Data i godzina rozpoczęcia licytacji: 2021-12-10 hour 10:00

Ogłoszenie o aukcji

Auction organiser:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

A person conducting the proceeding:

Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A.

ul. Towarowa 1

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Auction operator:

JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o.

ul. Armii Krajowej 56

44-330 Jastrzębie-Zdrój

NIP: 633-19-81-130 www.jswits.pl

Technical support for auction participants:

(+48) 71 787 35 34 [email protected]

Aukcja Nr 203/INW/21

(numer aukcji wg operatora 3861 )

(tryb postępowania – Aukcja elektroniczna)

Name of the auction: 203/INW/21 - Wykonanie pochylni wentylacyjnej IV oraz przecinki I w pokładzie 408/3 w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów.

1. Języki
Język polski
2. Opis

Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są automatycznie następujące po sobie malejące poziomy cenowe. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza akceptację danego poziomu cenowego, widocznego podczas licytacji. Wykonawca posiada określoną ilość czasu na każdorazowe podjęcie decyzji o akceptacji danego poziomu cenowego. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału w licytacji.

O wyborze oferty i podjętej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany po zatwierdzeniu wyników postępowania.

Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).

Prosimy o zalogowanie się 5 minut przed rozpoczęciem licytacji.

3. Informacje dodatkowe

Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie „Regulaminu określającego sposób

przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych” – Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A.nr 312/X/2021 z dnia 18.05.2021 r. dalej: Regulamin.

Uwaga !

Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji.

Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 756 4234.

Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na platformie zakupowej dostępnej na stronie internetowej o adresie:https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/aktualneaukcje.html oraz na stronie Zamawiającego pod poniższym linkiem:https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o adresie:[email protected]

Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie:[email protected] (załączają do wiadomości mailowej) nie może przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe pliki Wykonawca zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.

Postanowienia wzoru umowy/IPU znajdują zastosowanie w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub uchylane przez postanowienia Ogłoszenia o aukcji oraz Specyfikacji technicznej w niniejszym postępowaniu.

4. Waluta
PLN
5. Załączniki
Attachments are avalible after log-in
6. Lista produktów
No. Name of the task Quantity Unit Notes
1. Wykonanie pochylni wentylacyjnej IV oraz przecinki I w pokładzie 408/3 w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów. 1 Bundle Read
7. Kryteria oceny
No. Category
1. Price
8. Reguły
Open bidding
Japanese auction
Descending price auction
Price is per whole contract
Time to make a decision: 60 seconds
9. Terminy
Termin rozpoczęcia licytacji: 2021-12-10 10:00
Termin składania ofert: 2021-11-29 23:59
10. Widok
Bidder cannot see other bidders’ names
11. Informacje o ofertach

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia całości lub części przedmiotu zamówienia podwykonawcom/osobom trzecim

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

5. Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez prowadzącego postępowanie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.

6. Kryterium oceny– 100 % cena

7. Jeżeli w aukcji licytowana jest pozycja, której jednostką miary jest pakiet Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie pakietu, ponadto po zakończeniu aukcji Oferenci będą zobowiązani do rozpisania cen jednostkowych pakietu zgodnie z wartością uzyskaną w wyniku aukcji. Łączna wartość pakietu po rozpisaniu cen jednostkowych nie może przekroczyć wartości wylicytowanej w aukcji. Nierozpisanie pakietu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem oferty.

12. Kontakt w sprawach formalnych
Dział Zamówień Niepublicznych Usługi: Paweł Langer nr tel.: 32 756 4234 - [email protected]
13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia

Osoba kontaktowa w sprawach technicznych: Pan Dariusz Drewniak tel. 32 718 5448.


14. Warunki płatności

1. Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.
2. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe – w okresach miesięcznych
3. Każdorazowo podstawą wystawienia faktury VAT będzie miesięczny / końcowy protokół odbioru robót, zaakceptowany przez upoważnionych przedstawicieli Stron.                             Protokół sporządzony będzie w oparciu o ceny jednostkowe uzyskane w postępowaniu.
4. Fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na adres: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” ul. Dworcowa 1, 44-190 Knurów.
5. W przypadku gdy cena (wynagrodzenie – w zależności od rodzaju umowy) lub jej (jego) część, wynikająca z faktury VAT, wskazanej w ust. 4 przekroczy kwotę 15 000                    złoty brutto, Zamawiający dokona zapłaty faktury VAT mechanizmem podzielonej płatności, przewidzianym w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług.                                  Zamawiający uprawniony będzie do zapłaty ceny lub jej części, wynikającej z faktury VAT, której wartość nie będzie przekraczała kwoty 15 000 zł brutto mechanizmem                      podzielonej płatności.
6. Nie dopuszcza się stosowania zaliczek bez zgody Zarządu JSW S.A.

