ul. Armii Krajowej 56

44-330 Jastrzębie-Zdrój

NIP: 633-19-81-130 www.jswits.pl

Technical support for auction participants:

(+48) 71 787 35 34 [email protected]

Aukcja Nr 135/R/WRP/20

(numer aukcji wg operatora 1261 )

(tryb postępowania – Aukcja elektroniczna)

Name of the auction: 135/R/WRP/20 Roboty górnicze w zakresie wzmocnienia chodnika 25a w pokładzie 405/3 dla JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice.

1. Języki
Język polski
2. Opis

Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są automatycznie następujące po sobie malejące poziomy cenowe. Złożenie oferty przez Oferenta oznacza akceptację danego poziomu cenowego, widocznego podczas licytacji. Oferent posiada określoną ilość czasu na każdorazowe podjęcie decyzji o akceptacji danego poziomu cenowego. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Oferenta z dalszego udziału w licytacji.

O wyborze oferty i podjętej decyzji Oferent zostanie poinformowany po zatwierdzeniu wyników postępowania.

Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).

Prosimy o zalogowanie się 5 minut przed rozpoczęciem licytacji.

Wymagania ofertowe stanowi Ogłoszenie o aukcji wraz z załącznikami.

3. Informacje dodatkowe

Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie „Regulamin określający sposób Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych” – Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 270/IX/2019 z dnia 10.04.2019 r. Aneksu nr 1 – Uchwała Zarządu JSW S.A. 247/X/2020 z dnia 15.04.2020 r., Aneksu nr 2 – Uchwała Zarządu JSW S.A. 293/X/2020 z dnia 06.05.2020 r.Uwaga !


Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Oferent powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji. O powyższym Oferenci informowani będą drogą elektroniczną przez Operatora aukcji.Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 756 4962.


Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na platformie zakupowej dostępnej na stronie internetowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/aktualneaukcje.html oraz na stronie Zamawiającego pod poniższym linkiem: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o adresie: [email protected]Łączna objętość plików, które Oferenci przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie: [email protected] (załączają do wiadomości mailowej) nie może przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe pliki Oferent zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.


Postanowienia wzoru umowy znajdują zastosowanie w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub uchylane przez postanowienia Ogłoszenia o aukcji elektronicznej oraz Specyfikacji technicznej w postępowaniu nr 135/R/WRP/20.

4. Waluta
PLN
5. Załączniki
1. Informacja RODO.pdf
2. Oświadczenie dużego przedsiębiorcy.pdf
3. Załącznik nr 4. Blokada wadium.pdf
4. Załącznik nr 3. Istotne postanowienia umowy.pdf
5. Załącznik nr 2.1 ST Wizja lokalna.pdf
6. Załącznik nr 2. Wymagania techniczne.pdf
7. Załącznik nr 1. Formularz ofertowy.pdf
6. Lista produktów
No. Name of the task Quantity Unit Notes
1. Roboty górnicze w zakresie wzmocnienia chodnika 25a w pokładzie 405/3 dla JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice. 1 Bundle Read
7. Kryteria oceny
No. Category
1. Price
8. Reguły
Open bidding
Japanese auction
Descending price auction
Price is per whole contract
Time to make a decision: 60 seconds
9. Terminy
Termin rozpoczęcia licytacji: 2020-08-13 10:00
Termin składania wniosków o dopuszczenie do aukcji: 2020-07-29 23:59
10. Widok
Bidder cannot see other bidders’ names
11. Informacje o ofertach

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez prowadzącego postępowanie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.

5. Kryterium oceny– najniższa cena: 100 %. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

6. Jeżeli w aukcji licytowana jest pozycja, której jednostką miary jest pakiet Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie pakietu, ponadto po zakończeniu aukcji Oferenci będą zobowiązani do rozpisania cen jednostkowych pakietu zgodnie z wartością uzyskaną w wyniku aukcji. Łączna wartość pakietu po rozpisaniu cen jednostkowych nie może przekroczyć wartości wylicytowanej w aukcji. Nierozpisanie pakietu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem oferty.

