Data i godzina rozpoczęcia licytacji: 2023-06-19 hour 10:00

Ogłoszenie o aukcji

Auction organiser:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

A person conducting the proceeding:

Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A.

ul. Towarowa 1

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Auction operator:

JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o.

ul. Armii Krajowej 56

44-330 Jastrzębie-Zdrój

NIP: 633-19-81-130 www.jswits.pl

Technical support for auction participants:

(+48) 71 787 35 34 [email protected]

Aukcja Nr 461/A/23

(numer aukcji wg operatora 7334 )

(tryb postępowania – Aukcja elektroniczna)

Name of the auction: 461/A/23 - Urządzenia systemów sterowania i sygnalizacji oraz części zamienne urządzeń prod. ELTEL lub równoważne

1. Języki
Język polski
2. Opis

Aukcja japońska multiobiektowa - oznacza, że uczestnicy widzą aktualną cenę, którą narzuca system i mają możliwość jej akceptacji w określonym czasie. Po zakończeniu danego etapu uczestnicy, którzy zaakceptowali cenę przechodzą do kolejnego etapu z wartością niższą, a Ci którzy go nie zaakceptowali odpadają z gry. W przypadku dwóch lub więcej pozycji Aukcja prowadzona jest równolegle na zadania postępowania.


Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).


Należy pamiętać o zalogowaniu się na 5 minut przed rozpoczęciem aukcji. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału w aukcji.

3. Informacje dodatkowe

Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie „Regulamin określający sposób przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych” – Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 760/X/2021 z dnia 30.11.2021 r.


Uwaga !

Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji.

Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu wskazanym w pkt. 12


Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na platformie zakupowej dostępnej na stronie internetowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/aktualneaukcje.html oraz na stronie Zamawiającego pod poniższym linkiem: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/


Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie: [email protected] (załączają do wiadomości mailowej) nie może przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe pliki Wykonawca zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.


4. Waluta
PLN
Appendices
1. Formularz ofertowy 461.pdf
2. Informacja - RODO.pdf
3. Oświadczenie statusu dużego przedsiębiorcy.pdf
4. Pakiet 1.pdf
5. Pakiet 2.pdf
6. Wzór oświadczenia - blokada faktur.pdf
7. Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej.pdf
8. Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna.pdf
6. Lista produktów
No. Name of the task Quantity Unit Notes
1. części systemów zasilania, łączności i sygnalizacji prod. Eltel 1 Bundle Read
2. sterowniki iskrobezpieczne Diament 1 Bundle Read
3. skrzynka iskrobezpieczna rozdzielcza ELTEL-E z wpustami plastikowymi lub równoważna 13 pieces Read
4. skrzynka rozgałęźna iskrobezpieczna ELTEL-P wpusty plastikowe; Eltel lub równoważna 147 pieces Read
5. skrzynka iskrobezpieczna rozdzielcza ELTEL-MIDI z wpustami plastikowymi; Eltel lub równoważna 41 pieces Read
6. skrzynka rozgałęźna iskrobezpieczna ELTEL-P wpusty metalowe; Eltel lub równoważna 1 pieces Read
7. skrzynka rozdzielcza iskrobezpieczna ZL-1; Eltel lub równoważna 1 pieces Read
8. skrzynka iskrobezpieczna ZL-2; Eltel lub równoważna 9 pieces Read
9. urządzenie modułowe typu BIZON – wyk.B; Eltel lub równoważne 2 pieces Read
10. urządzenie modułowe typu BIZON wyk. H; Eltel lub równoważne 1 pieces Read
11. urządzenie modułowe typu BIZON wyk. E; Eltel lub równoważne 1 pieces Read
12. urządzenie modułowe typu BIZON wyk. F Eltel lub równoważne 2 pieces Read
13. łącznik P-POZ; Eltel lub równoważny 5 pieces Read
14. łącznik P-STOP; Eltel lub równoważny 35 pieces Read
15. transparent optyczny elektroniczny TEO-AS/CA; Eltel lub równoważny 2 pieces Read
16. transparent optyczny elektroniczny TEO-EK; Eltel lub równoważny 3 pieces Read
17. transparent optyczny elektroniczny TEO-SIM/P; Eltel lub równoważny 4 pieces Read
18. transparent elektroniczny optyczny TEO-KOL; Eltel lub równoważny 1 pieces Read
19. sygnalizator świetlny PROMYK-RUCH; Eltel lub równoważny 1 pieces Read
20. semafor optyczny typu SEM; Eltel lub równoważny 7 pieces Read
21. sygnalizator akustyczny głośnomówiący SAG-EX ze źródłem ZZI-4,8; Eltel lub równoważny 2 pieces Read
22. sygnalizator SAG-94EP ze źródłem ZZI-12E lub równoważny 1 pieces Read
23. sygnalizator SAG-EC ze źródłem ZZI-12E; Eltel lub równoważny 29 pieces Read
24. sygnalizator SAG-EK ze źródłem ZZI-12E lub równoważny 3 pieces Read
25. sygnalizator SAG-EKC ze źródłem ZZI-12E; Eltel lub równoważny 8 pieces Read
26. sygnalizator SAG-EP ze źródłem ZZI-12E; Eltel lub równoważny 4 pieces Read
27. sygnalizator ostrzegawczy ASO-3; Eltel lub równoważny 11 pieces Read
28. sygnalizator położenia zwrotnicy BIKIER; Eltel lub równoważny 1 pieces Read
29. skrzynka rozdzielcza ZL-3/PG29/3xPG16; Eltel lub równoważna 14 pieces Read
7. Kryteria oceny
No. Category
1. Price
8. Reguły
Open bidding
Multiobject japanese auction
Descending price auction
Price is per unit
Time to make a decision: 180 seconds
9. Terminy
Termin rozpoczęcia licytacji: 2023-06-19 10:00
Termin składania ofert: 2023-06-07 23:59
10. Widok
Bidder cannot see other bidders’ names
11. Informacje o ofertach

