Data i godzina rozpoczęcia licytacji: 2021-12-08 hour 11:00

Ogłoszenie o aukcji

Auction organiser:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

A person conducting the proceeding:

Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A.

ul. Towarowa 1

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Auction operator:

JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o.

ul. Armii Krajowej 56

44-330 Jastrzębie-Zdrój

NIP: 633-19-81-130 www.jswits.pl

Technical support for auction participants:

(+48) 71 787 35 34 [email protected]

Aukcja Nr 151/INW/21

(numer aukcji wg operatora 3724 )

(tryb postępowania – Aukcja elektroniczna)

Name of the auction: 151/INW/21 Kompleksowa obsługa serwisowa zespołu belek nośnych typu BN-80 oraz kabin osobowych produkcji Famur S.A. dla potrzeb JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia”.

1. Języki
Język polski
2. Opis

Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są automatycznie następujące po sobie malejące poziomy cenowe. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza akceptację danego poziomu cenowego, widocznego podczas licytacji. Wykonawca posiada określoną ilość czasu na każdorazowe podjęcie decyzji o akceptacji danego poziomu cenowego. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału w licytacji.

O wyborze oferty i podjętej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany po zatwierdzeniu wyników postępowania.

Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).

Prosimy o zalogowanie się do aukcji z odpowiednim wyprzedzeniem uwzględniając ewentualne problemy sprzętowe oraz techniczne (np. problemy z logowaniem). UWAGA!!! Czas trwania sesji na platformie Operatora aukcji wynosi 5 minut. Zalogowanie się na więcej niż 5 minut przed rozpoczęciem aukcji bez wykonywania jakichkolwiek akcji (stan bezczynności) wymaga odświeżenia strony i ponownego zalogowania się.

3. Informacje dodatkowe


Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie „Regulaminu określającego sposób

przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych” – Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 312/X/2021 z dnia 18.05.2021 r. dalej: Regulamin.

Uwaga !

Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji.

Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 756 4956.

Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na platformie zakupowej dostępnej na stronie internetowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/aktualneaukcje.html oraz na stronie Zamawiającego pod poniższym linkiem: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/


Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o adresie: [email protected]


Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie: [email protected] (załączają do wiadomości mailowej) nie może przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe pliki Wykonawca zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.


Postanowienia wzoru umowy/IPU znajdują zastosowanie w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub uchylane przez postanowienia Ogłoszenia o aukcji oraz Specyfikacji technicznej w niniejszym postępowaniu.


4. Waluta
PLN
5. Załączniki
1. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 151 INW 21.pdf
2. Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 151 INW 21.pdf
3. Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy 151 INW 21.pdf
4. Załącznik nr 1 do FO - cennik części puste.pdf
5. Załącznik nr 4 - Blokada należności.pdf
6. Oświadczenie statusu dużego przedsiębiorcy podpisany.pdf
7. Informacja - RODO.pdf
8. Info o odp i modyfikacji - postępowanie151 INW 21.pdf
9. Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna PO MODYFIKACJI 151 INW 21.pdf
10. Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy PO MODYFIKACJI 151 INW 21.pdf
6. Lista produktów
No. Name of the task Quantity Unit Notes
1. Kompleksowa obsługa serwisowa zespołu belek nośnych typu BN-80 oraz kabin osobowych produkcji Famur S.A. dla potrzeb JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia”. 1 Bundle Read
7. Kryteria oceny
No. Category
1. Price
8. Reguły
Open bidding
Multiobject japanese auction
Descending price auction
Price is per unit
Time to make a decision: 60 seconds
9. Terminy
Termin rozpoczęcia licytacji: 2021-12-08 11:00
Termin składania ofert: 2021-12-01 23:59
10. Widok
Bidder cannot see other bidders’ names
11. Informacje o ofertach
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia całości lub części przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
5. Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez prowadzącego postępowanie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
6. Kryterium oceny– najniższa cena: 100 %. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.7. Jeżeli przedmiotem Aukcji elektronicznej jest pakiet nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie pakietu. Ponadto po zakończeniu licytacji elektronicznej Wykonawca będzie zobowiązany (na wniosek Prowadzącego postępowanie) do obniżenia jednostkowej ceny netto każdej pozycji pakietu proporcjonalnie do obniżenia wartości netto za pakiet dokonanego w wyniku licytacji elektronicznej. Nierozpisanie cen jednostkowych w pakiecie w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem oferty.
12. Kontakt w sprawach formalnych
p. Aleksandra Krótki tel. 32 756 49 56 e-mail: [email protected]


13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
p. Dariusz Piżyk tel. 32 756 1870, p. K. Krawczyk tel. 32 756 1022


14. Warunki płatności

Zapłata ceny nastąpi w terminie do 90 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, chyba że Wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w stosunku do którego termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT. Zapłata następuje przelewem w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
JSW S.A. zastrzega sobie prawo do regulowania płatności mechanizmem podzielonej płatności zgodnie z art. 108a Ustawy o podatku od towarów i usług.

