Data i godzina rozpoczęcia licytacji: 2023-06-22 hour 10:00

Ogłoszenie o aukcji

Auction organiser:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

A person conducting the proceeding:

Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A.

ul. Towarowa 1

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Auction operator:

JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o.

ul. Armii Krajowej 56

44-330 Jastrzębie-Zdrój

NIP: 633-19-81-130 www.jswits.pl

Technical support for auction participants:

(+48) 71 787 35 34 [email protected]

Aukcja Nr 198/INW/23

(numer aukcji wg operatora 7328 )

(tryb postępowania – Aukcja elektroniczna)

Name of the auction: 198/INW/23 - Dostawa śluz wentylacyjnych zasilanych elektrycznie oraz śluz wentylacyjnych zasilanych pneumatycznie dla potrzeb JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice”

1. Języki
Język polski
2. Opis
Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są automatycznie następujące po sobie malejące poziomy cenowe. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza akceptację danego poziomu cenowego, widoczne go podczas licytacji. Wykonawca posiada określoną ilość czasu na każdorazowe podjęcie decyzji o akceptacji danego poziomu cenowego. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału w licytacji.

O wyborze oferty i podjętej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany po zatwierdzeniu wyników postępowania.

Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT(NETTO).

Prosimy o zalogowanie się do aukcji z odpowiednim wyprzedzeniem uwzględniając ewentualne problemy sprzętowe oraz techniczne (np. problemy z logowaniem). UWAGA!!! Czas trwania sesji na platformie Operatora aukcji wynosi5 minut. Zalogowanie się na więcej niż 5 minut przed rozpoczęciem aukcji bez wykonywania jakichkolwiek akcji (stan bezczynności) wymaga odświeżenia strony i ponownego zalogowania się.
3. Informacje dodatkowe
Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie „Regulamin określający sposób przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych” –załącznik do uchwały Zarządu JSW S.A. nr 760/X/2021 z dnia 30.11.2021r. dalej: Regulamin. 
Uwaga !
Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13: Wykonawca powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji. Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 756 4234.

Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na platformie zakupowej dostępnej na stronie internetowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/aktualneaukcje.html oraz na stronie Zamawiającego pod poniższym linkiem: https://www.jsw.pl/dlakontrahentow/przetargi/

Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o adresie: [email protected]

Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie:[email protected] (załączają do wiadomości mailowej) nie może przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe pliki Wykonawca zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.

Postanowienia wzoru umowy/IPU znajdują zastosowanie w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub uchylane przez postanowienia Ogłoszenia o aukcji oraz Specyfikacji technicznej w niniejszym postępowaniu.
4. Waluta
PLN
Appendices
1. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy.pdf
2. Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej.pdf
3. Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna.pdf
4. Załącznik nr 2 do Specyfikacji technicznej.pdf
5. Załącznik nr 3 - IPU.pdf
6. Załącznik nr 3 do Specyfikacji technicznej.pdf
7. Załącznik nr 4 do Specyfikacji technicznej.pdf
8. Załącznik nr 4 Klauzula Informacyjna RODO.pdf
9. Załącznik nr 5 Oświadczenie dotyczące statusu dużego przedsiębiorcy.pdf
10. Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia - wstrzymanie zapłaty należności.pdf
11. Informacja do post. 198 INW 23.pdf
12. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy - po modyfikacji.pdf
13. Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna - po modyfikacji.pdf
14. Załącznik nr 3 - IPU - po modyfikacji.pdf
6. Lista produktów
No. Name of the task Quantity Unit Notes
1. Zadanie 1. Dostawa 1 szt. kompletnej śluzy wentylacyjnej zasilanej elektrycznie zabudowanej na trasie kolei linowej z napędem HNK-2, składającej się z dwóch tam 1 pieces Read
2. Zadanie 2. Dostawa 2 szt. kompletnych śluz wentylacyjnych zasilanych elektrycznie składających się z dwóch tam 1 pieces Read
3. Zadanie 3. Dostawa 1 szt. kompletnej śluzy wentylacyjnej z zasilaniem pneumatycznym, składającej się z trzech tam 1 pieces Read
4. Zadanie 4. Dostawa 1 szt. śluzy wentylacyjnej automatycznej o napędzie pneumatycznym składającej się z dwóch tam 1 pieces Read
7. Kryteria oceny
No. Category
1. Price
8. Reguły
Open bidding
Multiobject japanese auction
Descending price auction
Price is per unit
Time to make a decision: 60 seconds
9. Terminy
Termin rozpoczęcia licytacji: 2023-06-22 10:00
Termin składania ofert: 2023-06-07 23:59
10. Widok
Bidder cannot see other bidders’ names
11. Informacje o ofertach

1. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia całości lub części przedmiotu zamówienia podwykonawcom/osobom trzecim.

5. Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez prowadzącego postępowanie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

6. Kryterium oceny– 100 % cena.

12. Kontakt w sprawach formalnych
Dział Zamówień Niepublicznych Inwestycje, Paweł Langer nr tel.: 32 756 4234; e-mail: [email protected]13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Osoba kontaktowa w sprawach technicznych: 
Krzysztof Krzemień tel. 32 718 58 41
Michalik Bartłomiej tel. 32 718 5687
14. Warunki płatności

1. Zapłata ceny nastąpi w terminie do 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT.
2. Fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na adres: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” ul. Dworcowa 1, 44-190 Knurów.
3. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe - za realizację każdego zadania.
4. Każdorazowo podstawą wystawienia faktur/y VAT będzie protokół odbioru przedmiotu umowy, podpisany przez osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.
5. W przypadku gdy cena (wynagrodzenie – w zależności od rodzaju umowy) lub jej (jego) część, wynikająca z faktury VAT, wskazanej w ust. 1 przekroczy kwotę 15 000 złotych brutto, Zamawiający dokona zapłaty faktury VAT mechanizmem podzielonej płatności, przewidzianym w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający uprawniony będzie do zapłaty ceny lub jej części, wynikającej z faktury VAT, której wartość nie będzie przekraczała kwoty 15 000 zł brutto mechanizmem podzielonej płatności.
6. Nie dopuszcza się stosowania zaliczek i przedpłat bez zgody Zarządu JSW S.A.

15. Termin dostawy/wykonania
1) Termin realizacji zamówienia:
- IV kwartał 2023 r.

2) Miejsce wykonania zamówienia:

- miejscem odbioru przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 i 3 jest magazyn ZWP przy JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów, 44-190 Knurów, ul. Kopalniana 1 (czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 700-1300),

- miejscem odbioru przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 i 4 jest magazyn ZWP przy KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice, 44-193 Knurów, ul. Górnicza 1.3) Sposób wykonania zamówienia:

16. Sposób dostawy/wykonania
Zgodnie z Załącznikiem nr 2 - Specyfikacja Techniczna17. Warunki udziału
I. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil (konto) na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl oraz zgłosić udział w aukcji najpóźniej do godz. 23:59 w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji na platformie pod adresem internetowym: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.htmlRejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.

II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert.
Wysokość wadium: 45 000,00 zł:

Wadium należy wnieść w jednej lub kilku z następujących form:

1. Pieniądzu w formie przelewu na rachunek bankowy (nie może być wpłacone przekazem pocztowym): Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, PKO BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443 8792 z dopiskiem "wadium do aukcji nr 198/INW/23".

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert na rachunku bankowym Zamawiającego nastąpi uznanie przelewu środków pieniężnych odpowiadających kwotowo oznaczonemu wadium.

2. Gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione (w jednym z poniższych sposobów), jeżeli przed upływem terminu składania ofert:
- w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. zostanie złożony oryginał gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
- oryginał gwarancji bankowej sporządzony w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta zostanie przesłany na adres skrzynki mailowej: [email protected].
- oryginał bądź kopia gwarancji ubezpieczeniowej sporządzonej w postaci elektronicznej lub kopia gwarancji ubezpieczeniowej, sporządzonej w postaci papierowej (formie pisemnej lub dokumentowej) zostanie przesłana na adres skrzynki mailowej: [email protected].

W szczególności treść gwarancji powinna zawierać:
a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłaty wadium na pierwsze żądanie Organizatora aukcji (Beneficjenta) w sytuacjach określonych w § 15 „Regulaminu określającego sposób przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych” – Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 760/X/2021 z dnia 30.11.2021 r.,
b) wskazanie sumy gwarancyjnej,
c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji,
d) określenie terminu ważności gwarancji.

Złożenie lub przesłanie gwarancji, których treść nie będzie spełniać ww. wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 21 ust. 2 lit. b Regulaminu.