15. Termin dostawy/wykonania

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: 15 miesięcy od protokolarnego przekazania rejonu robót.

2. Przekazanie rejonu robót nastąpi w czwartym kwartale 2021 roku.

3. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: JSW S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch Knurów 

 4.Sposób wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Techniczną.

16. Sposób dostawy/wykonania
Sposób wykonania określono Specyfikacji
technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia o aukcji.

17. Warunki udziału

I. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil (konto) na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl oraz zgłosić udział w aukcji najpóźniej do godz. 23:59 w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji na platformie pod adresem internetowym: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html

Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.

II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert.

Wysokość wadium: 380 000,00 PLN

Wadium należy wnieść w jednej z następujących form:

1. Bezgotówkowo w formie przelewu na rachunek bankowy: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, PKO BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443 8792 z dopiskiem "wadium do aukcji nr 203/INW/21".

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert na rachunku bankowym Zamawiającego nastąpi uznanie przelewu środków odpowiadających kwotowo oznaczonemu wadium.

2. Poręczenia bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zgodnie z Ustawą) lub gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert oryginał gwarancji lub poręczenia zostanie złożony w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. bądź oryginał gwarancji lub poręczenia sporządzony w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta lub poręczyciela zostanie przesłany na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. Wystawienie gwarancji ubezpieczeniowej nie wymaga podpisu. Dopuszcza się złożenie kopii w zakresie gwarancji ubezpieczeniowej.

W szczególności treść gwarancji lub poręczenia powinna zawierać:

a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wadium na pierwsze żądanie Organizatora aukcji (Beneficjenta) w sytuacjach określonych w § 15 Regulaminu,

b) wskazanie sumy gwarancyjnej lub poręczenia,

c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji lub poręczenia,

d) określenie terminu ważności gwarancji lub poręczenia.

Złożenie lub przesłanie poręczenia lub gwarancji, których treść nie będzie spełniać ww. wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 21 ust. 2 lit. b Regulaminu.

Kasa ZWP JSW S.A. jest czynna w dniach: poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach od 08:00 do 09:00 oraz 12:30 do 13:30.

3. Wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Wykonawcy w wysokości odpowiadającej wartości wadium jest możliwe:

- w kwocie brutto dla faktur, których wartość nie przekracza 15 000,00 zł brutto,

- w kwocie netto dla faktur, których wartość przekracza 15 000,00 zł brutto.

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert do Prowadzącego postępowanie wpłynie od Wykonawcy oświadczenie (potwierdzone przez CUW) o przeznaczeniu kwot z wskazanych zobowiązań na pokrycie wadium w postępowaniu (wzór oświadczenie stanowi załącznik do ogłoszenia).

Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasady, jak i wysokości. W tym celu Wykonawca składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) stosowne oświadczenie (w 2 egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Wykonawca dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje w CUW JSW S.A. – Sekcja Rozliczeń z Dostawcami).

W przypadku złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej Wykonawca wysyła elektroniczną kopię podpisanego oświadczenia na wskazany adres e-mail: [email protected]

Osobami zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882, Pani Bożena Temich nr tel. 32 756 4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739.

Wraz z ofertą należy przedłożyć egzemplarz oświadczenia potwierdzony przez pracownika CUW.

