Data i godzina rozpoczęcia licytacji: 2020-07-29 hour 10:00

Ogłoszenie o aukcji

Auction organiser:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

A person conducting the proceeding:

Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A.

ul. Towarowa 1

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Auction operator:

JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o.

ul. Armii Krajowej 56

44-330 Jastrzębie-Zdrój

NIP: 633-19-81-130 www.jswits.pl

Technical support for auction participants:

(+48) 71 787 35 34 [email protected]

Aukcja Nr 075/R/WRP/20

(numer aukcji wg operatora 870 )

(tryb postępowania – Aukcja elektroniczna)

Name of the auction: 075/R/WRP/20 Wykonanie przebudowy z pobierką spągu za pomocą spągoładowarki oraz MW przekopu kierunkowego zachodniego na poz. 705 w JSW S.A. KWK „Pniówek”.

1. Języki
Język polski
2. Opis
Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są automatycznie następujące po sobie malejące poziomy cenowe.
Złożenie oferty przez Oferenta oznacza akceptację danego poziomu cenowego, widocznego podczas licytacji.
Oferent posiada określoną ilość czasu na każdorazowe podjęcie decyzji o akceptacji danego poziomu cenowego.
Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Oferenta z dalszego udziału w licytacji.
O wyborze oferty i podjętej decyzji Oferent zostanie poinformowany po zatwierdzeniu wyników postępowania.
Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).
Prosimy o zalogowanie się 5 minut przed rozpoczęciem licytacji.Wymagania ofertowe stanowi Ogłoszenie o aukcji wraz z załącznikami.
3. Informacje dodatkowe
Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie „Regulamin określający sposób Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy,usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych” – Załącznik doUchwały Zarządu JSW S.A. nr 270/IX/2019 z dnia 10.04.2019r. oraz Aneksu nr 1 – Uchwała Zarządu JSW S.A. 247/X/2020
z dnia 15.04.2020 r.
4. Waluta
PLN
5. Załączniki
1. Informacja - RODO.pdf
2. Zał. 1 Formularz ofertowy.pdf
3. Zał. 2 Specyfikacja techniczna.pdf
4. Zał. 3 Oświadczenie oferenta.pdf
5. Zał. 4 Istotne postanowienia umowy.pdf
6. Zał. 5 Wzór oświadczenia.pdf
7. Zał. 6 Cennik.pdf
8. Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy.pdf
6. Lista produktów
No. Name of the task Quantity Unit Notes
1. Wykonanie przebudowy z pobierką spągu za pomocą spągoładowarki oraz MW przekopu kierunkowego zachodniego na poz. 705 w JSW S.A. KWK „Pniówek” 1 Bundle Read
7. Kryteria oceny
No. Category
1. Price
8. Reguły
Open bidding
Japanese auction
Descending price auction
Price is per whole contract
Time to make a decision: 60 seconds
9. Terminy
Termin rozpoczęcia licytacji: 2020-07-29 10:00
Termin składania wniosków o dopuszczenie do aukcji: 2020-07-01 23:59
10. Widok
Bidder cannot see other bidders’ names
11. Informacje o ofertach
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia całości lub części przedmiotu postępowania podwykonawcom.
Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez prowadzącego postępowanie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o aukcji.
Kryterium oceny – najniższa cena: 100 %. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Jeżeli przedmiotem Aukcji elektronicznej jest pakiet nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie pakietu. Ponadto po zakończeniu licytacji elektronicznej Oferenci będą zobowiązani (na wniosek Prowadzącego postępowanie) do obniżenia jednostkowej ceny netto każdej pozycji pakietu proporcjonalnie do obniżenia wartości netto za pakiet dokonanego w wyniku licytacji elektronicznej. Nierozpisanie cen jednostkowych w pakiecie w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem oferty

12. Kontakt w sprawach formalnych
Dział Zamówień Niepublicznych Usługi, Julia Paśnik nr tel.: 32 756 4261; e-mail: [email protected]13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Osoba kontaktowa w sprawach technicznych: Tomasz Mrowiec nr tel.: 32 756 203014. Warunki płatności

1. Płatność nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Centrum Usług Wspólnych - jednostki organizacyjnej Zamawiającego. Strony uznają, że za datę zapłaty zobowiązania uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 2. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 3. Fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na adres:Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK „Pniówek” ul. Krucza 18, 43-251 Pawłowice. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego – miesięcznego, zgodnie z wykonem za dany miesiąc. 5. Podstawą do wystawiania faktur będą pozytywne protokoły odbioru prac podpisane przez upoważnione osoby Wykonawcy i Zamawiającego. 6. Nie dopuszcza się stosowania zaliczek i przedpłat bez zgody Zarządu JSW S.A. 7. Wartości jednostkowe umowy nie będą indeksowane w okresie jej trwania. 8. W przypadku gdy wynagrodzenie lub jego część, wynikająca z faktury VAT, wskazanej w ust. 3 przekroczy kwotę 15.000 złotych brutto, Zamawiający dokona zapłaty faktury VAT mechanizmem podzielonej płatności, przewidzianym w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający uprawniony będzie do zapłaty ceny lub jej części, wynikającej z faktury VAT, której wartość nie będzie przekraczała kwoty 15 000 złotych brutto mechanizmem podzielonej płatności. 9. Zamawiający wyraża Wykonawcy zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej począwszy od daty wskazanej na pisemnymOświadczeniu o akceptacji przesyłania faktur drogą elektroniczną i na zasadach w nim opisanych, a którego wzór znajduje sięna stronie: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/dokumenty-do-pobrania/ (Oświadczenie o akceptacji faktur elektronicznych – dostawca). 10. Wykonawca, który jest czynnym podatnikiem VAT, oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany w treści faktury VATzostał zamieszczony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

