Data i godzina rozpoczęcia licytacji: 2019-12-13 hour 10:00

Ogłoszenie o aukcji

Auction organiser:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

A person conducting the proceeding:

Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A.

ul. Towarowa 1

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Auction operator:

Logintrade S.A.

ul. Legnicka 57D, lokal B/J

54-203 Wrocław

NIP: 8942953589 https://www.logintrade.pl

Technical support for auction participants:

(+48) 71 787 35 34 [email protected]

Aukcja Nr 326/R/WZP/19

(numer aukcji wg operatora 38 )

(tryb postępowania – Aukcja elektroniczna)

Name of the auction: 326/R/WZP/19 Wykonanie pobierki spągu w przekopie taśmowym DF poz. 1080, przecince D-2 w pokł. 412 łg+łd i 412 łg i pochylni badawczej wentylacyjnej D-2 w pokł. 412 łg+łd i 412 łg w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”.

1. Języki
Język polski
2. Opis

Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są automatycznie następujące po sobie malejące poziomy cenowe. Złożenie oferty przez Oferenta oznacza akceptację danego poziomu cenowego, widocznego podczas licytacji. Oferent posiada określoną ilość czasu na każdorazowe podjęcie decyzji o akceptacji danego poziomu cenowego. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Oferenta z dalszego udziału w licytacji.

O wyborze oferty i podjętej decyzji Oferent zostanie poinformowany po zatwierdzeniu wyników postępowania.

Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).

Prosimy o zalogowanie się 5 minut przed rozpoczęciem licytacji.

Wymagania ofertowe stanowi Ogłoszenie o aukcji wraz z załącznikami.

3. Informacje dodatkowe

Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie „Regulamin określający sposób Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych” – Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 270/IX/2019 z dnia 10.04.2019r.Uwaga !


Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Oferent powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji. O powyższym Oferenci informowani będą drogą elektroniczną przez Operatora aukcji.Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 756 4278.Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na platformie zakupowej dostępnej na stronie internetowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/aktualneaukcje.html oraz na stronie Zamawiającego pod poniższym linkiem: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o adresie: [email protected]Łączna objętość plików, które Oferenci przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie: [email protected] (załączają do wiadomości mailowej) nie może przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe pliki Oferent zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.


Postanowienia wzoru umowy znajdują zastosowanie w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub uchylane przez postanowienia Ogłoszenia o aukcji elektronicznej oraz Specyfikacji technicznej w postępowaniu nr 326/R/WZP/19.

4. Waluta
PLN
5. Załączniki
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf
2. Załącznik nr 2 -Specyfikacja techniczna.pdf
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta.pdf
4. Załącznik nr 4 - IPU.pdf
5. Załącznik nr 5 - Cennik opłat i usług świadcz. dla firm obcych.pdf
6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie o zgodzie na zablokow. zobow..pdf
7. Informacja - RODO.pdf
6. Lista produktów
No. Name of the task Quantity Unit Notes
1. Wykonanie pobierki spągu w przekopie taśmowym DF poz. 1080, przecince D-2 w pokł. 412 łg+łd i 412 łg i pochylni badawczej wentylacyjnej D-2 w pokł. 412 łg+łd i 412 łg . 1 Bundle Read
7. Kryteria oceny
No. Category
1. Price
8. Reguły
Open bidding
Japanese auction
Descending price auction
Price is per whole contract
Time to make a decision: 60 seconds
9. Terminy
Termin rozpoczęcia licytacji: 2019-12-13 10:00
Termin składania wniosków o dopuszczenie do aukcji: 2019-12-02 23:59
10. Widok
Bidder cannot see other bidders’ names
11. Informacje o ofertach

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia całości lub części przedmiotu zamówienia podwykonawcom.