III. Złożenie przez Wykonawcę oferty zawierającej:

1. Wypełniony formularz ofertowy będący załącznikiem nr 2.

2. Potwierdzenie dokonania ustanowienia wadium.

3. Dokumenty wskazane w Specyfikacji technicznej – załącznik nr 1.

4. Oświadczenie, złożone na druku formularza ofertowego, że Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował pracownikami posiadającymi:

a) kwalifikacje (określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze – tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm – oraz w przepisach wykonawczych do ustawy) osób przewidzianych do kierowania, nadzorowania i kontroli nad robotami stanowiącymi przedmiot postepowania w ilości minimum 19 osób, w tym:

­ 1 osoba o kwalifikacjach kierownika działu górniczego,

­ 1 osoba o kwalifikacjach kierownika działu energomechanicznego,

­ min. 1 osoba o kwalifikacjach osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności górniczej,

­ min. 1 osoba o kwalifikacjach osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej,

­ min. 1 osoba o kwalifikacjach osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej,

­ min. 1 osoba o kwalifikacjach Kierownika Działu Techniki Strzałowej

­ min. 4 osoby o kwalifikacjach osoby dozoru ruchu w specjalności górniczej,

­ min. 3 osoby o kwalifikacjach osoby dozoru ruchu w specjalności elektrycznej,

­ min. 3 osoby o kwalifikacjach osoby dozoru ruchu w specjalności mechanicznej,

­ min. 1 osoby posiadającej kwalifikacje minimum dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w specjalności, której stwierdzenie kwalifikacji następuje w drodze świadectwa wydanego przez organy nadzoru górniczego oraz kwalifikacje pracownika służby BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) kwalifikacje osób przewidzianych do wykonywania czynności specjalistycznych w ruchu zakładu górniczego w podziemnych zakładach górniczych określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze – tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm – oraz pozostałych osób biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia posiadających aktualne świadectwa kwalifikacyjne i upoważnienia w ilości minimum:

­ górnik strzałowy – 4 osoby,

­ elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV – 5 osób,

­ elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV – 1 osoba,

­ instruktor strzałowy w podziemnych zakładach górniczych – 1 osoba.

­ operator samojezdnych maszyn przodkowych – kombajnów chodnikowych – 4 osoby,

­ maszynista kolejek podwieszanych pod ziemią – 4 osoby,

­ minimum 20 osób posiadających wymagane kwalifikacje górnika,

­ minimum 8 osób posiadających wymagane kwalifikacje ślusarza,

­ minimum 2 osoby posiadające wymagane uprawnienia do obsługi iniekcyjnych urządzeń pompowo – mieszających,

­ minimum 2 osoby posiadające wymagane uprawnienia do obsługi urządzeń do kotwienia,

­ minimum 44 osoby posiadających wymagane uprawnienia do obsługi przenośników taśmowych,

­ minimum 10 cieśli,

­ minimum 4 konwojentów.

5. Do oferty należy dołączyć:

a) Wykaz robót obejmujący wykonanie robót przy drążeniu co najmniej jednego wyrobiska lub wyrobisk chodnikowych przy użyciu kombajnu chodnikowego lub materiałów wybuchowych o łącznej długości nie mniejszej niż 1000 m dla Podziemnych Zakładów Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny

b) Referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego wskazane w wykazie roboty były wykonane, wystawione przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego lub jego zastępcę, potwierdzające, że zostały one wykonane należycie.

c) Wykonawca korzystający z doświadczenia (referencji) podmiotu trzeciego musi wskazać ów podmiot jako podwykonawcę zakresu umowy w części z jakiej korzysta z jego potencjału.

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim. Ofertę można złożyć w jednej z następujących form:

- w formie pisemnej – przez przesłanie oferty w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji. Wykonawca przesyła ofertę wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres: JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

- w formie wiadomości e-mail, jest składana jako skan (pdf) oferty sporządzonej uprzednio w formie pisemnej ze wszystkimi koniecznymi elementami. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.

- w formie elektronicznej, składana jest w formie plików pdf obejmujących treść oferty i została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.

18. Prawa i obowiązki zamawiającego

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

3. Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy Wykonawca złoży kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.

4. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.

5. Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres e-mail:[email protected] do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy zakończono licytację.

6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą stosownie do postanowień Regulaminu.

19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji elektronicznej

1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 – Specyfikacja Techniczna.20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ogłoszenia tj. Specyfikacja techniczna.

21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ogłoszenia tj. Specyfikacja techniczna.

22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
-

Pobierz ogłoszenie o aukcji


Deadline for aplication expired on 2021-11-29 at 23:59 .