Data i godzina rozpoczęcia licytacji: 2023-06-13 hour 10:00

Ogłoszenie o aukcji

Auction organiser:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

A person conducting the proceeding:

Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A.

ul. Towarowa 1

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Auction operator:

JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o.

ul. Armii Krajowej 56

44-330 Jastrzębie-Zdrój

NIP: 633-19-81-130 www.jswits.pl

Technical support for auction participants:

(+48) 71 787 35 34 [email protected]

Aukcja Nr 199/INW/23

(numer aukcji wg operatora 7316 )

(tryb postępowania – Aukcja elektroniczna)

Name of the auction: 199/INW/23 - Alokacja, zabudowa i uruchomienie w JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice, na Ruchu Szczygłowice z # VI KWK Budryk dwóch pracujących układów kogeneracyjnych o mocy 2 x 4 MWe

1. Języki
Język polski
2. Opis
Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są automatycznie następujące po sobie malejące poziomy cenowe. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza akceptację danego poziomu cenowego, widocznego podczas licytacji. Wykonawca posiada określoną ilość czasu na każdorazowe podjęcie decyzji o akceptacji danego poziomu cenowego. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału w licytacji.
O wyborze oferty i podjętej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany po zatwierdzeniu wyników postępowania.
Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w EURO.
Prosimy o zalogowanie się do aukcji z odpowiednim wyprzedzeniem uwzględniając ewentualne problemy sprzętowe oraz techniczne (np. problemy z logowaniem). UWAGA!!! Czas trwania sesji na platformie Operatora aukcji wynosi 5 minut. Zalogowanie się na więcej niż 5 minut przed rozpoczęciem aukcji bez wykonywania jakichkolwiek akcji (stan bezczynności) wymaga odświeżenia strony i ponownego zalogowania się.
3. Informacje dodatkowe
Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie „Regulaminu określającego sposób przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych” – Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 760/X/2021 z dnia 30.11.2021 r., dalej: Regulamin.

Uwaga !Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji.
Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 756 4934.

Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na platformie zakupowej dostępnej na stronie internetowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/aktualneaukcje.html oraz na stronie Zamawiającego pod poniższym linkiem: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o adresie: [email protected]

Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie: [email protected] (załączają do wiadomości mailowej) nie może przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe pliki Wykonawca zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.

Postanowienia wzoru umowy/IPU znajdują zastosowanie w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub uchylane przez postanowienia Ogłoszenia o aukcji oraz Specyfikacji technicznej w niniejszym postępowaniu.
4. Waluta
EUR
Appendices
1. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy.pdf
2. Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna.pdf
3. Załącznik nr 3 - IPU.pdf
4. Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia.pdf
5. Załącznik nr 5 - Klauzula inf. RODO.pdf
6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy.pdf
7. Cennik Zamawiającego od 01.03.2023 r..pdf
8. Informacja o pytaniach do post. 199 INW 23.pdf
6. Lista produktów
No. Name of the task Quantity Unit Notes
1. Alokacja, zabudowa i uruchomienie w JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice, na Ruchu Szczygłowice z # VI KWK Budryk dwóch pracujących układów kogeneracyjnych o mocy 2 x 4 MWe 1 Bundle Read
7. Kryteria oceny
No. Category
1. Price
8. Reguły
Open bidding
Multiobject japanese auction
Descending price auction
Price is per unit
Time to make a decision: 60 seconds
9. Terminy
Termin rozpoczęcia licytacji: 2023-06-13 10:00
Termin składania ofert: 2023-06-07 23:59
10. Widok
Bidder cannot see other bidders’ names
11. Informacje o ofertach
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia całości lub części przedmiotu zamówienia podwykonawcom/osobom trzecim.

a) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych podmiotów, którym zostanie powierzone wykonanie całości lub części przedmiotu zamówienia jako podwykonawcom - niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
b) Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów, którym zostanie powierzone wykonanie całości lub części przedmiotu zamówienia jako podwykonawcom, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5. Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez prowadzącego postępowanie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
6. Kryterium oceny– 100 % cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
7. Jeżeli w aukcji licytowana jest pozycja, której jednostką miary jest pakiet Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie pakietu, ponadto po zakończeniu aukcji Wykonawcy będą zobowiązani do rozpisania cen jednostkowych pakietu zgodnie z wartością uzyskaną w wyniku aukcji. Łączna wartość pakietu po rozpisaniu cen jednostkowych nie może przekroczyć wartości wylicytowanej w aukcji.
12. Kontakt w sprawach formalnych
Sylwia Maciończyk - tel. 32 756 4934

