Data i godzina rozpoczęcia licytacji: 2023-06-19 hour 10:00

Ogłoszenie o aukcji

Auction organiser:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

A person conducting the proceeding:

Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A.

ul. Towarowa 1

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Auction operator:

JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o.

ul. Armii Krajowej 56

44-330 Jastrzębie-Zdrój

NIP: 633-19-81-130 www.jswits.pl

Technical support for auction participants:

(+48) 71 787 35 34 [email protected]

Aukcja Nr 014/BZIE/23

(numer aukcji wg operatora 1 )

(tryb postępowania – Aukcja elektroniczna)

Name of the auction: 014/BZIE/23 Modernizacja systemu gazometrycznego w KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Bzie”.

1. Języki
Język polski
2. Opis

Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są automatycznie następujące po sobie malejące poziomy cenowe. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza akceptację danego poziomu cenowego, widocznego podczas licytacji. Wykonawca posiada określoną ilość czasu na każdorazowe podjęcie decyzji o akceptacji danego poziomu cenowego. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału w licytacji.

O wyborze oferty i podjętej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany po zatwierdzeniu wyników postępowania.

Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).

Prosimy o zalogowanie się 5 minut przed rozpoczęciem licytacji.

Wymagania ofertowe stanowi Ogłoszenie o aukcji wraz z załącznikami.
3. Informacje dodatkowe

Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie „Regulaminu określającego sposób przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych” – załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 760/X/2021 z dnia 30.11.2021r.wraz z uwzględnieniem Aneksu nr 1 – Uchwała Zarządu JSW S.A. nr 183/XI/2023 z dnia 17.03.2023r.

Uwaga !

Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji.
O powyższym Wykonawcy informowani będą drogą elektroniczną (na adres e-mail podany
w formularzu ofertowym) przez Operatora aukcji.

Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 756 5860.

Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na stronie internetowej Zamawiającego pod poniższym linkiem: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o adresie: [email protected]

Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie: [email protected] (załączają do wiadomości mailowej) nie może przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe pliki Wykonawca zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.
4. Waluta
PLN
Appendices
1. formularz ofertowy.pdf
2. Istotne.pdf
3. Specyfikacja techniczna.pdf
4. oswiadczenie.pdf
6. Lista produktów
No. Name of the task Quantity Unit Notes
1. modernizacja systemu gazometrycznego 1 Bundle Read
7. Kryteria oceny
No. Category
1. Price
8. Reguły
Open bidding
Japanese auction
Descending price auction
Price is per whole contract
Time to make a decision: 60 seconds
9. Terminy
Termin rozpoczęcia licytacji: 2023-06-19 10:00
Termin składania ofert: 2023-06-14 10:00
10. Widok
Bidder cannot see other bidders’ names
11. Informacje o ofertach

1. Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza* możliwości składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza* możliwości składania ofert równoważnych.

3. Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza* możliwości składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia całości lub części przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

5. Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez prowadzącego postępowanie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

6. Kryterium oceny– najniższa cena: 100 %. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Jeżeli w aukcji licytowana jest pozycja, której jednostką miary jest pakiet Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie pakietu, ponadto po zakończeniu aukcji Wykonawcy będą zobowiązani do rozpisania cen jednostkowych pakietu zgodnie z wartością uzyskaną w wyniku aukcji. Łączna wartość pakietu po rozpisaniu cen jednostkowych nie może przekroczyć wartości wylicytowanej w aukcji. Nierozpisanie pakietu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem oferty.
12. Kontakt w sprawach formalnych

Wydział Zamówień i Umów:

Katarzyna Bekus (KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Bzie”) – (32) 756 35 63
13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia

Osoby kontaktowe w sprawach technicznych:

Adam Jasielski (KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Bzie”) – (32) 756 35 52

Sławomir Firla (KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Bzie”) – (32) 756 37 05
14. Warunki płatności

1. Zapłata ceny/wynagrodzenia nastąpi w terminie do 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2. Zamawiający uiszcza wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Zapłata wynagrodzenia następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Wynagrodzenie wskazane w umowie zostanie powiększone o należny podatek VAT według stawki wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. W przypadku zmian stawki podatku VAT, odnoszącej się do usługi, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie o wysokość zmiany podatku VAT, bez konieczności zmiany umowy. Zmiana wynagrodzenia brutto nie będzie zmianą umowy i nie będzie skutkowała zmianą wynagrodzenia netto.

