Data i godzina rozpoczęcia licytacji: 2022-02-14 hour 11:00

Ogłoszenie o aukcji

Auction organiser:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

A person conducting the proceeding:

Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A.

ul. Towarowa 1

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Auction operator:

JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o.

ul. Armii Krajowej 56

44-330 Jastrzębie-Zdrój

NIP: 633-19-81-130 www.jswits.pl

Technical support for auction participants:

(+48) 71 787 35 34 [email protected]

Aukcja Nr 165/INW/21

(numer aukcji wg operatora 3749 )

(tryb postępowania – Aukcja elektroniczna)

Name of the auction: 165/INW/21 -Remont konstrukcji stropów w poziomie +9,00 m i +12,00 m zrealizowanych jako stalowe i żelbetowe oraz głównych słupów żelbetowych w budynku płuczki ZPMW KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów

1. Języki
Język polski
2. Opis

Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są automatycznie następujące po sobie malejące poziomy cenowe. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza akceptację danego poziomu cenowego, widocznego podczas licytacji. Wykonawca posiada określoną ilość czasu na każdorazowe podjęcie decyzji o akceptacji danego poziomu cenowego. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału w licytacji.

O wyborze oferty i podjętej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany po zatwierdzeniu wyników postępowania.


Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).


Prosimy o zalogowanie się do aukcji z odpowiednim wyprzedzeniem uwzględniając ewentualne problemy sprzętowe oraz techniczne (np. problemy z logowaniem). UWAGA!!! Czas trwania sesji na platformie Operatora aukcji wynosi 5 minut. Zalogowanie się na więcej niż 5 minut przed rozpoczęciem aukcji bez wykonywania jakichkolwiek akcji (stan bezczynności) wymaga odświeżenia strony i ponownego zalogowania się.

3. Informacje dodatkowe

Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie „Regulaminu określającego sposób przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych” - Uchwała Zarządu JSW S.A. nr 312/X/2021 z dnia 18.05.2021 r. dalej: Regulamin.


Uwaga !

Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji.


Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 756 4934.


Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na platformie zakupowej dostępnej na stronie internetowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/aktualneaukcje.html oraz na stronie Zamawiającego pod poniższym linkiem: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o adresie: [email protected]

Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie: [email protected] (załączają do wiadomości mailowej) nie może przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe pliki Wykonawca zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.

Postanowienia wzoru umowy/IPU znajdują zastosowanie w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub uchylane przez postanowienia Ogłoszenia o aukcji oraz Specyfikacji technicznej w niniejszym postępowaniu.

4. Waluta
PLN
5. Załączniki
Attachments are avalible after log-in
6. Lista produktów
No. Name of the task Quantity Unit Notes
1. Remont konstrukcji stropów w poziomie +9,00 m i +12,00 m zrealizowanych jako stalowe i żelbetowe oraz głównych słupów żelbetowych w budynku płuczki ZPMW KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów 1 kosztorys Read
7. Kryteria oceny
No. Category
1. Price
8. Reguły
Open bidding
Japanese auction
Descending price auction
Price is per whole contract
Time to make a decision: 60 seconds
9. Terminy
Termin rozpoczęcia licytacji: 2022-02-14 11:00
Termin składania ofert: 2022-02-07 23:59
10. Widok
Bidder cannot see other bidders’ names
11. Informacje o ofertach


1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równoważnych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych

4. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia całości lub części przedmiotu zamówienia podwykonawcom/osobom trzecim.

W przypadku dopuszczenia podwykonawców:

a) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych podmiotów, którym zostanie powierzone wykonanie całości lub części przedmiotu zamówienia jako podwykonawcom - niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

b) Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów, którym zostanie powierzone wykonanie całości lub części przedmiotu zamówienia jako podwykonawcom, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5. Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez prowadzącego postępowanie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

6. Kryterium oceny– najniższa cena: 100 %. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

7. Jeżeli w aukcji licytowana jest pozycja, której jednostką miary jest kosztorys Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie kosztorysu, ponadto po zakończeniu aukcji Oferenci będą zobowiązani do rozpisania cen jednostkowych kosztorysu zgodnie z wartością uzyskaną w wyniku aukcji. Łączna wartość kosztorysu po rozpisaniu cen jednostkowych nie może przekroczyć wartości wylicytowanej w aukcji. Nierozpisanie kosztorysu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem oferty.

12. Kontakt w sprawach formalnych


Dział Zamówień Niepublicznych Inwestycje, Sylwia Maciończyk nr tel.: 32 756 4934; e-mail: [email protected]

13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia


Osoba kontaktowa w sprawach technicznych: Jacek Szczudło nr tel.: 32 718 5576

14. Warunki płatności


1. Płatność nastąpi przelewem w terminie do 90 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, chyba że Wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w stosunku do którego termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT.

2. Fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na adres:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK Knurów-Szczygłowice

ul. Dworcowa 1, 44-190 Knurów

3. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe.

4. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru etapu rozliczeniowego zgodnie z harmonogramem-rzeczowo finansowym. Rozliczenie za wykonane poszczególne zakresy robót (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy), na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o protokoły odbioru technicznego robót podpisanych przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

5. Nie dopuszcza się stosowania zaliczek i przedpłat bez zgody Zarządu JSW S.A.

15. Termin dostawy/wykonania

     1. Wykonanie przedmiotu zmówienia w terminie:

     - do 26 miesięcy od daty przekazania terenu robót,   

    - przekazanie terenu robót nastąpi do 1 miesiąca od zawarcia Umowy,

    - terminy wykonania poszczególnych etapów umowy – zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2. 2. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Ruch Knurów.