15. Termin dostawy/wykonania
24 miesiące, licząc od daty zawarcia umowy.
16. Sposób dostawy/wykonania
określono w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do formularza do zlecenia aukcji.
17. Warunki udziału
Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji na platformie pod adresem internetowym: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.htmlRejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.
II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert. Wysokość wadium: 25 000,00 PLN Termin w jakim wadium zabezpiecza obowiązki Wykonawcy wynikające z udziału w niniejszym postępowaniu wynosi: 01.12.2021. do 01.03.2022 r. Wadium należy wnieść w jednej z następujących form:1. Bezgotówkowo w formie przelewu na rachunek bankowy: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, PKO BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443 8792 z dopiskiem "wadium do aukcji nr 151/INW/21".Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert na rachunku bankowym Zamawiającego nastąpi uznanie przelewu środków odpowiadających kwotowo oznaczonemu wadium.
2. Poręczenia bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zgodnie z Ustawą PZP) lub gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert oryginał gwarancji lub poręczenia zostanie złożony w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. bądź oryginał gwarancji lub poręczenia sporządzony w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta lub poręczyciela zostanie przesłany na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. Wystawienie gwarancji ubezpieczeniowej nie wymaga podpisu. Dopuszcza się złożenie kopii w zakresie gwarancji ubezpieczeniowej. W szczególności treść gwarancji lub poręczenia powinna zawierać:
a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wadium na pierwsze żądanie Organizatora aukcji (Beneficjenta) w sytuacjach określonych w § 15 Regulaminu,
b) wskazanie sumy gwarancyjnej lub poręczenia,
c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji lub poręczenia,
d) określenie terminu ważności gwarancji lub poręczenia. Złożenie lub przesłanie poręczenia lub gwarancji, których treść nie będzie spełniać ww. wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 21 ust. 2 lit. b Regulaminu. Kasa ZWP JSW S.A. jest czynna w dniach: poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach od 08:00 do 09:00 oraz 12:30 do 13:30.
3. Wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Wykonawcy w wysokości odpowiadającej wartości wadium jest możliwe:- w kwocie brutto dla faktur, których wartość nie przekracza 15 000,00 zł brutto,- w kwocie netto dla faktur, których wartość przekracza 15 000,00 zł brutto. Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert do Prowadzącego postępowanie wpłynie od Wykonawcy oświadczenie (potwierdzone przez CUW) o przeznaczeniu kwot z wskazanych zobowiązań na pokrycie wadium w postępowaniu (wzór oświadczenie stanowi załącznik do ogłoszenia).Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasady, jak i wysokości. W tym celu Wykonawca składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) stosowne oświadczenie (w 2 egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Wykonawca dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje w CUW JSW S.A. – Sekcja Rozliczeń z Dostawcami).W przypadku złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej Wykonawca wysyła elektroniczną kopię podpisanego oświadczenia na wskazany adresy e-mail: [email protected] zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882, Pani Bożena Temich nr tel. 32 756 4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739.Wraz z ofertą należy przedłożyć egzemplarz oświadczenia potwierdzony przez pracownika CUW.
III. Złożenie przez Wykonawcę oferty zawierającej:
1. formularz ofertowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
2. dokumenty wskazane w specyfikacji technicznej (załącznik nr 2 do ogłoszenia).
3. potwierdzenie wniesienia wadium,
4. Do oferty Wykonawca dołączy:
a) Wykaz robót obejmujący co najmniej jedną usługę związaną z obsługą serwisową zespołu belek nośnych typu BN-80 oraz kabin osobowych wykonywanych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny w okresie ostatnich 5 lat licząc od dnia ogłoszenia postępowania wraz z podaniem jej przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana.
b) Referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego wskazane w wykazie roboty były wykonane, potwierdzające, że zostały one wykonane należycie.
3. Do przetargu dopuszczeni są Wykonawcy, którzy:
- są producentem powyższych maszyn i urządzeń, lub
- są autoryzowanymi przedstawicielami producenta oraz przedstawią oświadczenie producenta, że autoryzacja ta jest nadal aktualna, lub
- przedstawią ocenę zdolności zakładu do wykonania kompleksowej obsługi serwisowej zespołu belek nośnych BN-80 oraz kabin osobowych w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą w obszarze oceny dobrowolnej oraz przedstawią dokumenty potwierdzające, że Wykonawca w okresie 5 ostatnich lat wykonał przedmiot zamówienia, lub
- posiadają certyfikat systemu zapewnienia jakości ISO wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą, przedstawią dokumenty potwierdzające, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia powyższych maszyn i urządzeń oraz oświadczą, że posiadają dokumentację powyższych maszyn i urządzeń. Ponadto przedstawią dokumenty potwierdzające, że Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat wykonał przedmiot zamówienia.


Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.Ofertę można złożyć w jednej z następujących form:- w formie pisemnej – przez przesłanie oferty w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji. Wykonawca przesyła ofertę wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres: JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.- w formie wiadomości e-mail, jest składana jako skan (pdf) oferty sporządzonej uprzednio w formie pisemnej ze wszystkimi koniecznymi elementami. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.- w formie elektronicznej, składana jest w formie plików pdf obejmujących treść oferty i została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji – [email protected] W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji

18. Prawa i obowiązki zamawiającego
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.
3. Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy Wykonawca złoży kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.
4. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.
5. Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres e-mail: [email protected] do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy zakończono licytację.
6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą stosownie do postanowień Regulaminu.
19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji elektronicznej
Celem zawarcia umowy oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie wezwany do złożenia oświadczenia wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi status przedsiębiorstwa. Wykonawcy składający ofertę wspólną przesyłają oświadczenie oraz stosowne dokumenty w odniesieniu do występującego w ich imieniu pełnomocnika. Informację i dokumenty oferent przesyła na adres email: [email protected] W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer postępowania.
20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
określono w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do formularza do zlecenia aukcji.
21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
określono w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do formularza do zlecenia aukcji.
22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
określono w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do formularza do zlecenia aukcji.
Pobierz ogłoszenie o aukcji


Deadline for aplication expired on 2021-12-01 at 23:59 .