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych w poz. 1,2

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w poz. 3-29

Jeżeli przedmiotem Aukcji elektronicznej jest pakiet nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie pakietu. Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do rozpisania cen jednostkowych w pakiecie do wartości zgodnej lub niższej od uzyskanej w toku postępowania.

12. Kontakt w sprawach formalnych

Dział Zamówień Niepublicznych Materiały, Paulina Matusiak nr tel.: 32 756 4978, e-mail:[email protected]

13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia

Dział Inżynierii Materiałowej, Edyta Marek nr tel.: 32 756 4077.

14. Warunki płatności

Zapłata ceny nastąpi w terminie do 60 dni od daty doręczenia faktury do Centrum Usług Wspólnych – jednostki organizacyjnej Odbiorcy (adres: ul. Armii Krajowej 56, 43–330 Jastrzębie–Zdrój). 

W przypadku gdy cena lub jej część, wynikająca z faktury VAT przekroczy kwotę 15 000 złotych brutto, Odbiorca dokona zapłaty faktury VAT mechanizmem podzielonej płatności, przewidzianym w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług. Odbiorca uprawniony będzie do zapłaty ceny lub jej części, wynikającej z faktury VAT, której wartość nie będzie przekraczała kwoty 15 000 złotych brutto mechanizmem podzielonej płatności.

15. Termin dostawy/wykonania

do 12 m-cy od dnia zawarcia umowy

16. Sposób dostawy/wykonania

Na koszt sprzedającego na magazyny ZWP JSW S.A. przy zakładach JSW S.A.

17. Warunki udziału

I. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil (konto) na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl oraz zgłosić udział w aukcji najpóźniej do godz.23:59 w dniu, w którym upływa termin składania ofert. Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji na platformie pod adresem internetowym: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.

II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert.

Wysokość wadium: 36 000,00 zł

Wadium należy wnieść w jednej lub kilku z następujących form:

1. Pieniądzu w formie przelewu na rachunek bankowy: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, PKO BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443 8792 z dopiskiem:

Wadium do aukcji nr: 461/A/23

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert na rachunku bankowym Zamawiającego nastąpi uznanie przelewu środków pieniężnych odpowiadających kwotowo oznaczonemu wadium.

2. Gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.


Wadium uznaje się za skutecznie wniesione (w jednym z poniższych sposobów), jeżeli przed upływem terminu składania ofert:

- w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. zostanie złożony oryginał gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,

- oryginał gwarancji bankowej sporządzony w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta zostanie przesłany na adres skrzynki mailowej wskazany w punkcie 12.

- oryginał bądź kopia gwarancji ubezpieczeniowej sporządzonej w postaci elektronicznej lub kopia gwarancji ubezpieczeniowej, sporządzonej w postaci papierowej (formie pisemnej lub dokumentowej) zostanie przesłana na adres skrzynki mailowej wskazany w punkcie 12.