5. W przypadku gdy cena (wynagrodzenie – w zależności od rodzaju umowy) lub jej (jego) część, wynikająca z faktury VAT, wskazanej w ust._ przekroczy kwotę 15 000 złotych brutto, Zamawiający dokona zapłaty faktury VAT mechanizmem podzielnej płatności, przewidzianym w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający uprawniony będzie do zapłaty ceny lub jej części, wynikającej z faktury VAT, której wartość nie będzie przekraczała kwoty 15 000 złotych brutto mechanizmem podzielnej płatności.

6. Wykonawca, jeżeli jest czynnym podatnikiem VAT oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach został umieszony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

7. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie przez Wykonawcę faktur w formie elektronicznej począwszy od daty wskazanej w pisemnym Oświadczeniu o akceptacji przesyłania faktur drogą elektroniczną i na zasadach w nim opisanych. Wzór Oświadczenia został opublikowany na stronie o adresie: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/dokumenty-do-pobrania/ (Oświadczenie o akceptacji faktur elektronicznych – dostawca). Dla ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) nie jest wymagane uzyskanie Oświadczenia o akceptacji przesyłania faktur drogą elektroniczną.

8. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

9. Termin płatności faktury korygującej wynosi 14 dni od daty jej wpływu do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż termin płatności faktury pierwotnej.

10. Fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na adres:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Bzie”

ul. Rybnicka 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktur do Centrum Usług Wspólnych – jednostki organizacyjnej Zamawiającego na adres:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

ul. Armii Krajowej 56, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości fakturowania częściowego.

13. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru technicznego podpisany przez upoważnione osoby Wykonawcy i Zamawiającego.

14. Zamawiający ma prawo odmówienia podpisania protokołu, jeżeli stwierdzi, że usługa została wykonana niezgodnie z dokumentacją techniczną lub warunkami umowy.

Nie dopuszcza się stosowania zaliczek i przedpłat bez zgody Zarządu JSW S.A.

15. Termin dostawy/wykonania
Termin wykonywania przedmiotu zamówienia:do 3 miesięcy od daty
zawarcia umowy.16. Sposób dostawy/wykonania

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Specyfikacja techniczna;

Zgodnie z załącznikiem nr 3 – Istotne postanowienia umowy.
17. Warunki udziału

1. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil (konto) na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.

Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji na platformie pod adresem internetowym: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html

Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.

2. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania wniosków o dopuszczenie do aukcji.

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości970,00, należy wpłacić na konto JSW S.A.: PKO BP S.A. 29 1020 2498 0000 8002 0443 8719 z dopiskiem: Wadium do aukcji14/BZIE/23Modernizacja systemu gazometrycznego
w KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Bzie
”- przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego,

b) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,

c) wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Wykonawcy w wysokości odpowiadającej wartości wadium.

2. Wadium w formie pieniądza:

a) wpłaca się przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy (nie może być wpłacone przekazem pocztowym),

b) przechowywane jest przez Zamawiającego na rachunku bankowym. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

3. Wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej:

a) należy złożyć w kasie JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie”. Wadium w powyższych formach należy wystawić na kasie JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie”, Ruch „Bzie” ul. Górnicza 1, 44-330 Jastrzębie Zdrój – Beneficjent. Kasa otwarta w czwartki czynna od godziny 7:00 do 13:00.

b) w przypadku Oferty wspólnej może zostać wystawione na jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

4. Wadium w formie wstrzymania przez Zamawiającego zapłaty należności Wykonawcy wnosi się na poniższych zasadach (wskazana przez Wykonawcę należność powinna być istniejąca, najstarsza oraz bezsporna co do zasady i wysokości):

- w kwocie brutto dla faktur, których wartość nie przekracza 15 000,00 zł brutto

- w kwocie netto dla faktur, których wartość przekracza 15 000,00 zł brutto

W przypadku wadium w formie wstrzymania przez Zamawiającego zapłaty należności Wykonawcy w wysokości odpowiadającej wartości wadium, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia pisemnego lub elektronicznego oświadczenia (załącznik do ogłoszenia) o wyrażeniu zgody na wstrzymanie (zablokowanie) na czas trwania postępowania, odpowiedniej kwoty wierzytelności do zapłaty stanowiącej zabezpieczenie z tytułu wadium. Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku wierzytelności i niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasady, jak i wysokości. W tym celu Wykonawca składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) stosowne oświadczenie (w 2 egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Wykonawca dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje w CUW JSW S.A. –Sekcja Rozliczeń z Dostawcami). W przypadku złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej Wykonawca wysyła elektroniczną kopię podpisanego oświadczenia na wskazany adresy
e-mail: [email protected] Osobami zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882,Pani Bożena Temich nr tel. 32 756 4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w aukcji należy przedłożyć egzemplarz oświadczenia potwierdzony przez pracownika CUW."