13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Krzysztof Botor tel. 32 717 65 53
14. Warunki płatności

1. Zapłata ceny nastąpi w terminie do 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata wynagrodzenia następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

2. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w euro.
3. Fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na adres: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” ul. Dworcowa 1, 44-190 Knurów
4. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego.
6. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru końcowego, podpisany przez upoważnione osoby Wykonawcy i Zamawiającego.
7. Nie dopuszcza się stosowania zaliczek i przedpłat bez zgody Zarządu JSW S.A.

15. Termin dostawy/wykonania
1. Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: 10 miesięcy od daty przekazania rejonu robót.
Protokolarne przekazanie rejonu robót – do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
2. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: KWK Knurów-Szczygłowice, Ruch Szczygłowice oraz KWK Budryk.

16. Sposób dostawy/wykonania
Sposób wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Techniczną.

17. Warunki udziału
I. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil (konto) na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl oraz zgłosić udział w aukcji najpóźniej do godz. 23:59 w dniu, w którym upływa termin składania ofert.
Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji na platformie pod adresem internetowym: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.htmlRejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.

II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert.

Wysokość wadium: 160 000,00 EURO

Wadium należy wnieść w jednej lub kilku z następujących form:

1. Pieniądzu w formie przelewu na rachunek bankowy (nie może być wpłacone przekazem pocztowym): Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, PKO BP S.A. nr konta 18 1020 1026 0000 1402 0585 7174 z dopiskiem "wadium do aukcji nr 199/INW/23".

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert na rachunku bankowym Zamawiającego nastąpi uznanie przelewu środków pieniężnych odpowiadających kwotowo oznaczonemu wadium.

2. Gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione (w jednym z poniższych sposobów), jeżeli przed upływem terminu składania ofert:
- w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. zostanie złożony oryginał gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
- oryginał gwarancji bankowej sporządzony w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta zostanie przesłany na adres skrzynki mailowej: [email protected].
- oryginał bądź kopia gwarancji ubezpieczeniowej sporządzonej w postaci elektronicznej lub kopia gwarancji ubezpieczeniowej, sporządzonej w postaci papierowej (formie pisemnej lub dokumentowej) zostanie przesłana na adres skrzynki mailowej: [email protected].

W szczególności treść gwarancji powinna zawierać:

a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłaty wadium na pierwsze żądanie Organizatora aukcji (Beneficjenta) w sytuacjach określonych w § 15 „Regulaminu określającego sposób przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych” – Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 760/X/2021 z dnia 30.11.2021 r.,

b) wskazanie sumy gwarancyjnej,

c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji,

d) określenie terminu ważności gwarancji.

Złożenie lub przesłanie gwarancji, których treść nie będzie spełniać ww. wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 21 ust. 2 lit. b Regulaminu.
Kasa ZWP JSW S.A. jest czynna w dniach: poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach od 08:00 do 09:00 oraz 12:30 do 13:30.

3. Wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Wykonawcy w wysokości odpowiadającej wartości wadium jest możliwe:- w kwocie brutto dla faktur, których wartość nie przekracza 15 000,00 zł brutto,- w kwocie netto dla faktur, których wartość przekracza 15 000,00 zł brutto.

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert do Prowadzącego postępowanie wpłynie od Wykonawcy oświadczenie (potwierdzone przez CUW JSW S.A.) o przeznaczeniu kwot z należności Wykonawcy na pokrycie wadium w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik do ogłoszenia).Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasady, jak i wysokości. W tym celu Wykonawca składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Obsługi Zobowiązań) stosowne oświadczenie (w 2 egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Obsługi Zobowiązań) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Wykonawca dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje w CUW JSW S.A. – Sekcja Obsługi Zobowiązań).W przypadku złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej Wykonawca wysyła elektroniczną kopię podpisanego oświadczenia na wskazany adres e-mail: [email protected] zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882, Pani Bożena Temich nr tel. 32 756 4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739.Wraz z ofertą należy przedłożyć egzemplarz oświadczenia potwierdzony przez pracownika CUW.