7. Uwzględnienie przy wyborze najkorzystniejszej oferty obniżenia miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przewidzianych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, uzyskanego wskutek udzielenia zamówienia Oferentowi, który wykonując zamówienie uprawniony będzie do zapewnienia obniżenia - nie dotyczy.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia całości lub części przedmiotu zamówienia podwykonawcom.Jeżeli przedmiotem Aukcji elektronicznej jest pakiet nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie pakietu. Ponadto po zakończeniu licytacji elektronicznej Oferenci będą zobowiązani (na wniosek Prowadzącego postępowanie) do obniżenia jednostkowej ceny netto każdej pozycji pakietu proporcjonalnie do obniżenia wartości netto za pakiet dokonanego w wyniku licytacji elektronicznej. Nierozpisanie cen jednostkowych w pakiecie w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem oferty

12. Kontakt w sprawach formalnych
Dział Zamówień Niepublicznych Usługi: Agnieszka Bajor nr tel. 032 756 4962 e-mail: [email protected]13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Osoba kontaktowa w sprawach technicznych (Ruch Szczygłowice):

Grzegorz Tworkowski: 32 717 65 20
Mariusz Glücklich: 32 717 6521
14. Warunki płatności

1. Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 30 dni od jej dostarczenia do Centrum Usług Wspólnych – jednostki organizacyjnej zamawiającego. 2. Fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na adres: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” ul. Dworcowa 1, 44-190 Knurów. 3. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe. 4. Podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie protokół odbioru robót spisany pomiędzy stronami umowy, stanowiący jednocześnie integralną część faktury. 5. W przypadku gdy cena (wynagrodzenie – w zależności od rodzaju umowy) lub jej (jego) część, wynikająca z faktury VAT, wskazanej w ust. 4 przekroczy kwotę 15 000 złoty brutto, Zamawiający dokona zapłaty faktury VAT mechanizmem podzielonej płatności, przewidzianym w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający uprawniony będzie do zapłaty ceny lub jej części, wynikającej z faktury VAT, której wartość nie będzie przekraczała kwoty 15 000 zł brutto mechanizmem podzielonej płatności. 6. Nie dopuszcza się stosowania zaliczek bez zgody Zarządu JSW S.A.

15. Termin dostawy/wykonania

Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie :

• 5 miesięcy od daty przekazania rejonu robót Wykonawcy,

• przekazanie rejonu robót nastąpi do 1 miesiąca od daty zawarcia umowy.


16. Sposób dostawy/wykonania
Zgodnie z Zał. nr 2 do ogłoszenia o aukcji - Wymagania techniczne17. Warunki udziału

I. Oferent, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil (konto) na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl oraz zgłosić udział w aukcji najpóźniej do godz. 23:59 w dniu, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w aukcji. Oferent nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji na platformie pod adresem internetowym: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.
II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania wniosków o dopuszczenie do aukcji.
Wysokość wadium: 65 000,00
Wadium należy wnieść w jednej z następujących form:
1. Pieniądzu - bezgotówkowo w formie przelewu na rachunek bankowy: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, PKO BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443 8792 z dopiskiem:

wadium do aukcji 135/R/WRP/20Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli uznanie środków w wysokości odpowiadającej wadium nastąpi na rachunku bankowym Organizatora aukcji przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w aukcji, w sposób umożliwiający Organizatorowi aukcji weryfikację skutecznego wniesienia wadium.
2. Poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej.
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w aukcji oryginał dokumentu gwarancji lub poręczenia zostanie złożony w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. lub oryginał gwarancji lub poręczenia sporządzony w formie elektronicznej zostanie przesłany na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W szczególności treść gwarancji lub poręczenia powinna zawierać:
a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wadium na pierwsze żądanie Organizatora aukcji (Beneficjenta) w sytuacjach określonych w § 27 "Regulaminu…”,
b) wskazanie sumy gwarancyjnej lub poręczenia,
c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji lub poręczenia,
d) określenie terminu ważności gwarancji lub poręczenia.
Złożenie lub przesłanie poręczenia lub gwarancji, których treść nie będzie spełniać ww. wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 40 ust. 2 lit. b „Regulaminu…”
3. Wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Oferenta w wysokości odpowiadającej wartości wadium jest możliwe:
- w kwocie brutto dla faktur, których wartość nie przekracza 15 000,00 zł brutto,
- w kwocie netto dla faktur, których wartość przekracza 15 000,00 zł brutto.
W przypadku wadium w formie wstrzymania przez Zamawiającego zapłaty należności Oferenta w wysokości odpowiadającej wartości wadium, Oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnego lub elektronicznego oświadczenia (załącznik do ogłoszenia) o wyrażeniu zgody na wstrzymanie (zablokowanie) na czas trwania postępowania, odpowiedniej kwoty wierzytelności do zapłaty stanowiącej zabezpieczenie z tytułu wadium. Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasady, jak i wysokości. W tym celu Oferent składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) stosowne oświadczenie (w 2 egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Oferent dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje w CUW JSW S.A. – Sekcja Rozliczeń z Dostawcami). W przypadku złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej Oferent wysyła elektroniczną kopię podpisanego oświadczenia na wskazany adresy e-mail: [email protected] Osobami zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882, Pani Bożena Temich nr tel. 32 756 4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w aukcji należy przedłożyć egzemplarz oświadczenia potwierdzony przez pracownika CUW."

III. Złożenie przez Oferenta wniosku o dopuszczenie do aukcji zawierającego:

1. Wypełniony formularz ofertowy będący załącznikiem nr 2.

2. Potwierdzenie dokonania ustanowienia wadium.


3. Oferent przedstawi stosowne rekomendacje, referencje itp., wskazujące że gwarantuje wymaganą jakość wykonania przedmiotu zamówienia.Do oferty należy dołączyć odpisy stosownych referencji wystawionych przez KRZG zakładów JSW S.A. wskazujących, że w okresie ostatnich 5 lat przed datą składania ofert, wykonał co najmniej trzy roboty górnicze w zakresie wzmocnienia chodnika poprzez zabudowę kotew iniekcyjnych na kwotę min. 1 500 000,00 zł netto i wskazujące, że oferent gwarantuje wymaganą jakość oraz bezpieczne wykonanie przedmiotu przetargu.

W przypadku braku prowadzenia robót przez Wykonawcę w zakładach JSW przedstawić inne równoważne referencje wystawione przez KRZG lub Dyrektora Technicznego zakładów wydobywających węgiel kamienny.
Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w aukcji składany jest w jednej z następujących form:

- w formie pisemnej – przez przesłanie wniosku o dopuszczenie do aukcji w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji. Oferent przesyła wniosek wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres: JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

- w formie wiadomości e-mail, zawierającej jako załącznik skan wniosku o dopuszczenie do aukcji (pdf), sporządzonego uprzednio w formie pisemnej wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami w formie skanów (pdf). Oferent przesyła wniosek na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości mailowej Oferent podaje numer aukcji.

- w formie wiadomości e-mail, zawierającej jako załącznik wniosek o dopuszczenie do aukcji, sporządzony w postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami w formie skanów (pdf). Oferent przesyła wniosek na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości mailowej Oferent podaje numer aukcji.

Oferent związany jest ofertą 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do aukcji.

18. Prawa i obowiązki zamawiającego

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie Postępowania.


3. Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy oferent złoży kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.


4. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.


5. Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres e-mail: [email protected] do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy zakończono licytację.


6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji elektronicznej


20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
Zgodnie z Zał. nr 2 do ogłoszenia o aukcji - Wymagania techniczne oraz Zał. nr 4 do ogłoszenia o aukcji - Istotne Postanowienia Umowy


21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie z Zał. nr 2 do ogłoszenia o aukcji - Wymagania techniczne22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
Pobierz ogłoszenie o aukcji


Deadline for aplication expired on 2020-07-29 at 23:59 .