15. Termin dostawy/wykonania
Wykonywanie przedmiotu zamówienia: 15 m-cy od daty zawarcia umowy.16. Sposób dostawy/wykonania
1. Przedmiot zamówienia będzie wykonany w ruchu zakładu górniczego.
2. Sposób wykonania określony jest w Specyfikacji Technicznej – Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o aukcji.
17. Warunki udziału

I. Oferent, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil (konto) na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl oraz zgłosić udział w aukcji najpóźniej do godz. 23:59 w dniu, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w aukcji. Oferent nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji na platformie pod adresem internetowym: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.
II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania wniosków o dopuszczenie do aukcji.
Wysokość wadium: 122000,00
Wadium należy wnieść w jednej z następujących form:
1. Pieniądzu - bezgotówkowo w formie przelewu na rachunek bankowy: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, PKO BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443 8792 z dopiskiem:

"wadium do aukcji nr 075/R/WRP/20"Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli uznanie środków w wysokości odpowiadającej wadium nastąpi na rachunku bankowym Organizatora aukcji przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w aukcji, w sposób umożliwiający Organizatorowi aukcji weryfikację skutecznego wniesienia wadium.
2. Poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej.
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w aukcji oryginał dokumentu gwarancji lub poręczenia zostanie złożony w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. lub oryginał gwarancji lub poręczenia sporządzony w formie elektronicznej zostanie przesłany na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W szczególności treść gwarancji lub poręczenia powinna zawierać:
a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wadium na pierwsze żądanie Organizatora aukcji (Beneficjenta) w sytuacjach określonych w § 27 "Regulaminu…”,
b) wskazanie sumy gwarancyjnej lub poręczenia,
c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji lub poręczenia,
d) określenie terminu ważności gwarancji lub poręczenia.
Złożenie lub przesłanie poręczenia lub gwarancji, których treść nie będzie spełniać ww. wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 40 ust. 2 lit. b „Regulaminu…”
3. Wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Oferenta w wysokości odpowiadającej wartości wadium jest możliwe:
- w kwocie brutto dla faktur, których wartość nie przekracza 15 000,00 zł brutto,
- w kwocie netto dla faktur, których wartość przekracza 15 000,00 zł brutto.
W przypadku wadium w formie wstrzymania przez Zamawiającego zapłaty należności Oferenta w wysokości odpowiadającej wartości wadium, Oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnego lub elektronicznego oświadczenia (załącznik do ogłoszenia) o wyrażeniu zgody na wstrzymanie (zablokowanie) na czas trwania postępowania, odpowiedniej kwoty wierzytelności do zapłaty stanowiącej zabezpieczenie z tytułu wadium. Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasady, jak i wysokości. W tym celu Oferent składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) stosowne oświadczenie (w 2 egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Oferent dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje w CUW JSW S.A. – Sekcja Rozliczeń z Dostawcami). W przypadku złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej Oferent wysyła elektroniczną kopię podpisanego oświadczenia na wskazany adresy e-mail: [email protected] Osobami zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882, Pani Bożena Temich nr tel. 32 756 4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w aukcji należy przedłożyć egzemplarz oświadczenia potwierdzony przez pracownika CUW."

III. Wykaz dokumentów składanych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do aukcji:
1. Wypełniony formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1.
2. Zaakceptowane oświadczenia będące załącznikiem nr 3.
3. Potwierdzenie dokonania ustanowienia wadium.

4. Dodatkowe wymagane od oferenta dokumenty:
4.1. Kopie stosownych referencji w zakresie prowadzenia prac polegających na wykonaniu lub wykonywaniu przynajmniej jednego zamówienia tj. przebudowy z pobierką spągu na odcinku o długości min. 50 m, dla Zakładów Górniczych JSW S.A. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wystawionych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego lub jego zastępcę (w przypadku braku prowadzenia robót w zakładach JSW S.A. inne referencje spełniające ww. warunek) wskazujące, że Oferent gwarantuje wymaganą jakość oraz bezpieczeństwo wykonania przedmiotu zamówienia. 
W PRZYPADKU WYKONYWANIA ROBÓT W ZAKŁADZIE GÓRNICZYM:
4.2. Wymagania w zakresie zatrudniania osób przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia: Oświadczenie o zatrudnianiu osób posiadających stwierdzenia kwalifikacji wymagane przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Ogłoszenia o aukcji.

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w aukcji składany jest w jednej z następujących form:
- w formie pisemnej – przez przesłanie wniosku o dopuszczenie do aukcji w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji. Oferent przesyła wniosek wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres: JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.
- w formie wiadomości e-mail, zawierającej jako załącznik skan wniosku o dopuszczenie do aukcji (pdf), sporządzonego uprzednio w formie pisemnej wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami w formie skanów (pdf). Oferent przesyła wniosek na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości mailowej Oferent podaje numer aukcji.
- w formie wiadomości e-mail, zawierającej jako załącznik wniosek o dopuszczenie do aukcji, sporządzony w postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami w formie skanów (pdf). Oferent przesyła wniosek na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości mailowej Oferent podaje numer aukcji.

Oferent związany jest ofertą 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do aukcji.
18. Prawa i obowiązki zamawiającego
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie Postępowania.
3. Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy oferent złoży kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.
4. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.
5. Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres e-mail: [email protected] do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy zakończono licytację.
6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Oferentem.
19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji elektronicznej
-20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia o aukcji - Specyfikacja techniczna oraz zgodnie z załącznikiem nr 4 do Ogłoszenia o aukcji – Istotne postanowienia umowy.21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia o aukcji - "Specyfikacja techniczna"22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
-Pobierz ogłoszenie o aukcji


Deadline for aplication expired on 2020-07-01 at 23:59 .