III. Złożenie przez Wykonawcę oferty zawierającej:

1. formularz ofertowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
2. dokumenty wskazane w specyfikacji technicznej (załącznik nr 2 do ogłoszenia).
3. potwierdzenie wniesienia wadium,
4. Wykaz robót budowlanych wykonanych przez wykonawcę (w przypadku oferty złożonej przez konsorcjum firm, lider bądź jeden z uczestników/członków konsorcjum) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem składania ofert (jeżeli okres działalności jest krótszy, to za ten okres) związanych z zabudową i uruchomieniem układów kogeneracyjnych dla potrzeb zakładów górniczych.

Wykaz winien zawierać przedmiot zamówienia, daty wykonania i dane podmiotu na rzecz którego roboty zostały wykonane.

5. Referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego wskazane w wykazie roboty były wykonane - potwierdzające, że zostały one wykonane należycie.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca korzystający z doświadczenia (referencji) podmiotu trzeciego musi wskazać ów podmiot jako podwykonawcę zakresu umowy w części z jakiej korzysta z jego potencjału.

6. Oświadczenie, złożone na druku Formularza Ofertowego, iż od dnia zawarcia umowy Wykonawca będzie dysponował pracownikami posiadającymi następujące kwalifikacje i uprawnienia:

a) Kierownik robót w branży budowlanej:
1 osoba posiadająca łącznie:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
• potwierdzenie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
• stwierdzenie kwalifikacji w drodze świadectwa wydanego przez dyrektora okręgowego urzędu górniczego dla osoby wykonującej co najmniej czynności w dozorze ruchu w podziemnym zakładzie górniczym wydobywającym węgiel kamienny, w specjalności budowlanej; zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego

b) Kierownik robót w branży elektrycznej:
 co najmniej 1 osoba posiadająca łącznie:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
• potwierdzenie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
• stwierdzenie kwalifikacji w drodze świadectwa wydanego przez dyrektora okręgowego urzędu górniczego dla osoby wykonującej czynności w dozorze ruchu w podziemnym zakładzie górniczym wydobywającym węgiel kamienny, w specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń powierzchniowych; zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego,
• świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 1 na stanowisku dozoru „D”, wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci; w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.

c) Dozór ruchu w specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń:
co najmniej 1 osoba na zmianę roboczą posiadająca łącznie:
• stwierdzenie kwalifikacji w drodze świadectwa wydanego przez dyrektora okręgowego urzędu górniczego dla osoby wykonującej czynności w dozorze ruchu w podziemnym zakładzie górniczym wydobywającym węgiel kamienny, w specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń dołowych; zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego• świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 1 na stanowisku dozoru „D”, wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie obsługi, konserwacji, montażu, kontrolno-pomiarowym dla co najmniej:
– urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do i powyżej 1 kV;

d) Służbę BHP:co najmniej 1 osoba posiadająca łącznie:
• kwalifikacje pracownika służb BHP zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy ,
• stwierdzenie kwalifikacji w drodze świadectwa wydanego przez dyrektora okręgowego urzędu górniczego dla osoby wykonującej czynności w dozorze ruchu w podziemnym zakładzie górniczym wydobywającym węgiel kamienny; zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

e) Pozostali pracownicy Wykonawcy biorący udział w realizacji przedmiotu zamówienia:
• aktualne świadectwa kwalifikacyjne, uprawnienia i upoważnienia zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów.

Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień/kwalifikacji równoważnych dla ww., wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, o ile nie utraciły one swojej ważności w aspekcie zmiany stanu prawnego.


Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.

Ofertę można złożyć w jednej z następujących form:

- w formie pisemnej – przez przesłanie oferty w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji. Wykonawca przesyła ofertę wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres: JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

- w formie wiadomości e-mail, jest składana jako skan (pdf) oferty sporządzonej uprzednio w formie pisemnej ze wszystkimi koniecznymi elementami. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej: [email protected]. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.

- w formie elektronicznej, składana jest w formie plików pdf obejmujących treść oferty i została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej: [email protected]. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.
18. Prawa i obowiązki zamawiającego
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania w całości lub części (w zakresie poszczególnych zadań) bez podania przyczyn na każdym etapie Postępowania.
3. Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy Wykonawca złoży kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.
4. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.
5. Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres e-mail: [email protected] do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy zakończono licytację.
6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą stosownie do postanowień Regulaminu.
19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji elektronicznej
-
20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną


21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną


22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną
Pobierz ogłoszenie o aukcji


Deadline for aplication expired on 2023-06-07 at 23:59 .