Jeżeli przedmiotem Aukcji elektronicznej jest pakiet nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie pakietu. Ponadto po zakończeniu licytacji elektronicznej Oferenci będą zobowiązani (na wniosek Prowadzącego postępowanie) do obniżenia jednostkowej ceny netto każdej pozycji pakietu proporcjonalnie do obniżenia wartości netto za pakiet dokonanego w wyniku licytacji elektronicznej. Nierozpisanie cen jednostkowych w pakiecie w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem oferty

12. Kontakt w sprawach formalnych
Dział Zamówień Niepublicznych Usługi, Renata Drąszkowska nt tel. 32 756 4278; e-mail: [email protected]
13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Osoba kontaktowa w sprawach technicznych: Wojciech Mazurek nr tel. 32 756 5521; Jacek Gajda nr tel. 32 756 5203
14. Warunki płatności

1.Płatność nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Centrum Usług Wspólnych - jednostki organizacyjnej Zamawiającego. 2. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 3. Fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na adres: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” ul. Rybnicka 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego – miesięcznego. 5. Podstawą do wystawiania faktur będą pozytywne protokoły odbioru prac podpisane przez upoważnione osoby Wykonawcy i Zamawiającego. 6. Nie dopuszcza się stosowania zaliczek bez zgody Zarządu JSW S.A.

15. Termin dostawy/wykonania
6 miesięcy od daty zawarcia umowy


16. Sposób dostawy/wykonania
-
17. Warunki udziału

I. Oferent, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil (konto) na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl oraz zgłosić udział w aukcji najpóźniej do godz. 23:59 w dniu, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w aukcji. Oferent nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji na platformie pod adresem internetowym: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.
II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania wniosków o dopuszczenie do aukcji.
Wysokość wadium: 70000,00
Wadium należy wnieść w jednej z następujących form:
1. Pieniądzu - bezgotówkowo w formie przelewu na rachunek bankowy: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, PKO BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443 8792 z dopiskiem:

wadium do aukcji 326/R/WZP/19
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli uznanie środków w wysokości odpowiadającej wadium nastąpi na rachunku bankowym Organizatora aukcji przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w aukcji, w sposób umożliwiający Organizatorowi aukcji weryfikację skutecznego wniesienia wadium.
2. Poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej.
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w aukcji oryginał dokumentu gwarancji lub poręczenia zostanie złożony w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. lub oryginał gwarancji lub poręczenia sporządzony w formie elektronicznej zostanie przesłany na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W szczególności treść gwarancji lub poręczenia powinna zawierać:
a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wadium na pierwsze żądanie Organizatora aukcji (Beneficjenta) w sytuacjach określonych w § 27 "Regulaminu…”,
b) wskazanie sumy gwarancyjnej lub poręczenia,
c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji lub poręczenia,
d) określenie terminu ważności gwarancji lub poręczenia.
Złożenie lub przesłanie poręczenia lub gwarancji, których treść nie będzie spełniać ww. wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 40 ust. 2 lit. b „Regulaminu…”
3. Wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Oferenta w wysokości odpowiadającej wartości wadium jest możliwe:
- w kwocie brutto dla faktur, których wartość nie przekracza 15 000,00 zł brutto,
- w kwocie netto dla faktur, których wartość przekracza 15 000,00 zł brutto.
W przypadku wadium w formie wstrzymania przez Zamawiającego zapłaty należności Oferenta w wysokości odpowiadającej wartości wadium, Oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnego lub elektronicznego oświadczenia (załącznik do ogłoszenia) o wyrażeniu zgody na wstrzymanie (zablokowanie) na czas trwania postępowania, odpowiedniej kwoty wierzytelności do zapłaty stanowiącej zabezpieczenie z tytułu wadium. Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasady, jak i wysokości. W tym celu Oferent składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) stosowne oświadczenie (w 2 egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Oferent dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje w CUW JSW S.A. – Sekcja Rozliczeń z Dostawcami). W przypadku złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej Oferent wysyła elektroniczną kopię podpisanego oświadczenia na wskazany adresy e-mail: [email protected] Osobami zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882, Pani Bożena Temich nr tel. 32 756 4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w aukcji należy przedłożyć egzemplarz oświadczenia potwierdzony przez pracownika CUW."