5. Wadium wnoszone jest w jednostce monetarnej Złoty – PLN, chyba że Zamawiający postanowi inaczej.

6. Wadium uznaje się za wniesione w terminie, gdy przed upływem terminu składania ofert:

a) na rachunku bankowym Zamawiającego nastąpi uznanie przelewu środków pieniężnych odpowiadających kwotowo oznaczonemu wadium,

b) do Prowadzącego postępowanie wpłynie od Wykonawcy oświadczenie (potwierdzone
przez CUW) o przeznaczeniu kwot z należności Wykonawcy na pokrycie wadium
w postępowaniu,

c) w kasie Zamawiającego wskazanej w Ogłoszeniu zostanie złożona gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa,

d) oryginał gwarancji bankowej sporządzony w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta zostanie przesłany na adres skrzynki mailowej wskazany w Ogłoszeniu,

e) oryginał gwarancji ubezpieczeniowej sporządzonej w postaci elektronicznej lub kopia gwarancji ubezpieczeniowej, sporządzonej w postaci papierowej (formie pisemnej lub dokumentowej) zostanie przesłana na adres skrzynki mailowej wskazany w Ogłoszeniu.

7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą za wyjątkiem przypadków opisanych w § 14 „Regulaminu określającego sposób przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych” – załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 760/X/2021 z dnia 30.11.2021r.wraz z uwzględnieniem Aneksu nr 1 – Uchwała Zarządu JSW S.A. nr 183/XI/2023 z dnia 17.03.2023r.

8. W przypadku złożenia oferty wspólnej wadium w każdej z przewidzianych powyżej form może być wniesione przez jednego, niektórych lub wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

9. Po upływie terminu składania ofert wadium nie podlega uzupełnieniu.

10. W przypadku wydłużenia terminu związania ofertą Wykonawca musi równocześnie odpowiednio wydłużyć termin w jakim wadium zabezpiecza obowiązki Wykonawcy wynikające z udziału w Postępowaniu.

11. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z§ 14„Regulaminu określającego sposób przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych” – załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 760/X/2021 z dnia 30.11.2021r.wraz z uwzględnieniem Aneksu nr 1 – Uchwała Zarządu JSW S.A. nr 183/XI/2023 z dnia 17.03.2023r.

12. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z§ 15„Regulaminu określającego sposób przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych” – załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 760/X/2021 z dnia 30.11.2021r.wraz z uwzględnieniem Aneksu nr 1 – Uchwała Zarządu JSW S.A. nr 183/XI/2023 z dnia 17.03.2023r.

13. Złożenie przez Wykonawcę wniosku o dopuszczenie do aukcji zawierającego:

1. Wypełniony formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1.

2. Zaakceptowane oświadczenia będące załącznikiem nr 1.

3. Potwierdzenie dokonania ustanowienia wadium.

4. Dodatkowe wymagane od Wykonawcy dokumenty:

a) Wykaz jednorazowej usługi lub wielu usług obejmującej albo obejmujących wykonanie zadania o takiej samej lub porównywalnej specyfikacji technicznej do przedmiotu zamówienia o wartości co najmniej 200 000,00 zł netto wykonaną albo wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej albo ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu albo podmiotów, na rzecz którego albo których usługa albo usługi zostały wykonane.

b) Referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego przedstawiona albo przedstawione w wykazie usługi były wykonywane, potwierdzające, że została ona albo zostały one wykonane gwarantując jakość wykonania i/lub zostały wykonane należycie.

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w aukcji składany jest w formie pisemnej – przez przesłanie wniosku o dopuszczenie do aukcji w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji. Wykonawca przesyła wniosek wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres: w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Zofiówka”, ul. Rybnicka 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój Wydział Zamówień i Umów, lub osobiście JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Bzie”, ul. Górnicza 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Wydział Zamówień
i Umów pokój 6p Budynek Cechowni.

Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia oświadczeń o przedłużeniu terminu związania ofertą o dalszy czas oznaczony nie dłuższy jednak niż 60 dni.
18. Prawa i obowiązki zamawiającego

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie Postępowania.

3. Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy Wykonawca złoży kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.

4. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.

5. Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres e-mail: [email protected] do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy zakończono licytację.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji elektronicznej
-20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
Zgodnie z załącznikiem nr 2 - Specyfikacja techniczna21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie z załącznikiem nr 2 - Specyfikacja techniczna22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
Zgodnie z załącznikiem nr 2 - Specyfikacja technicznaPobierz ogłoszenie o aukcji


Deadline for aplication expired on 2023-06-14 at 10:00 .