16. Sposób dostawy/wykonania


Zgodnie z załącznikiem nr 2 - Specyfikacja techniczna

17. Warunki udziału

I. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil (konto) na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl oraz zgłosić udział w aukcji najpóźniej do godz. 23:59 w dniu, w którym upływa termin składania ofert. Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji na platformie pod adresem internetowym: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.htmlRejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.

II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert.

Wysokość wadium: 144 000,00 PLN

1. Bezgotówkowo w formie przelewu na rachunek bankowy: Jastrzębska Spółka

Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, PKO BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443 8792 z dopiskiem "wadium do aukcji nr 165/INW/21".

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert na rachunku bankowym Zamawiającego nastąpi uznanie przelewu środków odpowiadających kwotowo oznaczonemu wadium.

2. Poręczenia bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

(zgodnie z Ustawą PZP) lub gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert oryginał gwarancji lub poręczenia zostanie złożony w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. bądź oryginał gwarancji lub poręczenia sporządzony w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta lub poręczyciela zostanie przesłany na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. Wystawienie gwarancji ubezpieczeniowej nie wymaga podpisu. Dopuszcza się złożenie kopii w zakresie gwarancji ubezpieczeniowej.

W szczególności treść gwarancji lub poręczenia powinna zawierać:

a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wadium na pierwsze żądanie Organizatora aukcji (Beneficjenta) w sytuacjach określonych w § 15 Regulaminu,

b) wskazanie sumy gwarancyjnej lub poręczenia,

c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji lub poręczenia,

d) określenie terminu ważności gwarancji lub poręczenia.

Złożenie lub przesłanie poręczenia lub gwarancji, których treść nie będzie spełniać ww. wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 21 ust. 2 lit. b Regulaminu. Kasa ZWP JSW S.A. jest czynna w dniach: poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach od 08:00 do 09:00 oraz 12:30 do 13:30.

3. Wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Wykonawcy w wysokości odpowiadającej wartości wadium jest możliwe:

- w kwocie brutto dla faktur, których wartość nie przekracza 15 000,00 zł brutto,

- w kwocie netto dla faktur, których wartość przekracza 15 000,00 zł brutto.

Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem termin uskładania ofert do Prowadzącego postępowanie wpłynie od Wykonawcy oświadczenie (potwierdzone przez CUW) o przeznaczeniu kwot z wskazanych zobowiązań na pokrycie wadium w postępowaniu (wzór oświadczenie stanowi załącznik do ogłoszenia).

Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasady, jak i wysokości. W tym celu Wykonawca składa do CUWJSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) stosowne oświadczenie (w 2egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Wykonawca dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje w CUW JSW S.A. – Sekcja Rozliczeń z Dostawcami).W przypadku złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej Wykonawca wysyła elektroniczną kopię podpisanego oświadczenia na wskazany adresy e-mail:[email protected]

Osobami zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882, Pani Bożena Temich nr tel. 32 7564716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739.Wraz z ofertą należy przedłożyć egzemplarz oświadczenia potwierdzony przez pracownika CUW.

III. Złożenie przez Wykonawcę oferty zawierającej:

1. Wypełniony formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1.2. Zaakceptowane oświadczenie będące załącznikiem nr 1.
3. Potwierdzenie dokonania ustanowienia wadium.

4. Potwierdzenie zapoznania się z rejonem prac będący załącznikiem nr 1do Specyfikacji technicznej.4.1. Wraz z ofertą wykonawca przedłoży:

a) Wykaz min. dwóch robót budowlanych związanych z remontem lub modernizacją lub przebudową elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych dla zakładów górniczych o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł netto zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat licząc od dnia ogłoszenia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykaz winien zawierać przedmiot zamówienia, daty wykonania, wartości i dane podmiotu na rzecz którego roboty zostały wykonane.

b) Referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego wskazane w wykazie roboty były wykonane, potwierdzające, że przedmiot zamówienia został wykonany należycie.

5. W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z doświadczenia (referencji) podmiotu trzeciego musi w Formularzu Ofertowym wskazać ów podmiot jako podwykonawcę zakresu umowy, w jakiej części korzysta z jego potencjału.

6. Oświadczenie o zatrudnianiu ludzi w odpowiedniej ilości z odpowiednimi kwalifikacjami złożone na druku formularza ofertowego.

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.

Ofertę można złożyć w jednej z następujących form:

- w formie pisemnej – przez przesłanie oferty w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji. Wykonawca przesyła ofertę wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres: JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

- w formie wiadomości e-mail, jest składana jako skan (pdf) oferty sporządzonej uprzednio w formie pisemnej ze wszystkimi koniecznymi elementami. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.

- w formie elektronicznej, składana jest w formie plików pdf obejmujących treść oferty i została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.
18. Prawa i obowiązki zamawiającego

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

3. Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy Wykonawca złoży kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.

4. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.

5. Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres e-mail:[email protected] do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy zakończono licytację.

6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą stosownie do postanowień Regulaminu.

19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji elektronicznej

Celem zawarcia umowy oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie wezwany do złożenia oświadczenia wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi status przedsiębiorstwa. Wykonawcy składający ofertę wspólną przesyłają oświadczenie oraz stosowne dokumenty w odniesieniu do występującego w ich imieniu pełnomocnika. Informację i dokumenty oferent przesyła na adres email: [email protected] W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer postępowania.

20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach

Zgodnie z załącznikiem nr 2 - Specyfikacja techniczna

21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia

Zgodnie z załącznikiem nr 2 - Specyfikacja techniczna

22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
-

Pobierz ogłoszenie o aukcji