III Złożenie przez Oferenta wniosku o dopuszczenie do aukcji zawierającego: 

1. Wypełniony formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1.

2. Zaakceptowane oświadczenia będące załącznikiem nr 3.

3. Potwierdzenie dokonania ustanowienia wadium.

4. Dodatkowe wymagane od oferenta dokumenty:

Kopie stosownych referencji w zakresie jakości i bezpieczeństwa wykonania drążenia wyrobisk w zakresie min. 50m przy użycie MW (w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wystawionych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego JSW S.A. (w przypadku braku prowadzenia robót w zakładach JSW S.A. inne referencje spełniające ww. warunek).

PRZYPADKU WYKONYWANIA ROBÓT W ZAKŁADZIE GÓRNICZYM :

Wymagania w zakresie zatrudniania osób przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia:

oświadczenie o zatrudnianiu osób posiadających wymagane przepisami kwalifikacje
w zakresie:

a. kwalifikacji osób przewidzianych do kierowania, nadzorowania i kontroli nadrobotami stanowiącymi przedmiot przetargu w ilości minimum:

─ 1 osoba o kwalifikacjach osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności górniczej,

─ 1 osoba o kwalifikacjach osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej,

─ 1 osoba o kwalifikacjach osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej,

─ 1 osoba o kwalifikacjach Kierownik Działu Techniki Strzałowej,

─ 1 pracownika służby bhp, posiadającego łącznie kwalifikacje:

· pracownika służby bhp (zgodnie z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 02.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy )

· minimum osoby dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w specjalności, której stwierdzenie kwalifikacji następuje w drodze świadectwa wydanego przez organy nadzoru górniczego.

─ 4 osoby o kwalifikacjach osoby dozoru ruchu w specjalności górniczej,

─ 1 osoba o kwalifikacjach osoby dozoru ruchu w specjalności elektrycznej,

─ 1 osoba o kwalifikacjach osoby dozoru ruchu w specjalności mechanicznej,

b. Pozostałych osób przewidzianych do wykonywania zadania w ilości minimum:

─ elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV – 1 osoba,

─ operator samojezdnych maszyn przodkowych w podziemnych zakładach górniczych
– 4 osoby,

─ górnik – 20 osób,

─ instruktor strzałowy – 1 osoba,

─ kwalifikacje cieśli – 4 osoby,

─ kwalifikacje ślusarza – 1 osoba.

Górnik strzałowy – 1 osoba


Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.

Wniosek o dopuszczenie do Aukcji składany jest w jednej z następujących form:

- w formie pisemnej – przez przesłanie wniosku o dopuszczenie do Aukcji w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji. Oferent przesyła wniosek wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres: JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

- w formie wiadomości e-mail, zawierającej jako załącznik skan wniosku o dopuszczenie do Aukcji (pdf), sporządzonego uprzednio w formie pisemnej wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami w formie skanów (pdf). Oferent przesyła wniosek na adres email: [email protected] W tytule wiadomości e-mail Oferent podaje numer aukcji.

- w formie wiadomości e-mail, zawierającej jako załącznik wniosek o dopuszczenie do Aukcji, sporządzony w postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami w formie skanów (pdf). Oferent przesyła wniosek na adres email: [email protected] W tytule wiadomości e-mail Oferent podaje numer aukcji.

To jest podwójnie

Oferent związany jest wnioskiem 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do Aukcji.

18. Prawa i obowiązki zamawiającego
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.


2. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienie Postępowanie bez podania przyczyn na każdym etapie Postępowanie.


3. Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy oferent złożył kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo aukcję unieważniono.


4. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.


5. Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres email: [email protected] do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy zakończono licytację.


6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Oferentem.
19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji elektronicznej
-
20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia o aukcji - Specyfikacja techniczna21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia o aukcji - Specyfikacja techniczna
22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
-
Pobierz ogłoszenie o aukcji


Deadline for aplication expired on 2019-12-02 at 23:59 .