Kasa ZWP JSW S.A. jest czynna w dniach: poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach od 08:00 do 09:00 oraz 12:30 do 13:30.3. Wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Wykonawcy w wysokości odpowiadającej wartości wadium jest możliwe:- w kwocie brutto dla faktur, których wartość nie przekracza 15 000,00 zł brutto,- w kwocie netto dla faktur, których wartość przekracza 15 000,00 zł brutto.
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert do Prowadzącego postępowanie wpłynie od Wykonawcy oświadczenie (potwierdzone przez CUW JSW S.A.) o przeznaczeniu kwot z należności Wykonawcy na pokrycie wadium w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik do ogłoszenia).
Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. 
Wskazane należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasady, jak i wysokości. 
W tym celu Wykonawca składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Obsługi Zobowiązań) stosowne oświadczenie (w 2 egzemplarzach). 
CUW JSW S.A. (Sekcja Obsługi Zobowiązań) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Wykonawca dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje w CUW JSW S.A. – Sekcja Obsługi Zobowiązań).
W przypadku złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej Wykonawca wysyła elektroniczną kopię podpisanego oświadczenia na wskazany adres e-mail: [email protected] zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882, Pani Bożena Temich nr tel. 32 756 4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739.Wraz z ofertą należy przedłożyć egzemplarz oświadczenia potwierdzony przez pracownika CUW.

Wraz z ofertą należy przedłożyć egzemplarz oświadczenia potwierdzony przez pracownika CUW.

III. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą:

1. Wypełniony formularz ofertowy wraz z zaakceptowanymi oświadczeniami będący załącznikiem nr 1.

2. Potwierdzenie dokonania ustanowienia wadium.

3. Dokumenty wskazane w Specyfikacji technicznej.

4. Oświadczenie Wykonawcy stwierdzające, ze przedmiot zamówienia spełnia wymagania aktów prawnych wdrażających dyrektywy nowego podejścia UE do polskiego ustawodawstwa:
a) Ustawy z dnia 13.04.2016r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku wraz z późniejszymi zmianami i wynikających z niej rozporządzeń:
1) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, wdrażające postanowienia dyrektywy 2014/34/UE;
b) Ustawy z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze z późniejszymi zmianami i wynikających z niej rozporządzeń:
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych wraz z późniejszymi zmianami;
3) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych;
4) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych wraz z późniejszymi zmianami.

5. Deklaracja Zgodności typu UE– wzór.5. Certyfikat badania typu UE lub Certyfikat zgodności – kopia.6. DTR/Instrukcja obsługi wraz z rysunkami oferowanego przedmiotu zamówienia – kopia

6. Wykaz zamówień (co najmniej jednego) wskazujących, że Wykonawca (w przypadku oferty złożonej przez konsorcjum firm, lider bądź jeden z uczestników/członków konsorcjum) przedstawi wykaz co najmniej jednej dostawy śluzy wentylacyjnej zasilanej elektrycznie lub zasilanej pneumatycznie, realizowanej dla zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub z okresu prowadzenia działalności (jeżeli jest on krótszy niż 3 lata). Wykaz winien zawierać przedmiot dostawy, datę wykonania oraz dane podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana.

7.Referencje bądź inne dokumenty podpisane przez upoważnione osoby na rzecz których wskazane
w ww. wykazie dostawy zostały wykonane, potwierdzające, że przedmiot zamówienia został wykonany należycie.

Ofertę można złożyć w jednej z następujących form:

- w formie pisemnej – przez przesłanie oferty w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji. Wykonawca przesyła ofertę wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres: JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

- w formie wiadomości e-mail, jest składana jako skan (pdf) oferty sporządzonej uprzednio w formie pisemnej ze wszystkimi koniecznymi elementami. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji ([email protected]) W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.

- w formie elektronicznej, składana jest w formie plików pdf obejmujących treść oferty i została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji ([email protected]). W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.

18. Prawa i obowiązki zamawiającego
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.
3. Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy Wykonawca złoży kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.
4. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.
5. Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres email:[email protected] do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy zakończono licytację.
6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą stosownie do postanowień Regulaminu.
19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji elektronicznej
-

20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
Zgodnie z załącznikiem nr 2 - Specyfikacja Techniczna21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
-22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
Pobierz ogłoszenie o aukcji


Deadline for aplication expired on 2023-06-07 at 23:59 .