W szczególności treść gwarancji lub poręczenia powinna zawierać:

a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłaty wadium na pierwsze żądanie Organizatora aukcji (Beneficjenta) w sytuacjach określonych w § 15 Regulaminu,

b) wskazanie sumy gwarancyjnej,

c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji,

d) określenie terminu ważności gwarancji.

Złożenie lub przesłanie gwarancji, których treść nie będzie spełniać ww. wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 21 ust. 2 lit. b Regulaminu.

Kasa ZWP JSW S.A. jest czynna w dniach:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach od 08:00 do 09:00 oraz 12:30 do 13:30.

3. Wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Wykonawcy w wysokości odpowiadającej wartości wadium jest możliwe:

- w kwocie brutto dla faktur, których wartość nie przekracza 15 000,00 zł brutto,

- w kwocie netto dla faktur, których wartość przekracza 15 000,00 zł brutto.

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, gdy przed upływem terminu składania ofert do Prowadzącego postępowanie wpłynie od Wykonawcy oświadczenie (potwierdzone przez CUW) o przeznaczeniu kwot z należności Wykonawcy na pokrycie wadium w postępowaniu. (wzór oświadczenie stanowi załącznik do ogłoszenia).

Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku wierzytelność i niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasady, jak i wysokości. W tym celu Wykonawca składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Obsługi Zobowiązań) stosowne oświadczenie (w 2 egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Obsługi Zobowiązań) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Wykonawca dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje w CUW JSW S.A. – Sekcja Obsługi Zobowiązań). W przypadku złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej Wykonawca wysyła elektroniczną kopię podpisanego oświadczenia na wskazany adresy e-mail: [email protected]

Osobami zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882,Pani Bożena Temich nr tel. 32 756 4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739. Wraz z ofertą należy przedłożyć egzemplarz oświadczenia potwierdzony przez pracownika CUW."

III. Warunkiem dopuszczenia do udziału w aukcji jest przesłanie:

- formularza ofertowego (został zamieszczony w załączniku do ogłoszenia),

- dokumentów wskazanych w załączniku nr 2 Specyfikacja techniczna,

na adres mailowy [email protected] lub złożenie ich osobiście w formie papierowej w Kancelarii Głównej w ZWP JSW S.A. pokój 019 w terminie składania ofert.

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.

Oferta do aukcji składana jest w jednej z następujących form:

- w formie pisemnej - przez przesłanie oferty do aukcji w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji. Wykonawca przesyła ofertę wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres: JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

- w formie wiadomości e-mail - jest składana jako skan (pdf) oferty sporządzonej uprzednio w formie pisemnej wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości mailowej Wykonawca podaje numer aukcji.

- w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej) - składana jest w formie plików w formacie pdf obejmujących treść oferty i została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości mailowej Wykonawca podaje numer aukcji.

Wykonawca związany jest ofertą 90 dni od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin składania ofert.

18. Prawa i obowiązki zamawiającego

1. Organizatorowi aukcji elektronicznej przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.

2. Organizatorowi aukcji elektronicznej przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert, unieważnienia Postępowania, w całości lub w części (w zakresie poszczególnych zadań), w każdym czasie bez podania przyczyny.

3. Oferty złożone w toku aukcji przestają wiązać, gdy Wykonawca złoży kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.

4. Reklamacje związane z przebiegiem aukcji należy składać na adres e-mail: [email protected] do następnego dnia roboczego do godz. 12:00 od daty zakończenia aukcji.

5. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą stosownie do postanowień Regulaminu.

19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji elektronicznej


20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia o aukcji - Specyfikacja techniczna

21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia o aukcji - Specyfikacja techniczna

22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne

Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu do 50% bez podania przyczyn i nie będzie to stanowiło podstawy do odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zmiana umowy wyrażać się będzie w uzgodnionym przez Strony wprowadzeniu innych korzystnych dla Zamawiającego zmian, polegających między innymi na zmianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub odpowiedniejszych parametrach technicznych i właściwościach chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia. Warunkiem wprowadzenia wszelkich zmian do umowy, o których mowa powyżej będzie wyrażenie zgody zarówno przez wykonawcę, jak i Zamawiającego.

Pobierz ogłoszenie o aukcji


Deadline for aplication expired on 2023-06-07 at 23:59 .